Till innehåll på sidan

Riskhänsyn i fysisk planering

Riskhänsyn i fysisk planering handlar främst om att olika riskfaktorer ska beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden.

För att samhället ska bli mer robust, det vill säga mindre sårbart och mer uthålligt mot yttre störningar och hot, är det viktigt att riskhanteringsfrågorna kommer in tidigt i planeringsprocesserna. Det är dessutom av stor vikt att ha en bred syn på risker samt att olika samhällsfunktioner samverkar i den fysiska planeringsprocessen.

Planering och ett förändrat klimat

Pågående klimatförändringar har genom de senaste årens översvämningar och stormar visat på ett tydligt behov av en framsynt planering. Genom den översiktliga och detaljerade planeringen ska kommunerna arbeta med ett förebyggande klimatanpassningsarbete för den framtida bebyggelsen och infrastrukturen.

Den 1 januari 2008 ändrades innehållet i vissa delar av plan- och bygglagen, PBL. Ändringarna innebär bland annat ett ökat kommunalt och statligt ansvar att ta hänsyn till klimatrelaterade risker vid planläggning och tillståndsgivning. Risken för olyckor, översvämningar och erosion är i detta sammanhang viktiga allmänna intressen att ta hänsyn till.

Den 1 augusti 2018 ändrades, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Syftet med ändringarna är att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Kommunen ska nu i sin översiktsplan redovisa sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. En riskinventering kommer därför vara obligatorisk för naturolycksrelaterade risker.

MKB och risker

Den 1 januari 2018 reviderades kraven på hur miljöbedömningar ska tas fram och vad de ska innehålla. 6 kapitlet i miljöbalken har reviderats och förtydligat behovet att beakta riskfrågorna.

En MKB ska upprättas när betydande miljöpåverkan kan påvisas i samband med bland annat regeringens tillåtlighetsprövningar (MB 17 kap), tillstånd till bland annat miljöfarlig verksamhet (MB kap 9) samt vid upprättande av planer och program enligt, bland annat PBL, väglagen och lagen om byggande av järnväg.

Tillämpningen av dessa lagar har stor betydelse för hur riskfrågor beaktas och hanteras i olika planeringsprocesser och omfattar merparten av samhällets satsningar för en utbyggd infrastruktur. En infrastruktur som ibland kan vara av kritisk karaktär och som är nödvändig för att upprätthålla centrala samhällsfunktioner.

En MKB ska ge underlag för en samlad bedömning av hur en planerad förändring påverkar människors hälsa, säkerhet och miljö samt hushållning med naturresurser. En MKB bör innehålla en riskinventering för att kartlägga om det finns behov av att gå vidare och genomföra en riskanalys över särskilda objekt. Riskfrågor har fått större betydelse i miljöbedömningar för både specifik och strategisk miljöbedömning. Att bevaka interna och externa risker är viktigt både i undersökningssamråd och i avgränsningssamråd. Även klimatförändringen är en viktig faktor att beakta liksom andra allvarliga yttre händelser.

Rapporter och publikationer

Senast granskad: 18 april 2019

Till toppen av sidan