Till innehåll på sidan

Utgångsämnen till hemgjorda bomber – sprängämnesprekursorer

På grund av flera händelser med hemgjorda bomber har utgångsämnen till dessa reglerats. Produkter som innehåller sprängämnesprekursorer får i vissa fall inte säljas till privatpersoner eller bara om de har tillstånd till detta. Ekonomiska aktörer måste rapportera misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden av sådana produkter till polisen.

Regler om sprängämnesprekursorer

Kraven om sprängämnesprekursorer är gemensamma inom EU. De i Sverige gällande reglerna finns i:

EU-förordning 98/2013

Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

I huvudsak innebär de svenska bestämmelserna att:

 • Enskilda personer, privatpersoner, inte får förvärva, till exempel köpa, införa, inneha eller använda produkter som innehåller mer än 40 viktprocent natriumklorat, kaliumklorat, natriumperklorat eller kaliumperklorat.
 • Enskilda personer, privatpersoner, måste ha tillstånd från MSB för att förvärva, till exempel köpa, införa, inneha eller använda produkter som innehåller mer än 12 viktprocent väteperoxid, 30 viktprocent nitrometan eller 3 viktprocent salpetersyra.
 • Ekonomiska aktörer, till exempel försäljare och distributörer, måste rapportera misstänkta transaktioner samt betydande stölder och försvinnanden av produkter som innehåller de sprängämnesprekursorer som anges i EU-förordningens bilagor. Samma ämnen finns också listade i MSB:s informationsfolder riktad till handeln, se rubrik nedan

Produkter som inte omfattas av reglerna

 • Varor enligt definitionen i artikel 3.3 i EU-förordning 1907/2006, Reach-förordningen. Observera att begreppet "vara" enligt Reach inte är synonymt med samma begrepp så som det används i lagen om brandfarliga och explosiva varor

Definitioner i Reach hos Kemikalieinspektionen

 • Pyrotekniska artiklar enligt definitionen i MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6 (som genomför EG-direktiv 2007/23/EG), exempelvis färdigmonterade fyrverkeripjäser.

MSBFS 2015:6

 • Pyrotekniska artiklar som enligt nationell lagstiftning är avsedda för icke-kommersiell användning av Försvarsmakten, de brottsbekämpande myndigheterna eller räddningstjänst.
 • Marin pyroteknisk utrustning som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:52 (som genomför EG-direktiv 96/98/EG), bland annat nödraketer.

TSFS 2009:52 på Transportstyrelsen.se

 • Pyrotekniska artiklar som är avsedda att användas inom flyg- och rymdindustrin.
 • Tändhattar avsedda för leksaker.
 • Läkemedel som i legitimt syfte genom förskrivning görs tillgängliga för en enskild person i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

Tillståndskrav och ansökan

Enskilda personer, i dagligt tal privatpersoner, måste ha tillstånd från MSB för att köpa eller på annat sätt förvärva, införa, inneha eller använda produkter som innehåller mer än

 • 12 viktprocent väteperoxid,
 • 30 viktprocent nitrometan eller
 • 3 viktprocent salpetersyra.

Tillståndet söks genom att fylla i en särskild blankett som måste skickas till MSB i original. Som ett led i behandlingen skickar MSB ansökan till polisen. MSB värderar huruvida det finns ett behov av den produkt för vilken tillstånd söks och kan även komma att inhämta ytterligare underlag. Handläggningen tar vanligen 4-6 veckor och oavsett utgång får den sökande ett skriftligt beslut från MSB.

Anvisningar för hur ansökan bör fyllas i finns på blankettens baksida.

Observera även följande:

 • Innan du ansöker, överväg huruvida du kan använda produkter som inte är tillståndspliktiga istället, exempelvis produkter med lägre halt av samma ämne. MSB ger bara tillstånd om det finns ett behov, vilket innebär att MSB värderar huruvida du kan använda lägre halter eller andra produkter. Exempelvis kan blekning av jakttroféer ske med 12 viktprocent väteperoxid eller lägre halt.
 • Om du ansöker om tillstånd till ren nitrometan kommer MSB kontrollera att din verksamhet motiverar detta. För detta behöver MSB ha dokumenterat underlag som kan verifieras. Vid verksamhet med modellfarkoster innebär detta i allmänhet en tävlingslicens eller motsvarande från en etablerad organisation.
 • För bränsleblandningar till modellfarkoster som innehåller nitrometan anges halten oftast i volymprocent. Tillståndsplikt för sådana bränsleblandningar gäller om halten nitrometan överstiger 25 volymprocent, vilket motsvarar 30 viktprocent. Vid ansökan om tillstånd är det viktigt att du förtydligar om du anger halten nitrometan i volymprocent.

Blankett: Ansökan om tillstånd till förvärv, införsel, innehav och användning av sprängämnesprekursorer

Rapporteringskrav

Ekonomiska aktörer måste rapportera misstänkta transaktioner, och försökt till transaktioner, med produkter som innehåller sprängämnesprekursorer till polisen. Detta gäller i princip oavsett vilken halt av ämnet som finns i produkten, även om komplexa blandningar med låg halt av aktuella ämnen är mindre användbara för bombtillverkning. Även betydande stölder och försvinnanden måste rapporteras.
Vid rapporteringen är det bra om du kan uppge så många relevanta detaljer som möjligt kring transaktionen, stölden eller försvinnandet. Anvisningar kring detta finns i MSB:s informationsmaterial riktat till handeln och till lantbrukare, se rubrik nedan.

Rapportera till polisen

Rapportera misstänkta transaktioner till polisen via
e-post prekursor@polisen.se
Ring 114 14 för att rapportera stölder och försvinnanden.


Kom ihåg att din insats kan vara avgörande för att förhindra ett allvarligt brott där människor kan komma till skada. Rapportera därför hellre en gång för mycket än inte alls.

Märkningskrav

Förbjudna eller tillståndspliktiga produkter där avsikten är att tillhandahålla dem till enskilda personer, privatpersoner, måste vara märkta så att begränsningen framgår. Det är den som tillhandahåller produkten till privatpersoner som har ansvaret att tillse att märkningen finns på förpackningen.

Den av MSB rekommenderade märkningen för produkter som säljs i Sverige är: ”Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner.”

Informationsmaterial och vägledning

För handlare

Foldern är avsedd att stödja försäljare av produkter som innehåller sprängämnesprekursorer. Den tar upp hur man identifierar aktuella produkter, hur man känner igen ett misstänkt beteende och hur man rapporterar händelser. Den till foldern anslutande postern är riktad till kassapersonal.

Folder: Du kan göra skillnad! Sälj kemiska produkter på ett ansvarsfullt sätt

Affisch: Du kan göra skillnad! Sälj kemiska produkter på ett ansvarsfullt sätt

För lantbrukare

Lantbrukare använder kvävehaltiga mineralgödsel som ofta innehåller berörda sprängämnesprekursorer. Foldern är avsedd att hjälpa lantbrukare att öka säkerheten kring förvaringen av dessa och tar även upp brandrisker.

Undvik att din mineralgödsel används i våldsamma brott

Vägledning till EU-förordningen 98/2013

Det finns vägledning från EU-kommissionen till reglerna om sprängämnesprekursorer som tar upp många aspekter av reglerna. Den innehåller bland annat mer utvecklad vägledning till större företag som hanterar aktuella ämnen. Vägledningen finns endast tillgänglig på engelska.

Kommissionens vägledning till EU-förordning 98/2013, på engelska

Tillsyn över reglerna

Kommunerna är ansvariga för tillsynen över vissa delar av reglerna om sprängämnesprekursorer. Det gäller:

 • Att försäljare kräver att tillstånd uppvisas vid saluföring till enskilda personer (Artikel 4.7 i EU-förordningen)
 • Att tillståndspliktiga produkter där avsikten är att sälja dem till enskilda personer är märkta för detta (Artikel 5 i EU-förordningen)

I praktiken innebär tillsynen över att tillstånd uppvisas att kommunen kontrollerar att butiker som saluför de aktuella produkterna till privatpersoner känner till tillståndskravet och att tillståndet ska uppvisas.

Aktuella butiker kan vara:

Aktuella butiker kan vara:

 • Butiker för modellhobby. Dessa kan sälja nitrometan och bränslen med mer än 30 viktprocent nitrometan (motsvarar 25 volymprocent) för modellfarkoster.
 • Färg-, bygg- och järnhandeln, inklusive byggvaruhus och liknande gör-det-själv handel. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 viktprocent för blekning, rengöring och desinfektion, och möjligen även salpetersyra.
 • Pool- och spabutiker. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 viktprocent för poolrengöring.
 • Apotek. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 viktprocent för blekning och desinfektion, och möjligen även salpetersyra.

Senast granskad: 17 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan