Till innehåll på sidan

Bli utbildningsanordnare

Här kan du läsa om de krav MSB ställer på den som vill få ett godkännande att bedriva utbildning av förare som ska transportera farligt gods.

Enligt ADR-S ska utbildningsanordnaren ansvara för att utbildningen ges i enlighet med kraven i regelverket och utbildningsanordnarens ansökan ska godkännas av MSB. Anställda i det företag som anordnar utbildningen kan alltså inte själva stå för godkännandet att bedriva utbildning.

Utbildningsanordnaren kan t.ex. vara en enskild firma, handelsbolag, aktiebolag eller annan juridisk person.

Utbildningsanordnaren får anställa eller kontraktera den kompetens som behövs i utbildningens olika delar. Utbildningsanordnaren ska dock i sin ansökan visa att lärarna har relevanta kvalifikationer i enlighet med kriterierna nedan. Om utbildningsanordnaren kontrakterar en organisation externt för att utföra undervisning i brandbekämpning och första hjälpen är det tillräckligt att utbildningsanordnaren visar att denna organisation har personal med dokumenterade kunskaper för dessa moment.

Utbildningsanordnaren ska också visa en handling som styrker överenskommelsen mellan den externa- och den egna organisationen.

Krav på kunskap och övriga kvalifikationer

Utbildningsanordnaren ska uppfylla de krav som ställs enligt ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20.

En förutsättning för godkännande är att de lärare som utför utbildningen minst har de kvalifikationer som anges nedan. Nivån på kvalifikationerna anses följa de krav som ställs enligt ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20. För samtliga krav gäller att det är utbildningsanordnaren som ska visa att tillräckliga kunskaper och kvalifikationer finns.

Pedagogik

Lärare ska ha grundläggande pedagogiska kunskaper som erhållits genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet från vuxenutbildningen.

Kunskap om regelverket ADR-S

Lärare ska ha goda kunskaper om regelverket ADR-S samt mycket goda kunskaper i de delar som omfattar grundkursen samt de specialkurser i vilka de undervisar. Säkerhetsrådgivarintyg är ensamt inte att anse som tillräckligt i detta avseende.

För att uppnå goda och allsidiga kunskaper i regelverken bör läraren ha genomgått utbildning av minst följande omfattning:

  • Grundkurs - 5 dagars heltidsstudier
  • Klass 1 - 2 dagar heltidsstudier
  • Klass 7 - 2 dagars heltidsstudier
  • Tank – 3 dagars heltidsstudier

Utbildningen ska ha genomförts av aktör med tillräckliga kvalifikationer för uppgiften.

Utbildning avseende brandbekämpning och åtgärder vid första hjälpen

Lärare som ska undervisa i brandbekämpning ska ha tillräckliga kvalifikationer för att ge utbildning inom området. Exempel på sådana kunskaper är att ha en utbildning som brandman eller instruktörsutbildning för brandbekämpning.

Lärare som ska undervisa i åtgärder vid första hjälpen ska ha tillräckliga kvalifikationer för att ge utbildning inom området. Exempel på sådana kvalifikationer är att ha en utbildning som sjuksköterska med kunskaper inom området eller att ha en instruktörsutbildning för första hjälpen.

Giltighet för godkännande

Godkännandet är tidsbegränsat och kan upphävas om förutsättningarna ändras i väsentlig grad.

Uppdatering av ADR-lärare

Fr.o.m. mars 2019 gäller en ny del 20 i MSBFS 2018:5 (ADR-S 2019) och därmed utfärdar MSB inte längre några förhandsgodkännanden av utbildningar för uppdatering av lärare. Istället kommer MSB vid en eventuell tillsyn hos en utbildningsanordnare begära att få se ett intyg eller liknande som visar på att de lärare som är knutna till anordnaren genomgått en uppdateringsutbildning med ett visst innehåll/utbildningsprogram. Kravet på utbildningsanordnaren är att säkerställa att lärarna som är knutna till organisationen är uppdaterade och det finns i delavsnitt 8.2.2.2 i ADR-S.

Efter att en lärare har uppdaterats är det också utbildningsanordnaren som tar ansvar för det och förlänger lärarens giltighet med två år i ADRUTB.

Blanketter

Utbildningsprogram

MSB har tagit fram ett utbildningsprogram som utbildningsanordnare kan följa.

Utbildningsprogram för förare av fordon som transporterar farligt gods

Handläggningstider

Ansökan behandlas normalt inom två månader från det att ansökan är komplett.

Senast granskad: 10 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan