Till innehåll på sidan

Internationella insatser

MSB:s internationella verksamhet har sin grund i MSB:s instruktion, svensk biståndspolitik och över 30 års erfarenhet av att bedriva insatser i områden drabbade, eller med risk för att drabbas, av kriser, konflikter eller katastrofer.
Den första insatsen var en sök- och räddningsinsats i Armenien 1988. Sedan dess har insatsverksamheten utvecklats till att inkludera olika typer av internationella insatser. Det gäller humanitära insatser, resiliensbyggande insatser, civilskyddsinsatser och insatser civil krishantering.

MSB har i uppdrag att hålla beredskap för räddnings- och katastrofinsatser, humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap, tidig återuppbyggnad samt civil krishantering. Uppdraget är en del av den svenska biståndspolitiken.

MSB genomför också stödinsatser till icke biståndsländer vid katastrofer, främst genom EU:s civilskyddsmekanism och de arrangemang som skapats för att möjliggöra stöd och solidaritet mellan EU-länderna.

Målet för MSB:s insatsverksamhet

Det övergripande målet för MSB:s insatsverksamhet att: rädda liv, lindra nöd, skydda egendom och värna miljö, främja frihet och säkerhet, samt stärka motståndskraft mot kriser och katastrofer i samhället.

Beredskapen för internationella insatser bygger på synergier mellan olika insatstyper. Det handlar om humanitärt arbete, resiliens, civilskydd och fredsfämjande, och även med MSB:s nationella mandat och verksamhet. Insatsverksamheten baseras till stor del på den kompetens som MSB har tillgång till genom MSB:s resursbas och den materiel som finns i lagret i Kristinehamn.

MSB:s operativa personal som bemannar insatser

MSB:s förstärkningsresurser

Samarbetspartners i insatser

MSB:s samarbetspartners i insatser varierar, men är vanligtvis ett FN-organ, EU, myndigheter eller lokala institutioner, frivilligorganisationer. Tillsammans arbetar vi för att förebygga, rädda och förbättra drabbade människors liv och framtidsutsikter, i de länder där MSB är verksam.Internationella samarbeten

MSB:s arbete med insatser

Under en insatscykel på MSB arbetar olika funktioner gemensamt för att säkerställa att MSB:s insatser är behovsbaserade, håller hög kvalitet och leder till de förväntade resultaten. MSB:s projektledare leder insatsen och ansvarar för att den planeras, genomförs och avslutas enligt vedertagna arbetssätt och rutiner. Övriga funktioner som projektledaren samarbetar med under insatsens gång är bland andra HR-handläggare, logistiker, rådgivare inom tvärgående frågor (så som genus, miljö, säkerhet och hälsa), Tjänstemän i beredskap, projektekonomer med flera.

Humanitära insatser

En stor del av MSB:s internationella uppdrag är humanitära insatser. Sammantaget ska dessa insatser leda till stärkt förmåga att ta emot och samordna stöd i samband med humanitär respons, stärkt infrastruktur som möjliggör humanitär närvaro, värnande om drabbade människors och samhällens behov och att minska riskerna för befolkning och humanitära aktörer vad gäller explosiva kvarlämningar från krig.

MSB:s humanitära insatser

Resiliensbyggande insatser

Ett annat område där MSB är verksam är inom resiliensbyggande insatser. Dessa insatser sker främst med andra myndigheter i krisdrabbade länder, för att utveckla kapacitet att förebygga och hantera kriser och katastrofer.MSB:s resiliensbyggande insatser

Civilskyddsinsatser

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Vi tar emot alla förfrågningar som kommer till Sverige via civilskyddsmekanismen och förmedlar regelbundet svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. MSB kan också begära stöd via civilskyddsmekanismen ifall Sverige drabbas av en omfattande kris eller katastrof. Samordnade  internationella civilskyddsinsatser genomförs både inom och utanför EU.

EU och civilskyddssamarbetet

Civil krishantering

Inom området civil krishantering förser MSB multilaterala organisationer med fältexpertis samt matriel för att skapa förutsättningar att bedriva verksamhet i konflikt  och postkonfliktområden, liksom till stärkt fredsuppbyggnad. MSB bistår även med högkvarterstjänster för att kunna påverka insatsers utformning på en strategisk nivå.

Vidare tillhandahåller MSB EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser. Uppdraget går under namnet CSDP (Common Security and Defence Policy) Warehouse II, Projektets lagerlokaler är i Kristinehamn.

MSB:s arbete med civil krishantering

EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

Hur går MSB:s internationella insatser till?

MSB:s internationella varierar efter behov, samarbetspartner, omfattning och tidsperiod, men kan gå till så här:

 • Ett behov av stöd identifieras i ett kris, katastrof eller konfliktområde, genom en behovsbedömningsresa, möte eller kommunikation från samarbetspartners.
 • En förfrågan om stöd inkommer till MSB:s tjänsteman i beredskap (TIB) från FN, en myndighet, EU:s civila krishantering eller annan partner.
 • Meriterna av förfrågan bedöms av MSB och om förfrågan godkänns, ansöks om finansiering hos Sida, UD eller annan finansiär.
 • Regeringskansliet informeras om de åtgärder MSB avser vidta.
 • Insatspersonal rekryteras via resursbasen och materiel hanteras via lagret i Kristinehamn.
 • Resultatramverk upprättas, erfarenhetsåterföring planeras för och andra åtgärder beroende på insats vidtas.
 • Parallellt kopplas tvärgående resurser inom miljö, jämställdhet, säkerhet och hälsa till insatsen.
 • En informationsträff med insatspersonalen genomförs innan avfärd, för att säkerställa god kännedom om insatsen, kontexten, samarbetspartner tvärgående frågor som t.ex. att hälsokrav och vaccinationer är uppfyllda och att insatspersonalen har fått en säkerhetsgenomgång. Ekonomi, resultat och rapporteringskrav diskuteras också. Beroende på insats, kan metoder och verktyg diskuteras.  Informationsträffen är ett komplement till de utbildningar som insatspersonalen ska ha fått innan insatsen.
 • Under insatsens gång har insatspersonalen löpande kontakt med projektledare, rekryterare, rådgivare inom tvärgående frågor, ekonomer mfl. Projektledare har ett särskilt ansvar gentemot insatspersonal, samarbetspartners, finansår och andra relevanta aktörer.
 • Insatsen följs upp resultatmässigt under insatsperioden och efter avslutad insats görs vanligtvis en utvärdering.
 • Efter en insats görs en återträff med insatspersonal.
 • Insatsverksamheten följs upp i form av en slutrapport efter varje avslutad insats, rapportering till finansiär och rapportering årsvis till Justitiedepartementet.

Senast granskad: 28 april 2021

Till toppen av sidan