Till innehåll på sidan

Förebygga skogs- och vegetationsbrand

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid långvarig torka och ofta i kombination med att vindhastigheten är hög. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och bevakning för att upptäcka och släcka små bränder tidigt.

Brandrisker vid arbete i skogen

Arbete i skogen under torka innebär ökade risker för antändning under arbetets gång och tiden därefter. En del i att förebygga skogsbrand är uppmärksamhet och kontroll i området där arbete pågår eller har pågått. Det säkraste är att stoppa arbetet när långvarig torka varit ett faktum. Om det inte kan ske är det motiverat med extra brandskyddsåtgärder.

Vid stor brandrisk bör skogsägaren även vara extra uppmärksam på risker för pyrande brand (glödhärdar) efter blixtnedslag.

Den som arbetar i skogen bör tänka på vilka brandrisker som kan finnas i det område där arbetet sker. En riskfaktor är maskiner som kan antända torrt material, genom gnistbildning, om de slirar med kedjor eller hasar på sten. Innan arbetet startar bör skogsarbetaren också ha tänkt igenom vilka åtgärder denne ska vidta för att hindra att brand uppstår och för att ta hand om tillbud.  Släckutrustning för skogs- och markbrand bör medföras vid alla arbeten.

Detta bör skogsägare tänka på

Den som äger skog bör säkerställa att alla som arbetar där har grundläggande skogsbrandutbildning. Detta gäller även entreprenörer. Skogsägaren bör ställa krav på att de som arbetar i skogen redovisar vad man gör för att förhindra skogsbrand och begränsa tillbud. Vid arbete under torka, eller när brandrisken av andra skäl är stor, bör skogsägaren också kräva att lämplig släckutrustning, som handredskap och vatten medförs. Dessutom bör den som utför arbete i skogen alltid ha möjlighet att larma om något händer. Huvuddelen av detta bör kunna regleras genom avtal mellan skogsägaren och berörda parter.

Grundläggande brandutbildning för skogsarbetare

Alla som arbetar i skogen bör ha grundläggande brandutbildning. Utbildningen bör behandla de vanligaste riskerna, enkla släckmetoder och tillvägagångssätt vid släckning av större bränder där brandgator kan bli aktuella. Utbildningen bör också ta upp hur terrängen, topografin och vegetationen kan utnyttjas för att hindra spridning. Det kan vara lämpligt att utövare inom skogsnäringen och räddningstjänsten samverkar i utbildningen.

Skydda ditt hus mot skogsbrand

Ägare till gårdar, villor, sommarhus, torp och andra byggnader bör se till att inte ha brännbara upplag eller brännbar vegetation nära sina hus då detta kan antändas och börja brinna och sprida branden till byggnader. Ta bort allt torrt gräs runt byggnader och håll det kort under sommaren. Röj sly och ris. Genom att ta bort det som är lättantändligt minskar risken att en annalkande mark- eller skogsbrand får fäste och möjligheterna ökar att kunna skydda byggnader. Bränn inte gammalt gräs.

En vattentunna fylld med vatten och enkla handredskap, strilkannor och granruskor är bra för en snabb släckinsats. Ännu bättre är en vattenslang. Det är viktigt att blöta ner marken och hålla den fuktig, vilket kräver mindre vatten än att släcka. Man kan göra begränsningslinjer så att branden inte når fram till husen via vegetationen. Förbered detta och ha ruskor och borstar i beredskap för att släcka flygbränder.

Om en brand närmar sig - stäng fönster, eventuella fönsterluckor, dörrar och takluckor. Fäll in markiser och plocka undan lättantändliga föremål. Förbered en eventuell utrymning av ditt hus. Du kan även resa en stege och ta fram släckutrustning som till exempel en vattenslang.

Senast granskad: 28 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan