Till innehåll på sidan

Ledningskurs Regional insatsledare

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens för att kunna verka i ledningsfunktionen som regional insatsledare inom kommunal räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett kommunalförbund,
 2. a. kursen Räddningsledning B med godkänt resultat
  b. genomgått påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (RUB) med godkänt resultat
  c. genomfört kursen Ledningskurs: Insatsledare med godkänt resultat
  d. eller genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem

Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av ledningsfunktionen insatsledare eller motsvarande, samt de roller som knyts till ledningsfunktionen för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.
Resor samt kost och logi bekostas av deltagaren/arbetsgivaren.

Civilplikt: Information om lagring av dina personuppgifter

Från och med den 19 januari 2024 har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten. MSB har fått i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. 

MSB vill nu informera dig om att dina personuppgifter som registreras hos myndigheten, när du anmäler dig till denna utbildning, kan komma att behandlas i syfte att se över om just du kan bli aktuell för civilplikt.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning. Lagkrav, arbetsmiljö, riskbedömning, taktik, metoder, teknik och ledarskap är några av de områden som påverkar ledning av kommunal räddningstjänst, oavsett om ledning bedrivs skadeområdesnära eller övergripande. Ledningsprocessen är central, liksom de rättsliga krav som ställs på arbetet och ledningssystemet. Även förhållningssätt, principer, systemsyn, beslutsdomäner, roller, taktik och makt och normer är aspekter som behöver förstås och hanteras.

Ledningsfunktionen regional insatsledare förväntas enligt Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) kunna agera som räddnings­ledare och insatschef, såväl som i stödjande roller i både system-, insats- och uppgiftsledning. Ett annat ord än regional kan användas beroende på hur dimensioneringen av ledningsfunktionen ser ut. I ett räddningsledningssystem kan det samtidigt finnas flera regionala insats­ledare.

Sammantaget ses denna ledningsfunktion ha förmåga kunna leda och hantera räddningsinsatser samt händelser med stor komplexitet och omfattande hjälpbehov, med förmåga att skapa inriktning och samordning av hanteringen för t.ex. flera samtidiga räddningsinsatser över tid för att skapa förutsättningar gällande effekt för samtliga behov som uppstår till följd av dessa olyckor, dvs. aktuella hjälpbehov och rådande riskbild. Vidare så behöver resursanvändningen vid räddningsinsats/händelse kunna optimeras i förhållande till de värden som hotas (människor, egendom och miljö och andra skyddsvärden) så optimalt som möjligt inom hela det geografiska området. Ledningsfunktionen regional insatsledare förväntas kunna verka i roller som t.ex. insatschef (räddning), sektionschef, stöd gällande samverkan samt olika roller inom området ledningsstöd.

Om kursen

Under kursen behandlas en rad olika ämnesområden med kopplingar till både skadeområdesnära- och övergripande ledning av kommunal räddningstjänst för att bl.a. betona vikten av helhetssyn och perspektivförståelse. Innehållet berör bl.a. aktuell lagstiftning samt andra samverkande aktörers lagstiftning, inte minst ur ett perspektiv kopplat till uppdragsparallellitet och hur olika lagstiftningar kan påverka bl.a. övergripande ledning av kommunal räddningstjänst. Kursen innehåller också anpassad samhällskunskap och delar av gemensamma grunder för samverkan och ledning, samt med fokus på att utifrån verksamhetens roll och uppdrag, tolka och förstå rådande sammanhang, förutsättningar och behov samt identifiera och föreslå eventuella anpassningar av organisationen.

Vidare så lyfts fördjupad teoribildning kring exempelvis ledningsprocesser, systemsyn, principer för ledning samt beslutsdomäner kopplat till kommunal räddningstjänst. Detta innefattar också både system- och perspektivförståelse. Riskbedömning med tonvikt på det drabbade sammanhanget, ökad dynamik och det totala skadeområdet lyfts särskilt fram i ljuset av komplexa insatser och händelser. Perspektiv på att tillämpa ledningsstöd, med fokus på behov och initierande samt uppföljning, analys och löpande värdering av räddningsinsatser och händelser utifrån bl.a. organisering, taktik och metod för att skapa uthållighet och effekt. Slutligen behandlas även olika typer av förstärkningsresurser och beslutsstöd utifrån ledningsfunktionens perspektiv.

Kursplan Ledningskurs Regional Insatsledare

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar totalt 4 studieveckor. Kursen kan genomföras genom en blandning av distans- och platsförlagd undervisning. Examinationer kan ske både skriftligt och under närträffar utifrån olika examinerande moment.

Kursupplägg Regional insatsledare
 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 22 augusti 2024
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 20 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 20 dagar

Senast granskad: 20 januari 2022

Till toppen av sidan