Till innehåll på sidan

Samlat stöd till kommuner

Kommuner får ersättning från staten för att utföra vissa uppgifter enligt lag och enligt överenskommelser mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner

Uppgifter och stöd i krisberedskap

Enligt Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 ska staten utöver ekonomisk ersättning även bidra med praktiskt stöd genom att utveckla vägledningar och utbildningar. Här har vi samlat praktiskt stöd från MSB till kommunerna enligt den struktur som finns i överenskommelserna.

Kommunens uppgifter finns beskrivna mer detaljerat i överenskommelsen:

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022

 • Risk- och sårbarhetsanalys

  Kommunens uppgifter

  • sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys
  • utifrån analysen genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser
  • efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering

  Rapportering vart fjärde år

  Kommunen ska sammanställa och rapportera resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen till länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunalfullmäktige. Nästa rapportering sker 2023.

  Stöd

  Stöd i arbetet risk- och sårbarhetsanalys

  Om rapportering av risk- och sårbarhetsanalys

Uppgifter och stöd i civilt försvar

Många stödmaterial är under utveckling. Uppgifter och befintligt stöd finns beskrivet nedan. Kommunens uppgifter finns beskrivna mer detaljerat i Överenskommelse om kommuneras arbete med civilt försvar 2018-2020.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020

 • Geografiskt områdesansvar civilt försvar

  Kommunens uppgift

  • Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.

  Stöd under utveckling

  • Informationsmaterial om geografiskt områdesansvar inför och vid höjd beredskap
 • Rapportering civilt försvar

  Kommunens uppgifter

  • medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte
  • i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för lägesbilder

  Stöd under utveckling

  • en etablerad lösning som klarar krav på  utbyta information som rör Sveriges säkerhet

Övningsstöd för kommunstyrelser - att leda vid höjd beredskap

Finansiering av åtgärder

Anvisningar för hur den statliga ersättningen till kommunerna får användas

Redovisning av åtgärder

Varje år redovisar kommunerna de årliga redovisningen av åtgärder inom krisberedskap till länsstyrelserna enligt en mall som sänds till kommunerna.

Kontakt

LEH-funktionen
0771-240 240

Senast granskad: 17 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan