Till innehåll på sidan

Att bli och vara utbildningsanordnare

Här kan du läsa om de krav MSB ställer på den som vill få ett godkännande att bedriva utbildning för förare som ska transportera farligt gods. Här finns också e-tjänster och blanketter för ansökan om godkännande att bedriva utbildning samt ansökan om det behöver göras ändringar i ett befintligt godkännande.

Enligt ADR-S ska utbildningsanordnaren ansvara för att utbildningen ges i enlighet med kraven i regelverket och utbildningsanordnarens ansökan ska godkännas av MSB. Anställda i det företag som anordnar utbildningen kan alltså inte själva stå för godkännandet att bedriva utbildning.

Utbildningsanordnaren kan till exempel vara en enskild firma, handelsbolag, aktiebolag eller annan juridisk person.

Utbildningsanordnaren får anställa eller kontraktera den kompetens som behövs i utbildningens olika delar och ska i sin ansökan visa att lärarna har relevanta kvalifikationer i enlighet med kriterierna nedan. Om utbildningsanordnaren kontrakterar en organisation externt för att utföra undervisning i brandbekämpning och första hjälpen är det tillräckligt att utbildningsanordnaren visar att denna organisation har personal med dokumenterade kunskaper för dessa moment.

Utbildningsanordnaren ska också visa en handling som styrker överenskommelsen mellan den externa- och den egna organisationen.

Krav på kunskap och övriga kvalifikationer

Utbildningsanordnaren ska uppfylla de krav som ställs enligt ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20.

En förutsättning för godkännande är att de lärare som utför utbildningen minst har de kvalifikationer som anges nedan. Nivån på kvalifikationerna anses följa de krav som ställs enligt ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20. För samtliga krav gäller att det är utbildningsanordnaren som ska visa att tillräckliga kunskaper och kvalifikationer finns.

Utlärningsteknik

Lärare ska ha goda kunskaper i utlärningsteknik förvärvade genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet från vuxenutbildning.

Kunskap om regelverket ADR-S

Lärare ska ha goda kunskaper om regelverket ADR-S samt mycket goda kunskaper i de delar som omfattar grundkursen samt de specialkurser i vilka de undervisar. Säkerhetsrådgivarintyg är ensamt inte att anse som tillräckligt i detta avseende.

För att uppnå goda och allsidiga kunskaper i regelverken bör läraren ha genomgått utbildning av minst följande omfattning:

 • Grundkurs - 5 dagars heltidsstudier
 • Klass 1 explosiva ämnen - 2 dagar heltidsstudier
 • Klass 7 radioaktiva ämnen - 2 dagars heltidsstudier
 • Tank – 3 dagars heltidsstudier

I den för kursen relevanta ämnesområden och omfattning.

Utbildning avseende brandbekämpning och åtgärder vid första hjälpen

Lärare som ska undervisa i brandbekämpning ska ha tillräckliga kvalifikationer för att ge utbildning inom området. Exempel på sådana kunskaper är att ha en utbildning som brandman eller instruktörsutbildning för brandbekämpning.

Lärare som ska undervisa i åtgärder vid första hjälpen ska ha tillräckliga kvalifikationer för att ge utbildning inom området. Exempel på sådana kvalifikationer är att ha en utbildning som sjuksköterska med kunskaper inom området eller att ha en instruktörsutbildning för första hjälpen.

Giltighet för godkännande

Godkännandet är tidsbegränsat och kan upphävas om förutsättningarna ändras i väsentlig grad.

Uppdatering av ADR-lärare

MSB utfärdar inte längre några förhandsgodkännanden av utbildningar för uppdatering av lärare. Istället kommer MSB vid en eventuell tillsyn hos en utbildningsanordnare begära att få se ett intyg eller liknande som visar på att de lärare som är knutna till anordnaren har uppdaterats enligt de senaste bestämmelserna och identifierat nyheter och ändringar enligt en innehållsförteckning eller ett utbildningsprogram. Kravet på utbildningsanordnaren är att säkerställa att lärarna som är knutna till organisationen är uppdaterade som framgår av delavsnitt 8.2.2.2 i ADR-S.

Efter att en lärare har uppdaterats är det utbildningsanordnaren som ansvarar för att förlänga lärarens giltighetstid med två år i ADRUTB.

Ansökan om godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods

E-tjänst

Via den här e-tjänsten ansöker du om ett godkännande att bedriva utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods. De krav som ställs på dig som utbildningsanordnare och din ansökan framgår av ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20. Det är kontaktpersonen för verksamheten som fyller i och ansöker om ett godkännande.

De dokument som ska bifogas ansökan måste vara i PDF-format. Ha helst dessa filer klara innan du börjar fylla i din ansökan. Dokumenten är:

 • intyg som styrker alla lärares pedagogiska kompetens,
 • intyg som styrker alla lärares kunskap i de delar av regelverket de ska utbilda inom,
 • registreringsbevis från Bolagsverket eller registerutdrag från Skatteverket. Det får inte vara äldre än tre månader,
 • utbildningsprogram i det fall inte MSB:s utbildningsprogram används,
 • överenskommelsen, om en sådan finns, med annan aktör avseende genomförande av praktiska övningar i ”Första hjälpen” och/eller ”Brand och Spill.

I första hand ska e-tjänsten användas, men om du saknar e-legitimation kan du som alternativ använda blanketten i stället.

Så här ansöker du om godkännande att bedriva utbildning för förare av fordon som transporterar farligt godsE-tjänsten Ansökan om godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods

Blanketter

Ansökan om ändringar i ett befintligt godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods

E-tjänst


Via den här e-tjänsten anmäler man ändringar i ett befintligt godkännande att bedriva utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods. De krav som ställs på dig som utbildningsanordnare och din ansökan framgår av ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20. Det är kontaktpersonen för verksamheten som fyller i och ansöker om ändringar i ett befintligt godkännande.

Innan du börjar i webbansökningsformuläret för anmälan om ändringar i det befintliga godkännandet rekommenderar MSB att du har alla ansökningsuppgifter som ska ändras klara.

De dokument som ska bifogas vid ändringar måste vara i PDF-format. Ha dessa filer klara innan du börjar fylla i din ansökan. Aktuella dokument kan vara:

 • intyg som styrker lärarens pedagogiska kompetens,
 • intyg som styrker lärarens kunskap i de delar av regelverket de ska utbilda inom,
 • registreringsbevis från Bolagsverket eller registerutdrag från Skatteverket. (Det får inte vara äldre än tre månader),
 • utbildningsprogram i det fall inte MSB:s utbildningsprogram används,
 • överenskommelsen, om en sådan finns, med annan aktör avseende genomförande av praktiska övningar i ”Första hjälpen” och/eller ”Brand och spill”.

I första hand ska e-tjänsten användas, men om du saknar e-legitimation kan du som alternativ använda blanketten i stället.

Så här ansöker du om ändringar i ett befintligt godkännandeE-tjänst: Ansökan om ändringar i ett befintligt godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods

Utbildningsprogram

MSB har tagit fram ett utbildningsprogram som utbildningsanordnare kan följa.

Utbildningsprogram för förare av fordon som transporterar farligt gods

Handläggningstider

Ansökan behandlas normalt inom två månader från det att ansökan är komplett.

Senast granskad: 14 mars 2023

Till toppen av sidan