Till innehåll på sidan

Nyheter


Antal träffar (317)


Nyhet

Hemställan till regeringen för att säkra skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

Publicerad: 9 juli 2020

MSB har ett ansvar att se till befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Därför lämnar vi i dag, 9 juli 2020, in hemställan till regeringen som bidrar till att förbereda samhället för en fortsatt pandemi under hösten.

Nyhet

Nya ADR-S och RID-S på remiss

Publicerad: 8 juli 2020

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2021, och vi vill ha dina synpunkter senast den 8 september 2020.

Nyhet

Något fler reser enligt enkäten från Kantar Sifo

Publicerad: 7 juli 2020

De orosmoment som mäts i Kantar Sifos mätning ligger ganska stabilt. Vi ser en liten förändring i de senaste enkätsvaren när det gäller resandet i enkäten från Kantar Sifo om förtroende, oro och beteende under coronakrisen.

Nyhet

Dan Eliassons förordnande förlängs med två år

Publicerad: 7 juli 2020

Regeringen har fattat beslut om att förlänga Dan Eliassons uppdrag som generaldirektör på MSB, med två år.
Det nya förordnandet gäller till och med utgången av 2022.

Nyhet

Så stärker vi samverkan mellan myndigheter för att utveckla hanteringen av covid-19

Publicerad: 6 juli 2020

För att stärka myndigheters arbete med covid-19 har ett stort antal myndigheter identifierat hur det gemensamma arbetet kopplat till pandemin kan utvecklas. Syftet är att uppnå en så god beredskap som möjligt för att minimera effekterna av nya utbrott av pandemin covid-19.

Nyhet

Rapport från forskningsworkshop: Näringslivets snabba omställning i Corona-pandemin

Publicerad: 2 juli 2020

Projektet, ”Snabb förmågeutveckling i näringslivet”, startade i maj efter beslut från MSB Forskning. Redan den sista juni hölls en första workshop med preliminära slutsatser. Medverkade gjorde bland andra Stockholms stad, Svenskt näringsliv/Teknikföretagen, och Läkemedelsindustriföreningen.

Nyhet

Förlängning av vissa intyg för säkerhetsrådgivare för sjö och luft

Publicerad: 1 juli 2020

Mot bakgrund av den pågående coronaviruspandemin har MSB beslutat att förlänga giltighetstiden för vissa intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss och i luft.

Nyhet

MSB stödjer hantering av översvämning i Ukraina

Publicerad: 1 juli 2020

Ukraina kämpar just nu med allvarliga konsekvenser av stora översvämningar. Regeringen har fattat beslut om att Sverige genom MSB ska stödja Ukraina med materiel för att stärka landets beredskap.

Nyhet

Ändring av föreskrifterna om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Publicerad: 30 juni 2020

Mot bakgrund av den pågående coronaviruspandemin har MSB undertecknat så kallade multilaterala avtal med andra fördragsstater till ADR och RID för att möjliggöra att vissa behörigheter i samband med transport av farligt gods på väg och järnväg fortsatt ska gälla under en begränsad tid även om de löper ut (se M324 respektive RID 1/2020). Bland annat förlängs giltigheten på intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Nyhet

Senaste enkätresultaten från Kantar Sifo

Publicerad: 30 juni 2020

Sett till hela mätperioden (från 14 maj) är de äldsta, 65-79 år, de som är bättre än andra åldersgrupper vad gäller uthålligheten, generellt sett. Kantar Sifos enkätresultat visar också att många i Sverige anger att de är bra på att följa rekommendationerna.

Senast granskad: 11 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan