Till innehåll på sidan

Räddningstjänst under höjd beredskap - RUHB

Här finns information om vilket stöd det finns för kommuner som planerar för räddningstjänst under höjd beredskap. Hittills har två vägledningar tagits fram och nu kommer mer förmågespecifika vägledningar tas fram. De ska byggas på aktuell hotbild och samhällets skyddsbehov.

Kommunens organisation för räddningstjänst är en av de viktigaste hörnstenarna i ett modernt totalförsvar. För att den, på ett effektivt sätt, och med kraft ska kunna lösa sitt uppdrag vid samhällsstörningar, höjd beredskap och krig, krävs en sammanhängande planering.

Detta handlar bland annat om att analysera hoten, bestämma ambitionsnivå, inventera behovet av resurser samt utbildning och övning. För de särskilda krav ett krig ställer krävs bland annat uppbyggnad av kompetens, säkerställande av personaltillgång genom krigsplacering samt tillgång till rätt materiel.

MSB tar fram en serie vägledningar för räddningstjänst under höjd beredskap. Hittills är två vägledningar publicerade. 

Vägledning 2 och scenarierVägledning 1 och scenarier

LSO styr kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

I kapitel 8 i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) finns de delar som faller under kommunal räddningstjänst om Sverige skulle hamna under höjd beredskap. Bland annat kan man läsa att indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel hamnar hos räddningstjänsten. Detta och mycket annat är något som räddningstjänsterna måsta ta höjd för.

 • Vägen framåt - om vägledningsarbetet

  Det övergripande och långsiktiga målet med MSB:s vägledningsarbete är att bidra till att kommunens organisation för räddningstjänst ska kunna genomföra effektiva och samordnade insatser vid höjd beredskap.

  Vägledning del 1

  Syftet med den första vägledningen är att beskriva bakgrunden till den lagstiftning som ligger till grund för räddningstjänst under höjd beredskap, att ge de ingångsvärden som är nödvändiga för att kunna påbörja arbetet med kontinuitetsarbetet av egen verksamhet inför höjd beredskap.

  Scenario: typfall 4 och 5

  För att underlätta planeringen för räddningstjänst under höjd beredskap finns ett planeringsunderlag i form av scenariobeskrivningar, som bygger på en fördjupning av det så kallade typfall 4 och 5.

  • Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

  Vägledning del 2

  Den andra vägledningen har två syften. Dels att stödja en utveckling där räddningstjänsten, i fred och under höjd beredskap, i högre grad är en del av kommunens samlade resurser för att skydda och upprätthålla samhällets funktionalitet vid kriser eller krig. Den har även till syfte att ge de ingångsvärden som är nödvändiga för att kunna påbörja insatsplanering för att skydda och upprätthålla prioriterad samhällsviktig verksamhet.

  Scenario: Kärnvapen och C-händelser

  Det finns även två scenarios till vägledning del 2:

  • Kärnvapenscenario för räddningstjänst, rapportsammanfattning
  • Underlag för hantering av C-händelser för räddningstjänst under höjd beredskap, rapportsammanfattning

  Vad händer nu?

  Nästa steg i RUHB-arbetet kommer att inriktas mot mer förmågespecifika vägledningar som bygger på aktuell hotbild och samhällets skyddsbehov, som exempelvis sök, räddning och röjning samt indikering och sanering.

 

Om du har ett 90 sekunder-abonnemang kan du se filmen i sin helhet på 90 sekunder Play.

Kontakt:

E-post: ruhb@msb.se

Senast granskad: 29 september 2021

Till toppen av sidan