Till innehåll på sidan

Dispenser

MSB kan i särskilda undantagsfall medge individuella dispenser från gällande bestämmelser i ADR-S och RID-S, under förutsättning att säkerheten inte äventyras.

Transporterna ska vara tydligt definierade och tidsbegränsade samt utföras i Sverige. Handläggningstiden för ett dispensärende är cirka sex veckor.

Ansökan om dispens

En ansökan om dispens ska minst innehålla följande uppgifter:

  • Sökandes namn, adress och telefonnummer.
  • Motivering till varför dispens från bestämmelserna i ADR-S eller RID-S är nödvändig och uppgift om den eller de bestämmelser som ansökan avser.
  • En detaljerad beskrivning av vilka alternativa arrangemang som ska tillämpas, till exempel alternativ förpackning eller testmetod. Uppge även vilka ämnen och föremål som omfattas av ansökan (UN-nummer, officiell transportbenämning och i förekommande fall teknisk eller fysikalisk beskrivning av ämnena och föremålen och vilken förpackningsgrupp som ämnena tillhör).
  • Information om avsändningsort, mottagningsort och transportvägar samt i förekommande fall namn på avsändare, transportör och mottagare.
  • Förslag på giltighetstid för dispensen.

Utöver vad som anges ovan kan MSB behöva begära kompletterande uppgifter för en ansökan.

Ansökan bör även påvisa att transporterna kommer att utföras med en säkerhetsnivå som lägst motsvarar den nivå som anges av bestämmelserna i ADR-S och RID-S. Ansökan bör därför specificera vilka åtgärder som den sökande anser vara lämpliga att vidta för att så långt som möjligt bibehålla denna nivå.

Adress

Ansökan om dispens skickar du till MSB via post eller e-post:

E-postadress: registrator@msb.se

Postadress: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad

Läs mer

Föreskrifter för transport av farligt gods

Senast granskad: 24 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan