Till innehåll på sidan

Utrustning och programmering

Alla produkter och applikationer som ska användas i Rakelsystemet måste vara godkända av MSB. Varje användarorganisation i Rakel ansvarar själv för att köpa utrustning och applikationer från de leverantörer som finns på marknaden.

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

För alla användares säkerhet ska ny utrustning och applikationer godkännas av MSB innan de används i Rakel. I dokumentet Rakel - Godkänd utrustning finns en sammanställning över vilken utrustning som är godkänd.

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

Rakelguiden

Rakelguiden är en publikation som ger en överblick över de företag som levererar applikationer, konsulttjänster, utbildningar och utrustning för Rakelkommunikation.

Rakelguiden

Ramavtal för Rakelutrustning

Det finns ett ramavtal för Rakelprodukter med fyra leverantörer av Rakelterminaler som avropsberättigade organisationer kan göra avrop från. Det är Kammarkollegiet som har tecknat ramavtalet.

Ramavtalsområdet Rakelprodukter omfattar Rakelterminaler men även annan hårdvara och anpassade tekniska lösningar för Rakelutrustning.

Ramavtal för Rakelutrustning på Avropa.se

Programmering av Rakelterminaler

Programmering av Rakelterminaler kan utföras på olika sätt. Rakelkunder kan programmera Rakelterminaler i egen regi. Programmering kan också göras av en annan användarorganisation, av en leverantör av Rakelterminaler eller av en konsult.

 • Egenprogrammering

  Egenprogrammering innebär att en användarorganisation genomför programmering av Rakelterminaler i egen regi.

  Egenprogrammering ger mindre administration och underlättar logistiken för kunder med många Rakelterminaler.

  Kunden måste ha en Rakellicens för att få tillstånd till egenprogrammering. Kunden som beviljas egenprogrammering får programmera Rakelterminaler inom både den egna organisationen och åt andra organisationer med beviljad Rakellicens. MSB rekommenderar att man har en skriftlig överenskommelse mellan berörda parter.

  Begäran om egenprogrammering sänds till:

  MSB
  Enheten för Användarstöd och Marknad
  651 81 Karlstad

  Ställ begäran till din kundansvariga.

  Begäran ska innehålla information om:

  • Behov och syfte (varför organisationen anser att egenprogrammering är nödvändig).
  • Hur support och förvaltning av programmeringen kommer att lösas.

  Bra att veta om egenprogrammering

  Kunden måste själv:

  • bekosta programmeringsutrustning
  • ha personal med tillräckliga kunskaper för att kunna utföra programmeringen
  • ha en egen supportorganisation som kan hantera ärenden rörande programmering och felhantering av Rakelmobiler.

  MSB ansvarar för att:

  • administrera abonnemang
  • administrera inläggning av K-nycklar i Rakelsystemet
  • utföra systemadministration via KC
  • utföra övrig systemadministration av tjänster
  • besluta om radiospecifika parametrar som påverkar luftgränssnitt och kapacitet i Rakelsystemet.

  Parametrar som kan programmeras:

  • telefonbok
  • statusnummer
  • talgrupper
  • destinationer för larmsamtal och larmstatus
  • ljud- och ljusprofiler
  • konfiguration av funktionstangenter
  • textsträngar och översättningar
  • PIN- och PUK-koder
  • övriga parametrar som bestäms av MSB.

  Rakelterminaler får även uppgraderas med av MSB godkänd mjukvara.

Senast granskad: 14 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan