Till innehåll på sidan

MSB:s deltagande i SIS kommittéer

MSB deltar i ett 20-tal av SIS omkring 300 tekniska kommittéer. Främst utvecklas europeisk och internationell standard som sedan antas som svensk standard. MSB är även med i andra standardiseringsorganisationers verksamhet främst inom telekomsektorn via ITS.

MSB är med i arbetet både för att påverka innehållet i standarderna och vilka standarder som utvecklas. MSB deltar även för att hålla sig uppdaterad och lära av arbetet. Under 2019 har MSB registrerat medlemskap i följande kommittéer.

 • SIS/TK 199 Skorstenar

  Kommittén arbetar fram standarder, som främjar en säker användning av eldstäder. Med säker användning menas tydligt egenskapsdeklarerade produkter avseende tillverkning, distribution och försäljning av eldstäder.

 • SIS/TK 237 Fordonssäkerhet

  Kommittén arbetar med standarder som kommer att medverka till att säkerheten för bilpassagerare och andra trafikanter förstärks så att antalet dödade och skadade i trafiken minskar. Med denna övergripande vision att göra bilarna säkrare både för åkande och andra trafikanter, är standardiseringens främsta uppgift vad gäller bilsäkerhet att skapa nya plattformar som möjliggör harmonisering och internationellt erfarenhetsutbyte, allteftersom utvecklingen går framåt.

 • SIS/TK 240 El- och elektronikutrustning för vägfordon

  Kommittén arbetar med standarder inom området el, elektronik och datakommunikation i fordon syftar till att uppnå gemensamma globala överenskommelser för att:

  • underlätta utbytbarhet av komponenter och system
  • skapa gemensamma plattformar för kommunikation och kompatibilitet mellan komponenter och system, vilket också i många fall är en förutsättning för spridning och fortsatt utveckling
  • få till stånd ett enhetligt system för diagnostisering av komponenter och system
  • få enhetliga provningsmetoder som bildar bas för att definiera produktprestanda för ingående el- och elektronikkomponenter
  • definiera säkerhetskrav och metoder att uppfylla dessa.

  MSB är med i arbetsgruppen AG 11 Automotive cybersecurity

 • SIS/TK 243 Kyl- och värmepumpar

  Kommittén arbetar med standarder som handlar om hur man bäst konstruerar och tillverkar kyl- och värmepumpsanläggningar. Standarderna syftar till att skapa säkra och miljöriktiga kylsystem. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konstruktörer, tillverkare, myndigheter och ägare av kylsystem att enas om krav vid upphandling av kylsystem.

 • SIS/TK 287 Utrustning för bensinstationer

  Kommittén arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler för drivmedelsstationer till svenska industrin, utrustningstillverkare, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för bensinstationer. Standarderna inkluderar funktionskrav, produktbeskrivning tillsammans med provningsmetoder samt krav angående utvärdering av överensstämmelse med EU-direktiven.

 • SIS/TK 289 Gassystem

  Kommittén är huvudsakligen inriktad mot standardisering av funktionskrav för naturgassystem på den europeiska marknaden. Verksamheten omfattar därigenom en mängd standarder inom energigasområdet för såväl gaskvalitet som distributionssystem. Vissa standarder eller förslag till standarder är kopplade till direktivet för tryckbärande anordningar 97/23/EG, direktivet MID (Measuring Instruments Directive) och direktivet "Appliances Burning gaseous fuels" 90/396/EEC.

 • SIS/TK 290 Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast

  Kommitténs arbete syftar till att utveckla europeiska produktstandarder som möter kraven hos direktiv 97/23/EC (PED) och (för vissa av standarderna) kraven hos direktiv 89/106/EC (CPD). Projektets verksamhet är idag i huvudsak inriktad mot standardisering av cisterner, tryckkärl och rörledningar av fiberarmerad plast på det europeiska planet. Verksamheten omfattar sådana objekt för en mängd olika applikationer.

 • SIS/TK 291 Transportbehållare för farligt gods

  Standarderna syftar till att skapa säkrare transporter av farligt gods. Standarderna har stöd i det europeiska regelverket för transport av farligt gods på väg och järnväg (ADR och RID). Ett stort antal av de standarder som tas fram är referenser i regelverket som exempel på godtagbara tekniska lösningar.

  Standardiseringsarbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare, leverantörer, ackrediteringsföretag, kontrollorgan och myndighet att enas om gemensamma krav för tillverkning, hantering och kontroll av tankar för transport av farligt gods.

  Verksamheten är i huvudsak inriktad mot standardisering av tankfordon och tillhörande utrustning och omfattar tankar, ventiler, manlock, kopplingar i en mängd utföranden. Arbetet omfattar även standarder för drift, underhåll samt fyllning och tömning av tankfordon.

 • SIS/TK 295 Cisterner och processkärl

  Kommittén arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler cisterner och processkärl till svenska industrin, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, tillverkare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för cisterner och processkärl.

 • SIS/TK 296 Gasflaskor

  Kommittén arbetar med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Man vill upprätthålla lättillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

  Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bland annat standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

 • SIS/TK 318 Informationssäkerhet

  Standardiseringen inom informations-säkerhetsområdet skapar förutsättningar för rätt säkerhet i samhället genom att standarderna ger krav och praktisk vägledning för informationssäkerhetsarbete. Standarderna är ett effektivt stöd för alla företag och organisationer som är beroende av sin information. Genom standarder för säker informationshantering kan ledningssystem och säkerhetsåtgärder etableras för till exempel nätverkssäkerhet, åtkomstkontroll och kryptering.

  En enhetlig terminologi underlättar kommunikation och bidrar till en säkrare informationshantering. Standarderna kan användas av myndigheter med särskilt ansvar för informationssäkerhet, såväl som av företag och organisationer som vill förbättra sin säkerhet.

 • SIS/TK 360 Brand och räddning

  Kommittén medverkar till att ta fram standarder för skydd som ger en acceptabel skyddsnivå, påverkar utformningen av standarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet, medverkar till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden. Man fokuserar arbetet inom specifika områden;

  • Släckredskap
  • Branddetektorer,
  • Brandlarmsystem
  • Fasta släckmedel,
  • Sprinkler och Gassläcksystem
  • Utrustning och fordon för brand och räddning
  • Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
 • SIS/TK 402 Skyddskläder

  Skyddskläder används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av skador på grund av kyla, värme, lågor, kemikalier, mekanisk åverkan med mera. Kommittén avser främst skyddskläder för yrkesbruk och den svenska kommitténs syfte är att bevaka och påverka fortsatt utveckling av europastandarder inom området. Arbetet syftar även till möjligaste mån medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på skyddskläder.

 • SIS/TK 410 Hydroteknik

  Vätgas förutspås av många att bli en av framtidens viktigaste energibärare och många aktiviteter inom området pågår, såväl av industriell som kommersiell karaktär. En snabb utveckling av applikationer för väteteknik pågår i olika delar i världen, där Japan, Korea, Nordamerika och Tyskland ligger i framkanten. För att underlätta utvecklingen behöver internationella standarder utarbetas och en fungerande infrastruktur skapas.

 • SIS/TK 436 Explosiva varor för civilt bruk

  Standardiseringsarbetet omfattar bland annat sprängkapslar, överföringsenheter och stubiner. Standarderna tar fram gemensam terminologi och kategorisering av produkterna samt provningsmetoder, produkt- och användningskrav. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i ett 60-tal standarder. Explosiva varor för militär användning och ammunition ingår inte i kommitténs arbete.

 • SIS/TK 443 Pyroteknik

  Kommittén arbetar aktivt med att påverka det europeiska standardiseringsarbetet inom pyroteknik som utformas i enlighet med de europeiska direktivet 2007/23/EC för pyrotekniska produkter. Standardiseringsarbetet gäller fyrverkerier, gasgeneratorer i krockkuddar samt övriga pyrotekniska produkter. Standarderna tar fram en gemensam terminologi och kategorisering av produkterna samt provningsmetoder, produkt- och användningskrav.

 • SIS/TK 448 Teknik och stödsystem för personlig identifiering

  Kortanvändningen för finansiella transaktioner har ökat markant och fortsätter så alltsedan mitten av 1980-talet. Samma gäller för behovet av att använda sig av säker elektronisk identifiering, inte minst inom den offentliga förvaltningen, t.ex. inom stat, kommun och landsting. För att underlätta användningen och göra den ekonomiskt försvarbar behövs standardisering. Kommitténs syfte med arbetet är medverka till att samordna regler och tekniker för hantering av identiteter och signaturer och därmed tillgodose marknadens krav på säkra och effektiva identifierings- och signeringslösningar.

 • SIS/TK 494 Samhällssäkerhet

  Den övergripande målsättningen är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer för att förebygga, i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Samhällets komplexitet innebär att många faktorer påverkar detta och därför täcks många områden in i kommittéarbetet och man arbetar brett med flera olika typer av standarder.

  Viktigt i arbetet är att standardisera olika typer av verktyg som kan underlätta informationshantering, kunskapshantering, kontinuitetsplanering och ledning samt andra processer så som privat-offentlig samverkan. Information måste lätt kunna utbytas mellan experter, samordningscentraler, ledare, media och allmänheten för att kunna minimera de negativa effekterna av större olyckor och katastrofer. För att detta ska bli möjligt måste en rad olika processer, metoder och verktyg utvecklas och standardiseras.

 • SIS/TK 570 Webbkartografi

  Utvecklingen i samhället går mot ett tjänstebaserat utbyte av geodata. Via ett tjänstebaserat utbyte kan man effektivisera användningen av geodata. Geodatatjänsterna tillhandahålls i regel med en kartografi som har till syfte att på ett tydligt sätt visa den egna informationen. När flera geodatatjänster sampresenteras så försämras normalt läsbarheten väsentligt. Arbetet omfattar bland annat att:

  • öka kunskapen om webbkartografiska möjligheter i Sverige
  • följa internationellt arbete inom området
  • bidra till att framtagna riktlinjer för webbkartografi sprids och används
  • bidra till att termer och definitioner på området är väl kända och används
  • arbeta med kartsymboler i webbkartor

ITS – Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen

Via ITS deltar MSB i följande arbetet/verksamheter:

ETSI/EMTEL - Emergency communications

Den Europeiska standardiseringsorganisationen ETSI driver EMTEL som arbetar med olika aspekter relaterade till telecom användning i krissituationer.

TCCA - TETRA and Critical Communications Association

Detta arbete bygger på en ETSI standard som definierar en serie öppna gränssnitt för interoperabilitet i kommunikationsutrustning.

Senast granskad: 9 april 2019

Till toppen av sidan