Till innehåll på sidan

Myndigheters utvecklingsprojekt

Myndigheter kan söka medel via MSB från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklings- och samverkansprojekt.

Ansök senast 30 september 2024

Nu är ansökningsomgången öppen för projektmedel från anslag 2:4 Krisberedskap. Det gäller både ansökan om nya projekt och ansökan om ändring eller tillägg i pågående projekt.

Sista ansökningsdatum är den 30 september 2024 och beslut om fördelning av medel fattas i slutet av januari 2025. Skicka era ansökningshandlingar till anslag2-4@msb.se med rubrikrad: ”Ansökan anslag 2:4 Krisberedskap 2025”.

Ansökningar ska följa finansieringsprinciperna för anslaget samt den inriktning som gäller för projekt 2024–2025, se mer information nedan.

Ansökan, blanketter och dialoger

Här hittar du information om vem som kan söka medel.

Vilka myndigheter kan ansöka om medel?

För att ett projekt ska kunna bedrivas med finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap gäller följande:

 • Projektidén ska vara förankrad i den nationella samordningen av förmågeplanering.
 • Projektförslaget ska omfatta något av de områden som anges i MSB:s regleringsbrev och behovet ska vara styrkt genom antingen en systemanalys eller i förmågeplaneringen.
 • Åtgärden ska ligga inom ramen för de finansieringsprinciper som gäller för anslaget.
 • Projektförslaget bör dessutom omfatta minst en av prioriteringarna i inriktningen.

Tidslinje ansökan

 • Projektidé

  Projektidé där behovet är identifierat och dokumenterat i systemanalys eller den nationella samordningen av förmågeplanering.

 • Avstäms

  Stäms av mot

  • finansieringsprinciper anslag 2:4
  • prioriteringar i inriktningen
 • Förankring

  Förankring av projektidén och förväntad effekt i samhället

 • Lämna in

  En 2:4-ansökan lämnas in

Boka ett dialogmöte med MSB

Ni är välkomna att boka in ett möte, fysiskt eller digitalt, med oss på anslagsfunktionen under tiden ni arbetar med era ansökningar. På ett dialogmöte kan ni ställa frågor kopplade till ansökningshandlingarna, de riktade satsningarna och inriktningen. Vi kan inte ge några förhandsbesked kring tänkta projekt, däremot kan vi diskutera era projektidéer utifrån de finansieringsprinciper och den inriktning som gäller. Kontakta oss via anslag2-4@msb.se.

Vid en ansökan om ett nytt projekt bifogas:

 • Blankett för underskrift
 • Blankett för sammanställning och prioritering
 • Samt någon eller några av följande ansökningsblanketter, en blankett för varje ansökan:
  • Blankett för nya utvecklingsprojekt 2025
  • Blankett för särskild satsning FFO
  • Blankett för särskild satsning Näringsliv
  • Blankett för särskild satsning Beredskapsövningar
  • Blankett för särskild satsning Nya beredskapsmyndigheter

Vid en ansökan om tillägg eller ändring i ett pågående projekt bifogas:

 • Blankett för underskrift
 • Blankett för sammanställning och prioritering
 • Blankett för pågående projekt 2025

Blanketter

Blankett för nya utvecklingsprojekt 2025

Blankett för särskild satsning FFO 2025

Blankett för särskild satsning näringsliv 2025

Blankett för särskild satsning beredskapsövning 2025

Blankett för särskild satsning nya beredskapsmyndigheter 2025

Blankett för pågående projekt 2025

Att skicka ansökan med sekretess

Ansökningar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter skickas via MGS till anslag2-4@msb.se.

Det är viktigt att själva dokumentet innehåller korrekta och tydliga markeringar (stämplar) där er gällande sekretessbedömning framgår. Tänk på att bara använda denna funktion för de projekt som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess.

De blanketter som ligger på webben innehåller dolda flikar, vilket kan ställa till problem vid kryptering. Ta därför alltid en kontakt med oss via anslag2-4@msb.se innan ni skickar in en säkerhetsskyddsklassificerad handling, så att vi kan dela enklare versioner av blanketterna med er.

Inriktning

Anslag 2:4 Krisberedskap får användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och dess konsekvenser samt skapa och vidmakthålla förmågan till höjd beredskap för det civila försvaret. De övergripande områden som anslaget kan finansiera framgår av MSB:s regleringsbrev.

Vartannat år tar MSB fram en inriktning för ansökningar om medel för utvecklingsprojekt. Inriktningen innehåller information om vilka områden medel kan sökas inom och vilka perspektiv MSB prioriterar vid fördelning av medel bland inkomna ansökningar. För att identifiera aktuella behovsområden och utgångspunkter för prioritering av projektansökningar har MSB använt analyser och systemunderlag som i sin tur bygger på underlag från aktörerna själva.

Den aktuella inriktningen utgör tillsammans med finansieringsprinciperna för anslaget grunden för vilka delar av identifierade åtgärdsbehov som kan omhändertas genom utvecklingsprojekt finansierade av anslag 2:4 Krisberedskap. Inriktningen kan komma att uppdateras under perioden om andra prioriteringar behöver göras utifrån nya systemanalyser, ett förändrat omvärldsläge eller inträffade händelser.

Inriktning för projektmedel 2024-2025

Särskilda satsningar

Inom ett par områden där MSB särskilt vill se att arbete kommer igång snabbt och på ett enhetligt sätt erbjuds en delvis färdigformulerad projektansökan Ansökan innehåller redan angivna mål i olika steg som sedan operationaliseras av respektive myndighet för att passa in i myndighetens arbete, ambition och i förhållande till hur långt man har kommit inom området.

Inför ansökningsomgången 2025 finns särskilda satsningar för:

 • Samverkan med frivilliga försvarsorganisationer (FFO)
 • Samverkan med näringslivet
 • Planera och pröva beredskapsövningar
 • Utveckling av de nya beredskapsmyndigheterna

Förutsättningar och villkor

Myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Syftet med 2:4-projekten är fortsatt att komplettera och förstärka andra satsningar. Medlen ska finansiera direkta kostnader.
Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att medel ska beviljas från anslaget:

 • En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.
 • Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om inriktning av anslaget.
 • Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

Förutsättningar och villkor för finansiering från anslaget:

FinansieringsprinciperAllmänna villkor

Förtydligande om övningsaktiviteter

Förankra projektansökningar i planeringen för civil beredskap

I den nationella samordningen av förmågeplanering dokumenteras planerade beredskapsåtgärder och hur de finansieras alternativt om det saknas avsatt finansiering för en prioriterad beredskapsåtgärd. Om myndigheten söker medel för en planerad beredskapsåtgärd från anslag 2:4 Krisberedskap ska det anges i det nationella systemunderlag som tas fram i processen och motsvarande intygas i ansökan om medel.

Det innebär både att behovet och åtgärdsförslaget är förankrat med andra aktörer och bygger på en gemensam behovsbild, vilket är en viktig grund för MSB vid bedömning av nya ansökningar. Projekt som tas upp i planeringsarbetet beviljas inte per automatik utan inkomna projektansökningar granskas och bedöms i konkurrens med varandra.

Vilka myndigheter får ansöka om medel?

 • Myndigheter som anges i bilaga 1 till förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
 • Myndigheter som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB.

Särskilda villkor för länsstyrelser

Länsstyrelserna tilldelas i första hand medel utifrån ett särskilt villkor i MSB:s regleringsbrev och kan inom ramen för denna inriktning enbart ansöka om medel för vissa investeringar samt för planeringsinsatser vid större samverkansövningar efter samråd med MSB. Länsstyrelser med civilområdesansvar kan ansöka om utvecklingsprojekt inom ramen för inriktningen och inom civilområdets roll.

Länsstyrelser kan söka medel för fyraåriga projekt

Rekvirera medel

Myndigheten ska rekvirera medel två gånger per år:

 • i mars rekvireras 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.
 • i december rekvireras upp till resterande 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.

Om den ekonomiska redovisningen efter sista rekvisitionstillfället visar att myndigheten rekvirerat ett lägre belopp än slutligt utfall, men utfall ryms inom ramen för överenskommet belopp, får myndigheten rekvirera mellanskillnaden senast den 31 mars nästkommande år.

Lämna prognos

Myndighetens ska lämna en prognos fyra gånger om året, MSB skickar ut information inför varje prognostillfälle:

 • mars
 • juni
 • september
 • december

Lämna underlag till uppföljning

MSB ansvarar för att följa upp och utvärdera pågående och genomförda åtgärder som beviljats medel. Syftet är att skapa ny kunskap för att ytterligare stärka och utveckla samhällets krisberedskap. Myndigheter som fått medel ska bistå MSB genom att lämna de uppgifter eller underlag som efterfrågas.

Uppföljningen sker genom en enkät som skickas ut i december.

Redovisa ekonomi

Myndigheten ska lämna en ekonomisk redovisning för faktiskt förbrukade medel enlig instruktion. Redovisningen ska ha samma uppställningsform som den budget som ligger till grund för överenskommelsen och ska kompletteras med en skriftlig avvikelseanalys.

Den ekonomiska redovisningen ska lämnas senast den 15 februari året efter det år under vilket stödet lämnats.

Viktiga datum

Årshjul för ansökningsprocessen

Viktiga datum för beviljade projekt

Viktiga datum för beviljade projekt:

 • februari: lämna ekonomisk redovisning för föregående år
 • mars: lämna prognos, rekvirera 50 procent av årets belopp
 • juni: lämna prognos
 • september: lämna prognos
 • december: lämna prognos, rekvirera resterande 50 procent av årets belopp och besvara enkät för verksamhetsuppföljning

Senast granskad: 31 maj 2024

Till toppen av sidan