Till innehåll på sidan

USA och Kanada

Som ett av tolv länder har Sverige ett samarbetsavtal med USA om forskning och utveckling (FoU) inom området samhällssäkerhet.

Den svenska regeringen, företrädd av Försvarsdepartementet, undertecknade den 13 april 2007 ett avtal om forsknings- och utvecklingsfrågor inom området samhällsäkerhet med den amerikanska regeringen, företrädd av Department of Homeland Security (DHS).

Mål och möjligheter

FoU-avtalet har som övergripande mål att inleda och främja varaktiga samarbetsprocesser mellan

 • MSB och DHS
 • Svenska myndigheter och deras motsvarigheter inom den amerikanska administrationen
 • Svenska offentliga och privata forskningsutförare och deras amerikanska motparter.

Avtalet öppnar upp för möjligheter till gemensamma

 • forskningsprojekt
 • övnings- och utbildningsverksamhet
 • expertutbyten
 • delning av information, metodik och utrustning.

Motiv för samarbetet

I den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020 konstateras att en stark transatlantisk länk är avgörande för Europas säkerhet. Det ligger i svenskt intresse att upprätthålla och fördjupa den bilaterala relationen till USA.

USA är en viktig samarbetspartner

Enligt regeringens skrivelse 2009/10:124 "Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för säkerhets skull", är samarbetet med USA viktigt av flera skäl. I skrivelsen anger regeringen att USA är en viktig internationell samarbetspartner inom samhällsskydd och beredskap då de har omfattande resurser, utvecklar teknisk spjutspetsteknologi och tillhandahåller högkvalitativa forskningsmiljöer.

USA är även en ledande aktör när det gäller att sätta standarder som får global effekt. USA fäster, precis som Sverige, stor vikt vid det internationella samarbetet inom samhällsskydd och beredskap.

Gränsöverskridande områden

Samarbetet utgår från områden som är av gemensamt intresse och där ena parten antingen har värdefull kunskap eller erfarenhet att dela med sig av eller där ett gemensamt utvecklingsarbete kan genomföras. Områden som till exempel informationssäkerhet är gränsöverskridande och kräver gemensamma lösningar.

USA har erfarenheter av extraordinära händelser som exempelvis terrorism och storskalig samhällspåverkan orsakad av naturkatastrofer som är av nytta i det svenska arbetet. Sverige kan bidra med spetskompetens och erfarenheter och är en intressant samarbetspartner inom till exempel skydd mot farliga ämnen. Kunskaper om kritisk infrastruktur och informationssäkerhet samt arbetet inom EU:s civilskyddssamarbete är också av intresse för USA.

Aktuella samarbetsområden

För närvarande pågår gemensamma forskningsprojekt och andra typer av samarbeten inom, bland andra, följande områden:

 • CBRNE (kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär forensik och explosivämnesdetektion)
 • Informationssäkerhet
 • Tekniska beslutsstödssystem och strategiskt beslutsfattande
 • Utbildning, övning och erfarenhetsåterföring
 • Effektiv kommunikation vid kriser
 • Stärkt krisberedskap och resiliens (i samarbete med FEMA)
 • Utveckling av förmåga hos first responders
 • Evidensbaserad kunskap om prevention mot våldsbejakande extremism
 • Dialog om ytterligare samarbetsområden förs kontinuerligt

MSB samordnar arbetet

MSB har uppdraget att samordna det nationella arbetet inom ramen för avtalet. Sveriges främsta ingång i DHS är Directorate for Science and Technology (S&T). Samarbetet inom säkerhetsforskningsavtalet ligger i linje med nationella, amerikanska och europeiska prioriteringar.

MSB är sammankallande i en grupp av samverkande myndigheter från olika departementsområden som har roller och ansvar inom det svenska krishanteringssystemet och som speglas av enheter eller organisationer med motsvarande ansvar inom DHS.

Sweden and the USA: common challenges – shared solutions

Avtal med Kanada

Sedan 2014 har MSB breddat det transatlantiska samarbetet genom att teckna samarbetsavtal med Kanada. Avtalet förhandlades med stöd av ett särskilt regeringsbeslut, och i september 2014 skrev parterna under ett samarbetsavtal kring forsknings- och utvecklingsfrågor för området samhällsskydd och beredskap. MSB är svensk kontaktpunkt, och i Kanada samordnas arbetet av Defence Research and Development Canada (DRDC) på uppdrag av Public Safety Canada.

Det kanadensiska avtalet, som i upplägg och struktur är likt det amerikanska bilaterala avtalet, utgöra en plattform för ett breddat och fördjupat utbyte mellan länderna, och öppnar upp för flera typer av samarbeten såsom forskningsprojekt, utvecklingsprojekt samt kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

MSB:s samordning för det transatlantiska samarbetet, vid avdelningen för internationell samordning, är sammanhållande för samarbetet under båda de bilaterala avtalen.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan