Till innehåll på sidan

Utgångsämnen till hemgjorda bomber – sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Från den 1 februari 2021 gäller de skärpta regler som beskrivs nedan.

Regelverk

Reglerna om sprängämnesprekursorer finns i EU-förordning 2019/1148. De kompletteras av den svenska lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. EU-kommissionen har gett ut vägledning till hur reglerna kan genomföras i praktiken.

Prekursorer som omfattas av restriktioner

Ett centralt begrepp i regelverket är ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”. Dessa produkter får inte överlåtas utan att kontroller av mottagaren görs och för enskilda är de antingen förbjudna eller tillståndspliktiga.

Produkter som innehåller nedan förtecknade ämnen i halter över de angivna är sådana ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”:

 • Ammoniumnitrat, mer än 45,7 vikt%
  (motsvarar mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat)
 • Natrium- eller kaliumklorat, mer än 40 vikt%
 • Natrium- eller kaliumperklorat, mer än 40 vikt%
 • Nitrometan, mer än 16 vikt%
  (motsvarar mer än 12 volym% i RC-bränslen)
 • Salpetersyra, mer än 3 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 15 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 12 vikt%

Information för ekonomiska aktörer - försäljare

Den som säljer sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner måste ta ställning till vilken av följande kategorier kunden tillhör:

 • En ”ekonomisk aktör”, vilket är ett företag som tillhandahåller produkten på marknaden men inte använder den.
 • En ”professionell användare”, vilket är ett företag som har anledning att använda produkterna i sin legitima yrkesmässiga verksamhet.
 • En ”enskild”, vilket är alla personer och företag som inte är professionella användare eller ekonomiska aktörer enligt ovan.

Vid försäljning måste den som säljer, för varje transaktion, begära uppgifter om köparen och spara dessa i 18 månader. Vilka uppgifter som behövs vid transaktionen beror på vilken typ av kund det gäller, läs mer i faktabladet Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer

För återkommande kunder som är professionella användare eller ekonomiska aktörer finns möjlighet att teckna en kundförsäkran som innebär att kontroller bara behöver göras en gång per år. Detta förutsatt att mottagaren alltid är densamma och ordern inte ändras väsentligt från gång till gång. Mall för kundförsäkran finns i bilaga IV till EU-förordning 2019/1148. En kundförsäkran kan även utformas på andra sätt så länge uppgifterna i EU-förordningens Artikel 8.2 finns med.

Säljaren ska också upplysa kunder som är ekonomiska aktörer om att produkten omfattas av reglerna om sprängämnesprekursorer och huruvida den omfattas av restriktioner. Den som säljer produkter som innehåller sprängämnesprekursorer ska även rapportera misstänkta transaktioner till polisen.

I faktabladet kan du som säljer dessa produkter läsa om vad som gäller i olika fall.

Publikation

Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer : Vägledning till skärpta regler från 1 februari 2021 för dig som säljer kemiska produkter

Publikationsnummer: MSB0121

Utgivningsår: 2021

Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som kan användas för att göra hemgjorda sprängämnen. Därför har tillgången till produkter som innehåller sprängämnesprekursorer begränsats. Från den 1 februari...

Omslagsbild för Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer : Vägledning till skärpta regler från 1 februari 2021 för dig som säljer kemiska produkter

Publikationsnummer: MSB0121

Utgivningsår: 2021

Rapportera misstänkta transaktioner

Försäljare måste rapportera misstänkta transaktioner till polisen. Detta sker till mejladressen prekursor@polisen.se alternativt till polisens telefonnummer 114 14 eller på polisen.se.

Information för professionella användare – yrkesmässig användning

Företag som har ett påvisbart behov ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” för sin yrkesverksamhet är ”professionella användare” och omfattas varken av förbud eller tillståndsplikt. Det är säljaren av produkterna som ska bedöma huruvida kunden är en professionell användare. Innan försäljningen måste säljaren kontrollera och spara vissa uppgifter om kunden, vilket kan göras genom en så kallad kundförsäkran. I faktabladet för försäljare ovan anges vilka kontroller säljaren är skyldig att göra.

Professionella användare måste rapportera betydande stölder och försvinnanden av sprängämnesprekursorer till polisen. Rapporteringen ska ske inom 24 timmar från upptäckten av stölden/förlusten. Vad som är betydande behöver avgöras med hänsyn till om mängden är ovanlig mot bakgrund av omständigheterna i övrigt.

Rapportera stölder eller försvinnanden

Professionella användare måste rapportera betydande stölder och försvinnanden till polisen. Detta sker till mejladressen prekursor@polisen.se alternativt till polisens telefonnummer 114 14 eller på polisen.se.

Information för enskilda - privatpersoner

Privatpersoner och andra enskilda omfattas av förbud eller krav på tillstånd för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner.

För enskilda gäller förbud för produkter som innehåller följande ämnen:

 • Ammoniumnitrat, mer än 45,7 vikt%
  (motsvarar mer än 16 vikt% kväve från ammoniumnitrat)
 • Natrium- eller kaliumklorat, mer än 40 vikt%
 • Natrium- eller kaliumperklorat, mer än 40 vikt%
 • Salpetersyra, mer än 10 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 40 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 35 vikt%

För enskilda krävs tillstånd för produkter som innehåller följande ämnen:

 • Nitrometan, mer än 16 vikt%
  (motsvarar mer än 12 volym% nitrometan i RC-bränslen)
 • Salpetersyra, mer än 3 vikt%
 • Svavelsyra, mer än 15 vikt%
 • Väteperoxid, mer än 12 vikt%

Det finns en övergångsregel som innebär att enskilda som före den 1 februari 2021 redan har förvärvat produkter som då blev tillståndspliktiga, får inneha och använda dessa ytterligare ett år utan tillstånd, det vill säga fram till den 1 februari 2022.

Tillstånd som MSB utfärdat enligt tidigare regler på området är giltiga till det datum som anges i beslutet, dock som längst till och med den 1 februari 2022.

Ansökan om tillstånd görs via elektronisk signering eller genom att fylla i en särskild blankett. Läs gärna faktabladet för privatpersoner innan du ansöker och notera att MSB inte kan ge tillstånd till ämnen eller halter som är förbjudna för enskilda.

Publikation

Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till de skärpta regler som gäller för privatpersoner från den 1 februari 2021

Publikationsnummer: MSB1698

Utgivningsår: 2021

Enskildas tillgång till vissa kemiska produkter har begränsats inom EU, för att de innehåller ämnen som kan användas för att tillverka hemgjorda sprängämnen (sprängämnesprekursorer). EU-förordning 201...

Omslagsbild för Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till de skärpta regler som gäller för privatpersoner från den 1 februari 2021

Publikationsnummer: MSB1698

Utgivningsår: 2021

Gällande ansökningar för svavelsyra

Privatpersoner som behöver svavelsyra kan ofta använda halter under 15 viktprocent, vilket inte kräver tillstånd enligt reglerna om sprängämnesprekursorer. Det gäller exempelvis användning av svavelsyra för automatisk pH-reglering av simbassänger och pooler. Ett behov av högre halter svavelsyra är en förutsättning för att få tillstånd.

Observera att privat hantering av starkt frätande syror även kräver tillstånd från länsstyrelsen, se information hos Kemikalieinspektionen.

Tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter på Kemikalieinspektionens webbplats

Enskilds ansökan om tillstånd till sprängämnesprekursorer

Observera att du måste vara minst 18 år för att ansöka, se information i Faktabladet ovan.

Det tar minst en månad att behandla en ansökan då den även behöver handläggas av polisen. Om du har frågor om status för din ansökan, ring MSB på 0771-240240. Att ansöka flera gånger kommer inte att ge ett snabbare svar.

Om du vill ändra i ett redan beviljat tillstånd, ta kontakt med aktuell handläggare alternativt ring MSB. Ditt tidigare tillstånd kommer att återkallas om MSB utfärdar ett nytt.

Elektronisk ansökan med signering via BankID eller svenskt Freja eID+Blankett för ansökan som skickas per post

Information för tillsynsmyndigheter – kommuner

Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB avser under våren 2022 att utarbeta närmare vägledning för hur denna kan göras.

Ett led i kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner” till enskilda behöver bland annat kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna. För en del produkter råder förbud att sälja dem till enskilda.

Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är exempelvis:

 • Lantbruks- och trädgårdshandel
 • Bygg- och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker
 • Butiker för RC-hobby
 • Pool- och spabutiker

MSB kommer även att underrätta berörd kommun om enskilda som meddelats tillstånd till förvärv, införsel, innehav och användning av tillståndspliktiga produkter. Detta i enlighet med 6b § förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Senast granskad: 21 januari 2021

Till toppen av sidan