Till innehåll på sidan

Samlat stöd till regioner

Regionerna får statlig ersättning för att genomföra åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar.

Överenskommelse mellan MSB och SKR

De uppgifter som regionerna ska utföra och vilket stöd staten ska bidra med finns beskrivet i överenskommelsen:

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2023Här har vi samlat det stöd som MSB tar fram som kan användas av regionerna i arbetet. Ytterligare stöd ges av länsstyrelser och Socialstyrelsen.

Finansiering av åtgärder

Senast i juni varje år betalas ersättningen ut till regionerna. 

Anvisningar för hur den statliga ersättningen får användas

Viktiga datum

 • 31 oktober, vart fjärde år

  Rapportering av risk- och sårbarhetsanalys, nästa gång 2023.

 • 31 okt årligen

  Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap till MSB, Socialstyrelsen och länsstyrelsen.

 • 15 feb årligen

  Årlig uppföljning av händelser, aktiviteter och ekonomi till MSB, Socialstyrelsen och länsstyrelsen enligt en mall som sänds till regionen.

Uppgifter och stöd inom krisberedskap

Risk- och sårbarhetsanalyser

Uppgift:

 • Regionen ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

RiskkatalogenStöd:

Rapportering av RSA för regionernaBefintligt stöd i arbetet med RSA

Planering

Uppgift:

 • Fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser

Stöd:

Juridisk vägledning – kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser

Utbildning och övning

Uppgifter:

 • Genomföra utbildningar och övningar för att kunna bedriva samverkan och ledning samt trygga funktionen i samhällsviktig verksamhet
 • Utbilda och öva krisledningsnämnden

Stöd:

Stöd utbildning regionens Krisledningsnämnd

MSB:s stöd och vägledningar för övningarMSB:s utbildningar

Rapportering

Uppgift:

 • I samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen och MSB implementera rutiner för rapportering av lägesbilder

Stöd under utveckling:

 • En lösning för att regionerna ska kunna rapportera och utbyta information på ett effektivt sätt

Befintligt stöd:

Utbildning i RakelInformation om WIS

Uppgifter och stöd inom civilt försvar

Kompetenshöjning inom totalförsvar

Uppgift:

 • Nyckelpersoner ska  ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar

Stöd under utveckling:

 • kartläggning av lagstiftning och framtagande av systematiskt koncept för kunskapsspridning

Befintligt stöd:

 • en  sammanställning  och  utbildning  om  det regelverk som gäller för regionerna inför och vid höjd beredskap
 • en webbaserad utbildning från MSB i totalförsvar

Kurs: Regelverk och ansvar i totalförsvaretWebbutbildning: Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet

Uppgifter:

 • Regionen ska ha de förutsättningarna som behövs och som följer av säkerhetsskyddslagen för att kunna arbeta med uppgifterna enligt 3 kap. i LEH.

Stöd:

Grundläggande interaktiv utbildning i säkerhetsskyddWebbutbildning i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingarVägledning för säker och robust samverkanDet nya totalförsvaret – En hjälp på vägen!: riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifterDet nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående datorYtterligare stöd i säkerhetsskydd på webbsidan informationssäkerhet.seStöd i säkerhetsskydd på Säkerhetspolisens webbplats

Krigsorganisation och dess bemanning

Uppgift:

 • Regionen ska under 2023 fortsätta arbetet med sin krigsorganisation och dess bemanning.

Stöd:

 • Övergripande planeringsförutsättningar för planering för det civila försvaret finns i en bilaga i vägledningen.

Vägledning i krigsorganisation och krigsplacering

Ledningsansvar

Uppgifter:

 • Utbilda och öva regionstyrelsen i att under höjd beredskap ansvara för regionens ledning
 • Medverka i utbildningar  och  övningar  som  anordnas  av  länsstyrelsen  och i övning anordnad av annan statlig myndighet

Stöd under utveckling:

 • MSB  ska  utveckla  sitt  koncept  för  samverkan  och  ledning  för  höjd beredskap/civilt försvar

Befintligt stöd:

Övningsstöd för att öva regionstyrelsen att leda verksamhet vid höjd beredskap enligt konceptet ”Öva enkelt”

Rapportering

Uppgifter:

 • Medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte
 • I samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för lägesbilder

Stöd under utveckling:

 • en etablerad lösning som klarar krav på  utbyta information som rör Sveriges säkerhet

Kontakt

LEH-funktionen

Telefon: 0771-240 240

E-post: leh@msb.se

Senast granskad: 10 mars 2023

Till toppen av sidan