Till innehåll på sidan

Olycksrapportering Farliga verksamheter

Olyckor och tillbud vid farliga verksamheter måste enligt förordningen om skydd mot olyckor rapporteras till MSB.

Anmäl allvarliga olyckor

Allvarliga olyckor eller tillbud som kunnat medföra allvarliga skador på människa eller i miljön som inträffar vid farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO ska omedelbart anmälas till MSB. MSB:s Tjänsteman i Beredskap tar emot anmälningar på telefonnummer 054-150 150.

Fortsatt rapportering kan därefter ske i MSB:s verktyg.

Direkt till olycksrapportering

Så här rapporterar du

Farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § LSO

Med farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor menas anläggningar där verksamheten i sig har en sådan inneboende fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Länsstyrelsen beslutar efter samråd med kommunen vilka verksamheter som omfattas av skyldigheterna enligt 2 kap. 4 §.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Vilka olyckor ska rapporteras enligt LSO?

Det är allvarlighetsgraden på olyckan/tillbudet som avgör om rapporteringsskyldigheten föreligger. Några specifika mängder utläckt ämne kan inte anges eftersom farliga verksamheter omfattar allt från flygplatser, dammar, kärntekniska anläggningar till Sevesoverksamheter. Olyckor som skadat människor eller miljö allvarligt eller att fara för detta funnits ska alltid rapporteras. Många av de händelser där kommunal räddningstjänst gjort insats för att rädda människor eller miljö är sådana händelser som ska rapporteras.

Erfarenheter

Olyckor och tillbud som rapporteras in analyseras och sammanställs för att dra lärdomar av det inträffade som ska komma andra till del.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan