Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde, samt möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag till nya och ändrade regler.

Varje år får MSB i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här listas de regeringsuppdrag som MSB arbetar med just nu. När ett uppdrag är klart och redovisat till regeringen flyttas informationen till sidan Besvarade regeringsuppdrag.

Besvarade regeringsuppdragVissa regeringsuppdrag återkommer årligen, dessa återfinns i regleringsbrevet.

MSB:s regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Pågående regeringsuppdrag

 • Regeringsuppdrag till MSB att förbereda en informationsinsats för att öka allmänhetens kunskaper om Sveriges medlemskap i Nato (MSB 2023-08015)

  Regeringsuppdrag till MSB att förbereda en informationsinsats för att öka allmänhetens kunskaper om Sveriges medlemskap i Nato (Fö2023-01001).

  Regeringen uppdrar åt MSB att förbereda en informationsinsats i syfte att bidra till att öka den svenska befolkningens kunskaper om Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) och vad medlemskapet innebär för Sverige och medborgarna. I uppdraget ingår att utarbeta informationsmaterial som på ett effektivt sätt ska kommuniceras.

  Uppdraget innehåller två delar:

  1. En informationsinsats riktad till unga 16-25 år, i samband med Natoanslutningen.
  2. En folkbildande informationsinsats för att öka kunskap hos allmänheten, att pågå en längre period.

  I genomförandet av uppdraget ska MSB samverka med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter och aktörer som myndigheten
  bedömer har kunskap eller erfarenheter som är relevanta för uppdraget, exempelvis kring folkbildande insatser eller ungdomsperspektiv.

 • Uppdrag till MSB att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret

  Regeringen har gett MSB i uppdrag att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret under perioden 2025-2030. Av redovisningen ska åtgärdsförslagens skalbarhet och grunderna för prioritering framgå, liksom samband med pågående eller redan beslutade åtgärder. De prioriterade åtgärderna ska redovisas utifrån tre olika nivåer (prioriteringsnivå 1, 2, 3). Både den samlade beräknade kostnaden per nivå samt beräknade kostnader för olika åtgärder ska redovisas.

  Uppdraget ska genomföras i samverkan med sektorsansvariga myndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser och Försvarsmakten samt i dialog med andra relevanta aktörer.

  Slutrapportering av uppdraget ska ske senast den 30 oktober 2023.

 • Uppdrag till MSB och Försvarsmakten att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap

  MSB och Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen (Ju2022/02410) att under 2023 pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap. MSB och Försvarsmakten ska inom ramen för uppdraget pröva förmågan avseende rapportering och framtagande av samlade lägesbilder under höjd beredskap med utgångspunkt i gällande författningar, utveckla arbetsformer för rapportering och genomföra kunskaps- och förmågehöjande insatser.

  Uppdraget ska genomföras i samverkan med beredskapsmyndigheter, sektorsansvariga myndigheter, myndigheter med uppgifter inom det militära försvaret, länsstyrelser, civilområdesansvariga länsstyrelser, kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

  Läs mer om uppdraget på regeringen.se

  Faktablad om regeringsuppdraget

 • Uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter

  Uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter

  Regeringen gav i juli 2022 MSB i uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter. I uppdraget ingår att tillämpa metoden på redan genomförda skyfallskarteringar och att tillgängliggöra resultaten så att de blir jämförbara ur ett nationellt perspektiv. Inom ramen för uppdraget ska också förslag lämnas på hur en nationell samordning av skyfallskarteringar kan utvecklas och förvaltas.

  Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. MSB ska inhämta de underlag som behövs för att genomföra uppdraget från Boverket, SMHI och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

  Faktablad skyfallskartering

Senast granskad: 12 juli 2023

Till toppen av sidan