Till innehåll på sidan

USA och Kanada

Som ett av tretton länder har Sverige ett samarbetsavtal med USA om forskning och utveckling (FoU) inom området samhällssäkerhet.

Den svenska regeringen, företrädd av Försvarsdepartementet, undertecknade den 13 april 2007 ett avtal om forsknings- och utvecklingsfrågor inom området samhällsäkerhet med den amerikanska regeringen, företrädd av Department of Homeland Security (DHS). Inom detta paraplydepartement med cirka 200.000 anställda ingår en rad tunga expertmyndigheter, som FEMA, CISA, Coast Guard, Secret Service, etc. Avtalet kan beröra samtliga dessa myndigheters verksamheter.

Mål och möjligheter

FoU-avtalet har som övergripande mål att inleda och främja varaktiga samarbetsprocesser mellan:

 • MSB och DHS (inklusive dess expertmyndigheter)

 • Svenska myndigheter och deras motsvarigheter inom den amerikanska administrationen

 • Svenska offentliga och privata forskningsutförare och deras amerikanska motparter.

Avtalet öppnar upp för möjligheter till gemensamma:

 • Forsknings- och studieprojekt
 • övnings- och utbildningsverksamhet
 • expertutbyten
 • delning av information, metodik och utrustning.

Motiv för samarbetet

Försvarsberedningens rapport Motståndskraft inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 konstaterades att en stark transatlantisk länk är avgörande för Europas säkerhet. Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten ska fördjupas och det ligger i Sveriges intresse att upprätthålla och ytterligare fördjupa den bilaterala relationen till USA. Befintliga och framtida internationella FoU-samarbeten med fokus på krisberedskap och civilt försvar kan stärka Sveriges totalförsvarsförmåga och öka intresset att samarbeta med Sverige.

I den säkerhetspolitiska analysen, Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige, som utgjorde en del av underlaget inför beslutet i maj 2022 om att söka svenskt Natomedlemskap betonades återigen vikten av en stark transatlantisk länk.

Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige på Regeringens webbplats

Områden av gemensamt intresse

Samarbetet utgår från problemområden som är av gemensamt intresse och där ena parten antingen har värdefull kunskap eller erfarenhet att dela med sig av eller där ett gemensamt utvecklingsarbete kan genomföras. Områden som till exempel klimatanpassning och cybersäkerhet är gränsöverskridande och kräver gemensamma lösningar.

USA har erfarenheter av extraordinära händelser, som exempelvis terrorism och storskalig samhällspåverkan men även av händelser orsakade av naturkatastrofer. Allt detta är av betydande nytta i det svenska utvecklingsarbetet. Sverige kan bidra med spetskompetens och erfarenheter och är en intressant samarbetspartner inom till exempel skydd mot farliga ämnen, cybersäkerhet och informationspåverkan.

Aktuella samarbetsområden

Dialog om relevanta och möjliga samarbetsområden förs kontinuerligt och bland annat i ett årligt högnivåmöte på GD-nivå. För närvarande pågår gemensamma forskningsprojekt och andra typer av samarbeten inom, bland andra, följande områden:

 • CBRNE (radiologisk och nukleär forensik samt explosivämnesdetektion)
 • Informations- och cybersäkerhet
 • Informationspåverkan
 • Utveckling av förmåga och innovativ teknik bland first responders
 • Evidensbaserad kunskap om prevention mot våldsbejakande extremism
 • Säkra kommunikationer
 • Riskanalys av naturolyckor

MSB samordnar det nationella arbetet

MSB har regeringens uppdrag att samordna det nationella arbetet inom ramen för avtalet. Inom ramen för detta samarbete är Sveriges primära ingång i det väldiga DHS-komplexet det kunskaps- och kompetensdrivande Directorate for Science and Technology (S&T) som leds av en särskild Under Secretary. Samarbetet inom säkerhetsforskningsavtalet ligger i linje med nationella, amerikanska och europeiska prioriteringar. MSB är sammankallande i en grupp av samverkande svenska myndigheter från olika departementsområden som har roller och ansvar inom det svenska krishanteringssystemet och som speglas av enheter eller organisationer med motsvarande ansvar inom DHS.

Delta i det transatlantiska samarbetet

Vill du delta i Samverkansgrupp för transatlantiskt samarbete (även kallat SG-DHS)

Då ska du kontakta registrator@msb.se .

Sweden and the USA: common challenges – shared solutions

Avtal med Kanada

Sedan 2014 har MSB breddat det transatlantiska samarbetet genom att teckna samarbetsavtal med Kanada. Avtalet förhandlades med stöd av ett särskilt regeringsbeslut, och i september 2014 skrev parterna under ett samarbetsavtal kring forsknings- och utvecklingsfrågor för området samhällsskydd och beredskap. MSB är svensk kontaktpunkt, och i Kanada samordnas arbetet av Defence Research and Development Canada (DRDC) på uppdrag av Public Safety Canada.

Det kanadensiska avtalet, som i upplägg och struktur är likt det amerikanska bilaterala avtalet, utgör en plattform för ett breddat och fördjupat utbyte mellan länderna, och öppnar upp för flera typer av samarbeten såsom forskningsprojekt, utvecklingsprojekt samt kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Gemensamma aktiviteter och projekt har bedrivits inom en rad områden, som till exempel förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och samverkan vid skogsbränder.

MSB:s samordningsfunktions för det transatlantiska samarbetet, vid avdelningen för internationell samordning, är sammanhållande för samarbetet under båda de bilaterala avtalen.

Senast granskad: 18 oktober 2022

Till toppen av sidan