Till innehåll på sidan

Ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar

I förordningen om transport av farligt gods anges att behöriga organ för teknisk kontroll enligt ADR-S och RID-S ska vara ackrediterade enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll.

Fakta

Verksamheter som ska utföra kontroll av tankar enligt kapitel 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12 eller 6.13 i ADR-S eller RID-S, ska vara ackrediterade enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll samt bestämmelserna i MSBFS 2009:4.

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan och svarar för ackreditering och tillsyn av verksamheterna.

MSB har med stöd av förordningen om teknisk kontroll utfärdat särskilda föreskrifter som därutöver måste uppfyllas av verksamheter som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land.

Omfattning

Verksamheter som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land enligt kapitel 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12 eller 6.13 i ADR-S eller RID-S, måste dels vara ackrediterade enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, dels uppfylla bestämmelserna i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2009:4) om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land.

De kontrollformer som avses i MSBFS 2009:4 är

  1. konstruktionskontroll,
  2. tillverkningskontroll,
  3. installationskontroll,
  4. återkommande kontroll,
  5. mellanliggande kontroll, och
  6. revisionskontroll.

Föreskrifterna omfattar inte behörighet att utföra kontroll av tankar avsedda för gas i klass 2 eller ämnena:

  • UN 1051 Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad, med mindre än 3 % vatten, klass 6.1, förpackningsgrupp I
  • UN 1052 Vätefluorid, vattenfri, klass 8, förpackningsgrupp I, och
  • UN 1790 Fluorvätesyra med mer än 85 % vätefluorid, klass 8, förpackningsgrupp I.

För sådana kontroller ska verksamheten uppfylla bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar (MSBFS 2011:3).

MSBFS 2011:3 föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar

Innehåll

Bestämmelserna i MSBFS 2009:4 anger vilka ytterligare krav som ska tas i beaktande vid ackreditering enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll. Bland annat innehåller föreskrifterna bestämmelser om verksamhetsområde, teknisk kompetens och arbetsmetoder.

Ackreditering

Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Ackreditering innebär även att kontrollorganet fortlöpande prövas för att säkerställa att det är kompetent att utföra de kontroller som det har ackrediterats för.

I Sverige är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) nationellt ackrediteringsorgan och ansvarigt för att genomföra kompetensbedömning och ackreditering enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll samt för fortlöpande prövning och tillsyn. Det är till Swedac som verksamheter ska vända sig för att bli kompetensbedömda och ackrediterade enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll samt MSB:s föreskrifter.

Standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012 utgör grunden för ackrediteringsprocessen och beskriver krav på kompetens, ansvar, organisation, etc. I samband med ackrediteringen verifierar Swedac att verksamheten uppfyller kraven i standarden.

Standarden definierar även olika typer av organ för kontroll, vilka skiljer sig åt beroende på kontrollorganets organisatoriska förhållande till det objekt som ska kontrolleras. Dessa benämns organ av typ A, B och C. Organ av typ A är helt oberoende till det objekt som ska kontrolleras, medan typ B och C står i högre grad av beroende till objektet; verksamheten kan exempelvis bestå av en verkstad som både utför reparation och kontroll av objektet.

Verksamhetsområde

MSB:s föreskrifter definierar olika verksamhetsområden utifrån kontrollform och typ av objekt (typ av tank). Utifrån verksamhetsområdet anger föreskrifterna därefter vilka kravnivåer som är tillämpliga.

Verksamheter med en organisation som uppfyller kraven för typ A enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 kan få behörighet att utföra samtliga typer av kontrollformer på samtliga typer av objekt (se 3 § och bilaga 1 i föreskrifterna).

Verksamheter med en organisation som uppfyller kraven för typ B eller C enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012, kan däremot få behörighet att utföra återkommande kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och tankcontainrar tilldelade tankkod LGAV, LGBV och LGBF enligt bestämmelserna i kapitel 6.8 i ADR-S eller RID-S (se 4 § och bilaga 2 i föreskrifterna). Observera att objekt med tankkod som efterföljs av "(+)" inte ingår i en sådan behörighet.

Teknisk kompetens

Kontrollorganet ska förfoga över en eller flera ansvarspersoner som var för sig eller tillsammans ska ha kunskaper om och erfarenheter av samtliga kontroller inom det aktuella verksamhetsområdet. Beroende på kontrollorganets verksamhetsområde ska personalen i tillägg till detta ha den kompetens som definieras av bilaga 3 till föreskrifterna.

Arbetsmetoder

Kontrollorganet ska bland annat ha tekniska instruktioner och metodbeskrivningar utarbetade för verksamheten, vilka ska vara baserade på de standarder som anges i ADR-S och RID-S.

Kontrolluppdrag ska redovisas i en rapport som innehåller resultat och övrig relevant information från kontrollen enligt kraven i ADR-S och RID-S.

All dokumentation som ingår i kontrollorganets ledningssystem för kvalitet ska arkiveras i minst tio år. Därutöver ska all dokumentation från återkommande kontroll och mellanliggande kontroll arkiveras i minst ett kontrollintervall plus ett år. Dokumentation från övriga typer av kontroller ska arkiveras i minst tio år.

Senast granskad: 16 januari 2023

Till toppen av sidan