Till innehåll på sidan

Älvsamordningsgrupper

Älvgrupperna är ett forum för samarbete och samordning mellan aktörer inom vattendragets avrinningsområde. MSB stöttar länsstyrelserna i arbetet med älvgrupperna.

Samarbetet ger ökade kunskaper om berörda parters ansvar, funktion och kapacitet i frågor som rör vattendragen och högflödessituationer. Länsstyrelserna brukar, med stöd av det regionala samordningsansvaret, vara sammankallande och ordförande i dessa grupper.

Representanter från olika organisationer

Älvgrupperna har vattendragets avrinningsområde som bas och medlemmarna består av olika intressenter och aktörer inom avrinningsområdet. I älvgrupperna ingår bland annat representanter från länsstyrelser, kommuner, vattenkraftbolag, larmcentraler, Trafikverket, polisen, SMHI och andra organisationer med ansvar och uppgifter längs det aktuella vattendraget.

Arbeta förebyggande

En annan viktig uppgift är att arbeta för att förebyggande åtgärder vidtas utmed vattendraget. Det är viktigt att dessa samordnas så att inte ytterligare skador uppstår vare sig uppströms eller nedströms av en eventuell åtgärd.

Mer information om älvgrupperna kan ges av berörd länsstyrelse.

Senast granskad: 26 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan