Till innehåll på sidan

Tankstationer och fordonsgas

Tankstationer för metangasdrivna fordon omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram.

Fakta

Med fordonsgas menas metangas för fordonsdrift. Metan som framställts genom rötning kallas biogas, fossil metangas som pumpats upp från källor under marken kallas naturgas.

Med LNG menas kondenserad naturgas (Liquified Natural Gas), LBG är kondenserad biogas (Liquified Biogas).

Detaljerade krav finns i föreskrifterna om tankstationer för metangasdrivna fordon.

SÄIFS 1998:7 föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3

Tillstånd

Tankstationer för metangasdrivna fordon är tillståndspliktiga enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet söks hos kommunen.

Till hjälp för tillståndsmyndigheter finns skriften "Tankstationer för metangasdrivna fordon - Vägledning vid tillståndsprövning".

Vägledning - Tankstationer för metangasdrivna fordon

TSA 2010

Tankstationer för metangasdrivna fordon byggs i Sverige idag enligt Energigas Sveriges (tidigare Svenska Gasföreningens) Tankstationsanvisningar, TSA 2010.

TSA 2010 är en anvisning framtagen av fordonsgasbranschen som avser visa ett säkert sätt att bygga tankstationer för metangasdrivna fordon som uppfyller lagstiftningens krav. Anvisningen har granskats av berörda myndigheter (Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Naturvårdsverket och MSB).

För en tankstation som byggs och drivs enligt TSA 2010 kan den riskutredning som krävs enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anses vara gjord. För att detta ska gälla måste sökanden i sin ansökan ange efter vilka anvisningar man avser bygga och driva sin anläggning.

Utgångspunkten är att det mesta som gäller avstånd kan tolkas in i de avståndstabeller som finns i anvisningen. Dessa avstånd är baserade på beräkningar om ömsesidig brandpåverkan som finns i föreskrifterna om brandfarlig gas i lös behållare (SÄIFS 1998:7).

SÄIFS 1998:7 föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3

Handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

Handboken om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer är en sammanställning av de regler som gäller skydd mot brand och explosion för bensinstationer.

Handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

Senast granskad: 31 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan