Till innehåll på sidan

Myndigheters utvecklingsprojekt

Centrala myndigheter och länsstyrelser kan söka medel via MSB från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklings- och samverkansprojekt.

Ansökan 2020-2022

Skicka in ansökan för perioden 2020-2022 senast den 30 september 2019. Läs mer nedan under ”Så ansöker du om projekt 2020-2022”.

Myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Medlen ska finansiera direkta kostnader.

Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att medel ska beviljas från anslaget:

 • En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.
 • Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om inriktning av anslaget.
 • Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

Förutsättningar och villkor för finansiering från anslaget återfinns i dokumenten Finansieringsprinciper och Allmänna villkor.

 • Myndigheter som får ansöka om medel
  • Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
  • Myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena.
 • Så ansöker du för projekt 2020-2022

  Sista ansökningsdag är den 30 september 2019

  1. Läs

  • Inriktning för projektmedel till myndigheter 2020-2021 - Anslag 2:4 Krisberedskap (det finns en bilaga som har försvarssektretess)
  • Nationell risk- och förmågebedömning (NRFB): för bakgrund och analyser till de olika utvecklingsområdena i inriktningen
  • Financieringsprinciper för anslag 2:4 Krisberedskap
  • Allmänna vilkor för anslag 2:4 Krisberedskap


  Inriktningen för projektmedel 2020-2021

  Nationell risk- och förmågebedömning (NRFB)

  Finansieringsprinciper för anslag 2:4 Krisberedskap

  Allmänna villkor för anslag 2:4 Krisberedskap

  2. Fyll i:

  • Blankett för sammanställning och prioritering av projekt: Fylls i av myndighetens kontaktperson, även om ni bara söker medel för ett projekt.
  • Blankett för projektplan: Fyll i en ansökan per projekt.
  • Blankett för underskrifter: Ska innehålla skannade underskrifter av behörig tjänsteman.
  • Blankett för pågående projekt: Om ni vill utöka tidigare beviljade projekt med ny verksamhet, som skiljer sig från den ursprungliga ansökan.

  Om flera myndigheter söker tillsammans: Det är alltid en myndighet som är ansvarig för att genomföra och redovisa projekt där flera myndigheter ingår. MSB rekommenderar att en myndighet söker medel för hela projektet och distribuerar medel till övriga myndigheter. Som stöd i uträkning av fördelning av kostnader finns Budgetmall för flera myndigheter.

  Blankett för sammanställning och prioritering av projekt 2020

  Blankett för projektplan 2020

  Blankett för pågående projekt 2020

  Blankett för underskrifter

  Budgetmall för flera myndigheter


  3. Sänd ifyllda blanketter till MSB

  Sänd er ansökan till: anslag2-4@msb.se

  Ange i rubrikraden: ”<namnet på din myndighet> Ansökan anslag 2:4 Krisberedskap 2020”

  Ansökan ska vara MSB tillhanda senast 30 september 2019

  Om myndigheten vill sända ansökan med sekretess

  MSB behöver er ansökan i digital form. Därför ska ni i första hand skicka in en ansökan som omfattas av sekretess per krypterad e-post till kryptoexpedition@msb.se.

  Om ni inte har tillgång till krypterad epost, skicka i så fall på CD via VÄRDE till MSB, KC-FB, Box 599, 101 31 Stockholm.

  Projektets rubrik, sökande myndighet och belopp behandlas öppet på MSB. Granskning av ansökan sker under sekretess och i beslut anges endast rubrik, sökande myndighet samt belopp. OBS! Sekretessbelagda ansökningar bör sändas en vecka före sista ansökningsdatum för att inte komma in för sent.

Rekvirera medel

Myndigheten ska rekvirera medel två gånger per år:

 • Den 1 mars rekvireras 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.
 • Den 1 december rekvireras resterande 50 procent av årets belopp enligt beviljad projektansökan.

Om den ekonomiska redovisningen efter sista rekvisitionstillfället visar att myndigheten rekvirerat ett lägre belopp än slutligt utfall, men utfall ryms inom ramen för överenskommet belopp, får myndigheten rekvirera mellanskillnaden senast den 31 mars nästkommande år.

Lämna prognos

Myndighetens ska lämna en prognos fyra gånger om året:

 • 31 mars
 • 15 juni
 • 7 september
 • 1 december

Lämna underlag till uppföljning

MSB ansvarar för att följa upp och utvärdera pågående och genomförda åtgärder som beviljats medel. Syftet är att skapa ny kunskap för att ytterligare stärka och utveckla samhällets krisberedskap. Myndigheter som fått medel  ska bistå MSB genom att lämna de uppgifter eller underlag som efterfrågas.

Uppföljningen sker genom en enkät som ska vara besvarad senast den 1 december.

Redovisa ekonomi

Myndigheten ska lämna en ekonomisk redovisning för faktiskt förbrukade medel enlig instruktioner. Redovisningen ska ha samma uppställningsform som den budget som ligger till grund för överenskommelsen och ska kompletteras med en skriftlig avvikelseanalys.

Den ekonomiska redovisningen ska lämnas senast den 15 februari året efter det år stöd beviljats.

Viktiga datum

Viktiga datum för beviljade projekt

 • 1 mars: rekvirera 50 procent av årets belopp
 • 31 mars: lämna prognos
 • 15 juni: lämna prognos
 • 7 september:  lämna prognos
 • 1 december: lämna prognos, rekvirera resterande 50 procent av årets belopp och besvara enkät för verksamhetsuppföljning
 • 15 februari 2020: lämna ekonomisk redovisning

 

Exempel på myndighetsprojekt finns på webbsidan om Finansiering

Senast granskad: 1 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan