Till innehåll på sidan

LIA-handledarinformation om skorstensfejarutbildning kurs 1 (vidareutbildningen)

Kurs 1: Byggnation och besiktningar.

Före LIA 1 så har de studerande genomgått två delkurser. Den första handlar om byggande och brandskydd. Under den delkursen pratar vi dels om bygglovsprocessen, där vi bland annat klargör när det i normalfallet krävs bygglov och när det ska göras en anmälan, dels pratar vi om byggregler beträffande brandskydd i allmänhet och skorstenar, eldstäder och imkanaler i synnerhet.

Under delkursen som följer på det så går vi över till besiktningsarbetet. Där har vi berört författningar, regler och avtal som påverkar besiktningsarbeten och efter det gått in på det praktiska genomförandet av besiktnings- och undersökningsarbeten. Här betonas vikten av att ha en tydlig och konsekvent arbetsgång vid förekommande undersökningsarbeten. Något som i sin tur kräver att man i förväg har klart för sig vilken typ av arbete som ska utföras och vad som ska kontrolleras.

Hur utförda arbeten bör dokumenteras och redovisas, beträffande såväl rutiner som rent språkmässigt, har också gåtts igenom före LIA 1.

Utöver detta så har de studerande även fått genomföra en del beräkningar när det gäller tryckfall och temperaturfall i skorstenar och även beräkningar beträffande temperaturer i exempelvis en väggkonstruktion.

Senast granskad: 12 september 2019

Till toppen av sidan