Till innehåll på sidan

Etiketter och skyltar för transport av farligt gods

Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Därför finns varningsetiketter som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etcetera och märkning som ger kompletterande information.

Kollin

Varningsetiketter avsedda för kollin har formen av en kvadrat (minst 100 mm x 100 mm), ställd på ett hörn (diamantformad). Storleken på varningsetiketterna får minskas om kollits utformning kräver detta, förutsatt att symboler och andra delar i etiketten förblir tydligt synliga. Bestämmelser om varningsetiketter finns i delavsnitt 5.2.2.2 i ADR-S och RID-S.

Containrar, tankar, fordon och järnvägsvagnar

Storetiketter ska fästas på utsidan av containrar, tankar, fordon och järnvägsvagnar. Storetiketter ska, med avseende på färg och symboler, motsvara varningsetiketter för det farliga gods som transporteras. För klass 7 finns emellertid en speciell storetikett, nr 7D. Storetiketter som är avsedda att fästas på containrar, tankar, fordon och vagnar ska vara minst 250 mm x 250 mm. Dessa mått får minskas i vissa fall. Bestämmelser om storetiketter anges i avsnitt 5.3.1 i ADR-S och RID-S.

Märkningar

Vid transport av vissa typer och mängder av farligt gods kan andra märkningskrav gälla som komplement till eller istället för varningsetiketter.

Följande märkningar finns för kollin, containrar, tankar, fordon och vagnar:

 • Märke för kollin som innehåller litiumceller eller -batterier iordningställda för transport enligt särbestämmelse 188 (5.2.1.9)
 • Märke för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur, (5.3.3)
 • Varningsmärke för gasbehandlad lastbärare, (5.5.2.3.2)
 • Varningsmärke för fordon och containrar innehållande kylande/konditionerande ämnen (risk för kvävning), (5.5.3.6.2)
 • Märke för miljöfarliga ämnen ("fisken och trädet"), (5.2.1.8.3)
 • Märke för begränsad mängd, (3.4.7 och 3.4.8)
 • Märke för reducerad mängd, (3.5.4.2)
 • Riktningspilar, (5.2.1.10)
 • Märke för biologiskt ämne, kategori B med UN 3373, (4.1.4.1, P650)
 • Märke för genetiskt modifierade organismer/mikroorganismer med UN 3245, (4.1.4.1, P904)
 • Etikett för rangering (järnväg), (5.3.4.2 enbart i RID-S)

Var finns farligt godsetiketter?

MSB tillhandahåller inga tryckta varningsetiketter eller andra märkningar för transport av farligt gods. Däremot så finns det olika företag, t.ex. tryckerier, förpackningstillverkare, ADR-utbildare och konsulter som tillhandahåller sådana. Dessa företag hittas enklast genom en sökning på Internet, t.ex. med sökfraserna ”farligt godsetiketter” eller "etiketter farligt gods".

Förlagor till etiketter och märken

Viktigt vid nedladdning av bild

För att ladda ner bilden, högerklicka på länken och välj "Spara mål som..." i menyn som visas.

När du laddar ner bilden som en .eps får den ändelsen .ps vilket måste ändras till .eps för att filen ska fungera.

Filformatet  .bmp används i bland annat Word. Denna fil är ca 10 cm x 10 cm 300dpi (högupplöst).

Varningsetiketter

Nr 1 Explosiva ämnen och föremål
Riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3
Symbol: exploderande bomb, svart på orange botten, siffran "1" i svart i nedre hörnet.

**) Angivelse av riskgrupp – anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.

*) Angivelse av samhanteringsgrupp – anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.
Nr 1 i filformatet .eps
Nr 1 i filformatet .bmp
Nr 1 i filformatet .png

Nr 1.4 Riskgrupp 1.4
Svarta siffror på orange botten, vilka ska ha en teckenhöjd av 30 mm och en tjocklek av 5 mm (för en etikett 100 mm x 100 mm), siffran "1" i svart i nedre hörnet.

*) Angivelse av samhanteringsgrupp - anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.
Nr 1.4 i filformatet .eps
Nr 1.4 i filformatet .bmp
Nr 1.4 i filformatet .png

Nr 1.5 Riskgrupp 1.5
Svarta siffror på orange botten, vilka ska ha en teckenhöjd av 30 mm och en tjocklek av 5 mm (för en etikett 100 mm x 100 mm) siffran "1" i svart i nedre hörnet.

*) Angivelse av samhanteringsgrupp - anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.

Nr 1.5 i filformatet .eps
Nr 1.5 i filformatet .bmp
Nr 1.5 i filformatet .png

Nr 1.6 Riskgrupp 1.6
Svarta siffror på orange botten, vilka ska ha en teckenhöjd av 30 mm och en tjocklek av 5 mm (för en etikett 100 mm x 100 mm), siffran "1" i svart i nedre hörnet.

*) Angivelse av samhanteringsgrupp - anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.

Nr 1.6 i filformatet .eps
Nr 1.6 i filformatet .bmp
Nr 1.6 i filformatet .png

Nr 2.1 Gaser, brandfarliga
Symbol: Flamma, svart eller vit på röd bakgrund, siffran "2" i svart eller vit i nedre hörnet.

Nr 2.1 i filformatet .eps (vit)
Nr 2.1 i filformatet .bmp (vit)
Nr 2.1 i filformatet .png (vit)

Nr 2.1 i filformatet .eps (svart)
Nr 2.1 i filformatet .bmp (svart)
Nr 2.1 i filformatet .png (svart)

Nr 2.2 Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga
Symbol: Gasflaska, svart eller vit på grön bakgrund, siffran "2" i svart eller vit  i nedre hörnet.
Nr 2.2 i filformatet .eps (vit)
Nr 2.2 i filformatet .bmp (vit)
Nr 2.2 i filformatet .png (vit)

Nr 2.2 i filformatet .eps (svart)
Nr 2.2 i filformatet .bmp (svart)
Nr 2.2 i filformatet .png (svart)

Nr 2.3 Gaser, giftiga
Symbol: Dödskalle med korsande benknotor, svart på vit bakgrund, siffran "2" i svart i nedre hörnet.


Nr 2.3 i filformatet .eps
Nr 2.3 i filformatet .bmp
Nr. 2.3 i filformatet .png

Nr 3 Brandfarliga vätskor
Symbol: Flamma, svart eller vit på röd bakgrund, siffran "3"i svart eller vit i nedre hörnet.

Nr 3 i filformatet .eps (vit)
Nr 3 i filformatet .bmp (vit)
Nr 3 i filformatet .png (vit) Nr 3 i filformatet .eps (svart)
Nr 3 i filformatet .bmp (svart
Nr 3 i filformatet .png (svart)

Nr 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Symbol: Flamma, svart på vit bakgrund med sju lodräta röda ränder, siffran "4" i svart i nedre hörnet.

Nr 4.1 i filformatet .eps
Nr 4.1 i filformatet .bmp
Nr 4.1 i filformatet .png

Nr 4.2 Självantändande ämnen
Symbol: Flamma, svart på vit (övre halvan) och röd (nedre hälften) bakgrund, siffran "4" i svart i nedre hörnet.


Nr 4.2 i filformatet .eps
Nr 4.2 i filformatet .bmp
Nr 4.2 i filformatet .png

Nr 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Symbol: Flamma, svart eller vit på blå bakgrund, siffran "4"i svart eller vit i nedre hörnet.


Nr 4.3 i filformatet .eps (vit)
Nr 4.3 i filformatet .bmp (vit)
Nr 4.3 i filformatet .png (vit)

Nr 4.3 i filformatet .eps (svart)
Nr 4.3 i filformatet .bmp (svart)
Ne 4.3 i filformatet .png (svart)


Nr 5.1 Oxiderande ämnen
Symbol: Flamma över en cirkel, svart på gul bakgrund, siffran "5.1" i svart i nedre hörnet.

Nr 5.1 i filformatet .eps
Nr 5.1 i filformatet .bmp
Nr 5.1 i filformatet .png

Nr 5.2 Organiska peroxider
Symbol: Flamma, svart på röd (övre halvan) och gul (nedre halvan) bakgrund, siffran 5.2 i svart i nedre hörnet.

Nr 5.2 i filformatet .eps
Nr 5.2 i filformatet .bmp
Nr 5.2 i filformatet .png

Nr 5.2  (med vit flamma) i filformatet .eps
Nr 5.2 (med vit flamma) i filformatet .bmp
Nr 5.2 (med vit flamma)i filformatet .png

Nr 6.1 Giftiga ämnen
Symbol: Dödskalle med korsade benknotor, svart på vit bakgrund, siffran "6" i svart i nedre hörnet.

Nr 6.1 i filformatet .eps
Nr 6.1 i filformatet .bmp
Nr 6.1 i filformatet .png

Nr 6.2 Smittförande ämnen
Symbol: Cirkel överlagrad med tre skärformade tecken och uppgifter, svarta på vit bakgrund, siffran "6" i svart i nedre hörnet.

På etikettens nedre halva får följande text anges: "INFECTIOUS SUBSTANCE" and "In case of damage or leakage immediately notify Public Health Authority.

Nr 6.2 (utan text)  i filformatet .eps
Nr 6.2 (utan text)  i filformatet .bmp
Nr 6.2 (utan text) i filformatet .png

Nr 6.2 i filformatet .eps
Nr 6.2 i filformatet .bmp
Nr 6.2 i filformatet .png

Nr 7A Radioaktiva ämnen
Symbol: Strålningssymbol, svart på vit bakgrund.
Text (obligatorisk): svart på etikettens nedre halva: "RADIOACTIVE", "CONTENTS...", "ACTIVITY...".

Efter ordet "RADIOACTIVE" följer ett lodrätt rött streck. Siffran "7" i svart i nedre hörnet.

Nr 7A i filformatet .eps
Nr 7A i filformatet .bmp
Nr 7A i filformatet .png

Nr 7B Radioaktiva ämnen
Symbol: Strålningssymbol, svart på gul bakgrund med vit kant (övre hälften)
Vit bakgrund (nedre hälften).
Text (obligatorisk): svart på etikettens nedre halva: "RADIOACTIVE", "CONTENTS...", "ACTIVITY...", och i ett fält med svart inramning: "TRANSPORT INDEX". Efter ordet "RADIOACTIVE" följer två lodräta röda streck. Siffran "7" i svart i nedre hörnet.

Nr 7B i filformatet .eps
Nr 7B i filformatet .bmp
Nr 7B i filformatet .png

Nr 7C Radioaktiva ämnen
Symbol: Strålningssymbol, svart på gul bakgrund med vit kant (övre hälften)
Vit bakgrund (nedre hälften).
Text (obligatorisk): svart på etikettens nedre halva: "RADIOACTIVE", "CONTENTS...", "ACTIVITY...", samt i ett fält med svart inramning: "TRANSPORT INDEX". På uttrycket "RADIOACTIVE" följer tre lodräta röda streck. Siffran "7" i svart i nedre hörnet.

Nr 7C i filformatet .eps
Nr 7C i filformatet .bmp
Nr 7C i filformatet .png

Nr 7D Storetikett för radioaktiva ämnen i klass 7
Symbol: Strålningssymbol: svart på gul bakgrund med vit bård (övre halvan) och vit bakgrund (nedre halvan).
Nedre halvan ska visa ordet "RADIOACTIVE" eller alternativt, då så krävs, tillämpligt UN-nummer (se 5.3.1.7.2 och 5.3.2.1.2), och siffran "7" i svart i nedre hörnet.

Nr 7D i filformatet .eps
Nr 7D i filformatet .bmp
Nr 7D i filformatet .png

Nr 7E Radioaktiva ämnen (Fissila ämnen)
Vit bakgrund. Text (obligatorisk): svart på etikettens övre halva: "FISSILE", i ett fält med svart inramning på etikettens nedre halva: "CRITICALITY SAFETY INDEX"

Nr 7E i filformatet .eps
Nr 7E i filformatet .bmp
Nr 7E i filformatet .png

Nr 8 Frätande ämnen
Symbol: Vätskor som hälls ur två provrör och angriper en hand och ett metallstycke, svart på vit bakgrund (övre halvan), svart bakgrund med vit kant (nedre halvan), siffran "8" i vit i nedre hörnet.

Nr 8 i filformatet .eps
Nr 8 i filformatet .bmp
Nr 8 i filformatet .png

Nr 9 Övriga farliga ämnen och föremål
Symbol: Sju lodräta ränder, svart på vit bakgrund (övre halvan) och vit bakgrund (nedre halvan), siffran "9" i svart understruken i nedre hörnet.

Nr 9 i filformatet .eps
Nr 9 i filformatet .bmp
Nr 9 i filformatet .png

Nr 9A Övriga farliga ämnen och föremål
Symbol: Sju lodräta ränder, svart på vit bakgrund (övre halvan). Batterigrupp, ett skadat med en brinnande flamma, svart på vit bakgrund (nedre halvan), siffran ”9” i svart understruken i nedre hörnet.

Nr 9A i filformatet .eps
Nr 9a i filformatet .bmp
Nr 9A i filformatet .png

 

Märkningar

Märke för kollin som innehåller litiumceller eller - batterier transporterade enligt särbestämmelse 188

*) Plats för UN-nummer

Transport enligt särbestämmelse 188.bmpTransport enligt särbestämmelse 188 .png

Transport enligt särbestämmelse 188 (eps)

Transport enligt särbestämmelse 188.jpg

Märke för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur

Transport vid förhöjd temperatur .eps
Transport vid förhöjd temperatur .bmp
Transport vid förhöjd temperatur .png

Varningsmärke för gasbehandlad lastbärare
* Tillämpliga uppgifter införs
Gasbehandlad lastbärare (ifyllningsbar pdf)
Gasbehandlad lastbärare .eps
Gasbehandlad lastbärare .bmp
Gasbehandlad lastbärare .png

Varningsmärke för fordon, vagnar och containrar innehållande kylande/konditionerande ämnen (risk för kvävning)

*) officiell transportbenämning eller namnet på den kvävningsframkallande gas som används som kylmedel/konditioneringsmedel

Risk för kvävning .eps
Risk för kvävning .bmp
Risk för kvävning .png

Märke för miljöfarliga ämnen (fisk och träd)

Miljöfarliga ämnen .eps
Miljöfarliga ämnen .bmp
Miljöfarliga ämnen .png

Märke för begränsad mängd

Begränsad mängd .eps
Begränsad mängd .bmp
Begränsad mängd .png

Märke för begränsad mängd för kolli som uppfyller lufttransport enligt ICAO

Begränsad mängd (lufttransport) .eps
Begränsad mängd (lufttransport) .bmp
Begränsad mängd (lufttransport) .png

Märke för reducerad mängd
* ) Det första eller enda numret på varningsetiketten
**) Namnet på avsändaren eller mottagaren om informationen inte angivits på annat ställe på kollit.

E-märke röd .eps
E-märke röd .bmp
E-märke röd .png

Märke för reducerad mängd
* ) Det första eller enda numret på varningsetiketten
**) Namnet på avsändaren eller mottagaren om informationen inte angivits på annat ställe på kollit.


E-märke svart .eps
E-märke svart .bmp
E-märke svart .png

Riktningspilar

Röda pilar .eps
Röda pilar .bmp
Röda pilar .png

Riktningspilar

Svarta pilar .eps
Svarta pilar .bmp
Svarta pilar .png

Märke för biologiskt ämne, kategori B (UN 3373)

UN 3373 .eps
UN 3373 .bmp
UN 3373 .png

Märke för genetiskt modifierade organismer/mikroorganismer (UN 3245)

UN 3245 .eps
UN 3245 .bmp
UN 3245 .png

Etiketter för rangering (järnväg)

Nr. 13 .eps
Nr. 13 .bmp
Nr. 13 .png

Nr. 15 .eps
Nr. 15 .bmp
Nr. 15 .png

 

Transport av farligt gods

Beroende på vad som transporteras ska de orangefärgade skyltarna vara antingen onumrerade eller numrerade. Bestämmelserna finns i avsnitt 5.3.2 i ADR-S och RID-S.

En numrerade skylt visar två olika sifferkombinationer. Den övre sifferkombinationen, det så kallade farlighetsnumret, kan ha två eller tre siffror.

Den första siffran i det övre fältet visar vilken klass ämnet tillhör, men också den dominerade faran. Är andra siffran 0 har ämnet bara en farlig egenskap. Då den första och andra siffran är lika (fördubblad) innebär det i allmänhet en förstärkning av faran. Ett exempel är bensin med farlighetsnummer 33, som visar att bensin är brandfarligare än till exempel fotogen, som har farlighetsnummer 30.

Bokstaven "X" före siffrorna innebär att ämnet reagerar med vatten så att fara uppstår.
Siffrorna i det undre fältet är ämnets UN-nummer. Exemplet (1088) står för ämnet Acetal.

Transport av styckegods

På fordon som transporterar styckegods är skylten onumrerad. Skyltarna ska finnas fram och bak på transportenheten. Detta gäller även ett frånkopplat släp som står uppställt.

 

Senast granskad: 16 juni 2023

Till toppen av sidan