Till innehåll på sidan

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

MSB och kommunerna är tillsynsmyndigheter för lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Tillsynsuppdraget för MSB består av tillsyn och tillsynsvägledning och genomförs för att följa upp, granska och utvärdera verksamheten inom ansvarsområdet.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn enligt LBE genomförs av MSB och kommuner. Tillsynen är en självständig granskning för att kontrollera att verksamhetsutövare uppfyller krav som följer av LBE och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Vid behov kan tillsynen leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av verksamheten.

Erfarenheter från tillsynsverksamheten ska användas i inriktningen av den fortsatta tillsynsverksamheten, men också förmedlas till målgrupperna för att vara ett stöd till dem och i regelutvecklingen.

MSB:s tillsyn

Enheten för farliga ämnen vid MSB svarar för tillsynen över hanteringen av explosiva varor hos verksamhetsutövare där MSB prövat frågor om tillstånd för tillverkning av explosiva varor eller på annat sätt prövat frågan om tillstånd för hanteringen.

MSB:s tillsyn omfattar

 • Tillverkare av explosiva varor
 • Brandfarliga och explosiva varor inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket
 • Naturgasledningar som kräver koncession enligt naturgaslagen (2005:403)
 • Import och export av explosiva varor

Tillsynsvägledning

MSB bedriver tillsynsvägledning främst riktat mot kommunerna i deras tillsyn enligt LBE. Uppgiften har då definierats som uppföljning, utvärdering och samordning av kommunernas tillsyn samt stöd och råd till kommunala tillsynsmyndigheter. I lagstiftningen förtydligas detta genom att MSB i 23 § LBE ges ett uppdrag att samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet och hjälpa dem med deras arbete med tillsynen enligt LBE. Ett led i tillsynsvägledningen är den årliga uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LBE som MSB utför.

Tillsynsmyndigheter LBE

Tillståndsmyndigheten har, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över att lag, föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till denna följs. Enligt 21 § LBE ska den myndighet som är tillståndsmyndighet också vara tillsynsmyndighet.

Detta medför att både kommunerna och MSB är tillsynsmyndigheter med ett ansvar och befogenheter som följd.

MSB:s ansvar

MSB har (enligt 17 och 18 §§ LBE) ansvaret för tillsyn över bland annat:

 • Industrier som tillverkar, bearbetar, behandlar, destruerar, underhåller och återvinner explosiva varor (samt annan hantering som sker i anslutning till detta).
 • Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering av både brandfarliga och explosiva varor.
 • Sådan rörledning som omfattas av kravet på koncession enligt naturgaslagen (2005:403) eller enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Detta innebär i praktiken transmissionsledningen för naturgas och som ligger före en mät- och reglerstation (MR-station).
 • Import och export av explosiva varor.

Kommunernas ansvar

Huvudregeln är att kommunen ansvarar för tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor för de verksamheter där kommunen har prövat tillståndet till hanteringen (enligt 21 § LBE). Det omfattar övriga fall där tillstånd till hanteringen behövs och där MSB inte är tillståndsmyndighet vilket innebär att kommunen har tillsyn (enligt 17 och 18 §§ LBE), över bland annat följande:

 • Tillstånd till hantering av brandfarliga varor (utom för den hantering som sker hos Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket).
 • Naturgasledningar efter en mät- och reglerstation(MR-station) vilket huvudsakligen innebär lokala distributionsledningar för naturgas.
 • Tillstånd till användning, förvaring, saluförande och överföring inom Sverige av explosiva varor som inte omfattar sådan hantering där MSB är tillståndsmyndighet.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Tillsynsmyndighetens befogenheter regleras i 24 och 25 §§ samt i 35 § i LBE.

Här beskrivs de befogenheter som tillsynsmyndigheten har i sin tillsynsverksamhet.

 • Tillsynsmyndigheten har rätt att få ta del av de handlingar som behövs för att genomföra tillsynen. Det kan till exempel vara riskutredning, rutiner eller instruktioner för någon verksamhetsdel.
 • Tillsynsmyndighet har också rätt till tillträde till lokaler, andra utrymmen eller områden som omfattas av tillsynen.
 • Vid behov kan tillsynsförrättaren begära hjälp av polismyndigheten.
 • Även verksamheter som är undantagna tillståndsplikt enligt LBE kan tillsynas av tillsynsmyndigheten.

Föreläggande, förbud, vite och återkallande av tillstånd

Om tillsynen visar på allvarliga brister som snarast måste åtgärdas eller om det finns misstanke om att bristerna inte kommer att åtgärdas frivilligt inom rimlig tid bör tillsynsförrättaren utfärda ett föreläggande eller förbud, det vill säga ett beslut om att något ska åtgärdas.

En myndighet ska aldrig tillgripa mer omfattande tvångsåtgärder än vad som behövs vid en tillsyn, men om tillsynen visar på brister kan det vara nödvändigt att utfärda föreläggande eller förbud. Dessa kan förenas med vite, det vill säga ett penningbelopp som ska betalas när verksamhetsutövaren inte rättar sig efter ett föreläggande eller förbud enligt beslut av myndighet.

Vid vissa situationer kan det vara aktuellt att återkalla tillståndet. Beslutet kan överklagas.

Om tillsynsförrättaren och verksamhetsutövaren inte är överens

Ett föreläggande bör utfärdas om tillsynsförrättaren och verksamhetsutövaren inte är överens om bedömningarna eller om åtgärderna som ska vidtas. I detta fall får verksamhetsutövaren ett juridiskt bindande beslut i sin hand. Om denne är missnöjd med tillsynsmyndighetens bedömning kan han eller hon överklaga beslutet.

Överklagande av beslut

Vid allvarliga brister

Om verksamhetsutövaren inte vidtar de konstaterade bristerna frivilligt eller om bristerna bedöms så allvarliga att endast överenskommelse inte bedöms tillräcklig har tillsynsmyndigheten ett antal rättsliga verktyg till sitt förfogande.

Av 25 § LBE framgår att tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden eller förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska följas.

Detta inkluderar också att tillsynsmyndigheten får vidta den i föreläggandet föreskrivna åtgärden på bekostnad av den mot vilken föreläggandet har riktats, om denne inte vidtar åtgärden. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Om det finns särskilda skäl får, enligt 35 § LBE, en tillsynsmyndighet även bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart, dvs. även om beslutet överklagas. Om denna möjlighet utnyttjas måste det skrivas med i föreläggandet (beslutet) att beslutet ska gälla även om det överklagas.

Vid allvarliga brister kan tillsynsmyndigheten utfärda förbud för fortsatt verksamhet tills bristerna är åtgärdade. Vissa brister kan vara så allvarliga att de behöver åtgärdas omgående.

Återkallande av tillstånd

Vid vissa situationer anger 20 § LBE att ett tillstånd ska återkallas om bestämmelserna i lag och föreskrifter i något väsentligt avseende inte följts eller om det i annat fall är av väsentlig betydelse med hänsyn till brand- eller explosionsrisken och konsekvenserna av detta.

Vid samtidig tillsyn enligt LBE och LSO

Förelägganden avseende både LBE eller LSO bör skrivas på två olika dokument eftersom föreläggandena gäller två olika lagstiftningsområden samt för att vara tillräckligt tydlig mot verksamhetsutövaren. Rekommendationer och föreläggande bör inte skrivas i samma dokument. Detta blir otydligt och förvirrande för mottagaren.

Tillsynsförrättarens befogenheter enligt LBE överensstämmer i allt väsentligt med befogenheterna i LSO.

Överklagande av beslut

Om du som är verksamhetsutövare tycker att myndigheten har fattat fel beslut kan du överklaga, eftersom alla de beslut som fattats av kommunerna och MSB i tillståndsärenden, tillsynsärenden och godkännande av föreståndare kan överklagas.

 • Kommunens beslut får överklagas till länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsens beslut får i sin tur överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
 • MSB:s beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
 • En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla även om beslutet överklagas.

Överklagan ska ställas till den instans som ska pröva ärendet. Vilken instansen är står på beslutet. Du ska dock alltid skicka överklagandet till den myndighet som fattat beslutet.

Innehåll i överklagan

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då man tog del av beslutet med uppgifter om;

 • Vilket beslut som överklagas t.ex. genom att ange datum och diarienummer för beslutet,
 • Varför man anser att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas.
  Redogör även för andra uppgifter som kan anses ha betydelse i ärendet.
 • Underteckna skrivelsen.

Om MSB efter prövning vidhåller att beslutet inte ska ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Årsuppföljning enligt LBE

Varje år genomför MSB en uppföljning av kommunernas arbete enligt LBE. Syftet med uppföljningen är att den ska ge en överblick av efterlevnaden av LBE. Resultatet kan användas som ett stöd när tillsynsarbetet ska planeras. Uppföljningen genomförs med hjälp av en enkät som skickas ut till landets samtliga kommuner och räddningstjänstförbund. Enkäten innehåller frågor om områdena organisation, kompetens, tillstånd, tillsyn och olyckshantering kopplat till LBE.

Senast granskad: 5 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan