Till innehåll på sidan

Explosionsfarlig miljö (ATEX)

Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ställs krav på att verksamhetsutövaren ska bedöma risken för att explosiv atmosfär bildas.

Med explosiv atmosfär menas en blandning av gas eller ånga i luft i sådan koncentration att den kan antändas. Bedömningen gäller normal hantering och förväntade avvikelser. Även risken för antändning av explosiv atmosfär ska bedömas. Med explosionsfarlig miljö menas förutom områden med risk för explosiv atmosfär även den närmaste omgivningen.

Kraven ställs i föreskrifterna om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, SRVFS 2004:7. Vissa av kraven gäller även privat hantering. Till föreskrifterna finns också en handbok, som förutom föreskriftstexten innehåller kommentarer till föreskrifternas paragrafer.

SRVFS 2004:7 föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskorRäddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Tändkällor inom riskområden

Inom riskområden ställs krav på elektrisk och mekanisk utrustning samt arbetsmoment som kan utgöra tändkällor.

(Krav på elektrisk utrustning finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö, ELSÄK-FS 2016:2. Mer information finns på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Elsakerhetsverket.seKrav på mekanisk utrustning och andra tändkällor finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer, AFS 2016:4.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:4 - Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer

Explosiv atmosfär orsakad av damm, ånga eller dimma

För riskområden som orsakas av annat än brandfarliga gaser och vätskor, t.ex. damm och i vissa fall ånga eller dimma, gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3 - Arbete i explosionsfarlig miljö

ATEX-direktiven

Föreskrifterna ovan genomför ATEX-direktiven (99/92/EG och 2014/34/EU) i svensk lagstiftning. Detta innebär att reglerna är gemensamma inom hela EU.

Senast granskad: 12 december 2019

Till toppen av sidan