Till innehåll på sidan

Samlat stöd till regioner

Regionerna får statlig ersättning för att genomföra åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar.

Överenskommelse mellan MSB och SKR

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026

Webbinarium om överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026

Material från webbinariet den 9 februari 2024

Här har vi samlat det stöd som MSB tar fram som kan användas av regionerna i arbetet. Ytterligare stöd ges av länsstyrelser och Socialstyrelsen.

Finansiering av åtgärder

Senast i juni varje år betalas ersättningen ut till regionerna. 

Viktiga datum

  • 31 oktober, vart fjärde år

    Rapportering av risk- och sårbarhetsanalys.

  • 31 okt årligen

    Indikatorer för bedömning av regionens generella krisberedskap till MSB, Socialstyrelsen och länsstyrelsen.

  • 15 feb årligen

    Årlig uppföljning av händelser, aktiviteter och ekonomi till MSB, Socialstyrelsen och länsstyrelsen enligt en mall som sänds till regionen.

Uppgifter och stöd inom krisberedskap

Analys och planering

Regioner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Regioner ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser

Stöd:

RiskkatalogenRapportering av RSA för regionernaBefintligt stöd i arbetet med RSA

Juridisk vägledning – kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser

Krisledningsnämnd

I regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd).

Stöd:

Utbildning regionens krisledningsnämnd

Utbildning och övning

Regioner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

MSB:s stöd och vägledningar för övningarMSB:s utbildningar

Rapportering

Regioner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt 2 kap LEH och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.

Regioner ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.

Befintligt stöd:

Utbildning i RakelInformation om WIS

Uppgifter och stöd inom civilt försvar

Förberedelser

Regioner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).

Stöd:

Handlingskraft: Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025

Grundläggande interaktiv utbildning i säkerhetsskyddWebbutbildning i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingarVägledning för säker och robust samverkanDet nya totalförsvaret – En hjälp på vägen!: riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifterDet nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående datorYtterligare stöd i säkerhetsskydd på webbsidan informationssäkerhet.seStöd i säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats

Planera krigsorganisation

Ledningsansvar

Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska bedriva.

Kurs: Regelverk och ansvar i totalförsvaretWebbutbildning: Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Övningsstöd för att öva regionstyrelsen att leda verksamhet vid höjd beredskap enligt konceptet ”Öva enkelt”

Rapportering

Regioner ska under höjd beredskap hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive regionen.

Kontakt

LEH-funktionen

Telefon: 0771-240 240

E-post: leh@msb.se

Senast granskad: 26 februari 2024

Till toppen av sidan