Till innehåll på sidan

Rakel – att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

Kursen ger dig kunskaper i kommunikation i Rakel vad det gäller planering, metoder för samverkan internt och externt, det svenska krisberedskapssystemet samt gemensamma grunder för samverkan och ledning ur ett Rakelperspektiv.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är sambandsansvarig för Rakel eller har ett övergripande planeringsansvar för Rakel för intern eller extern samverkan i din organisation.

Kursen riktar sig också till den som har ett behov av att veta mer om vad ett sambandsansvar kan innebära för den egna organisationen.

 

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kännedom om den egna organisationens ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren ha grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper gällande Rakel som kommunikationsmedel och rekommenderas ha erfarenhet av sambandsansvar för Rakel inom den egna organisationen.

Kostnad

Kursavgiften är 13 500 SEK exklusive moms. Kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

Bakgrund

Kursen avser sätta Rakel i en samhällskontext gällande Sveriges krisberedskap samt belyser vikten av aktörsgemensamma arbetssätt och förhållningssätt vid hantering av samhällsstörningar. Vidare ger kursen exempel på hur sambandsansvariga kan agera för att analysera den egna organisationens behov av intern och extern samverkan i Rakel.

Sambandsansvarig har ett övergripande ansvar för frågor som rör rutiner och metoder för Rakel inom den egna organisationen. Det innebär att en sambandsansvarig planerar hur samband och samverkan i Rakel ska fungera, vilka talgrupper som ska användas samt när och hur de används. Sambandsansvarig ansvarar även för att användarna i organisationen får utbildning och övning och att en korrekt och effektiv metodik används. I rollen ingår även att vara organisationens kontaktperson för frågor från andra samverkande aktörer.

Om kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens inom sambandsplanering för intern och extern samverkan i Rakel för att kunna bidra till säker och effektiv kommunikation såväl i vardag som i kris. Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Kursen omfattar tre dagars utbildning där dag ett innebär individuellt arbete med inläsning och förberedande uppgifter via lärplattform och två dagar lärarledd utbildning.

Kursen blandar teori med eget arbete, föreläsningar och diskussioner samt praktiska scenarioövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.  

Erfarenhetsutbyte mellan deltagare är en viktig del av kursen. Kursen är därför tänkt som ett internat med boende och middagar på kursorten. Närmare uppgifter kommer efter att du blivit antagen till kursen.

Kursplan Rakel - att planera och agera utifrån ett sambandsansvar

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 17 september 2024
Ort: Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 22 september 2022

Till toppen av sidan