Till innehåll på sidan

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap för att kunna bidra i arbetet med att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom privat och offentlig sektor, frivilligorganisationer, trossamfund, ideella och övriga aktörer med ansvar och uppgifter inom samhällets krisberedskap och civilt försvar.

 

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom området samhällsskydd och beredskap.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren före kursstart förbereda sig genom att göra ett antal hemuppgifter och bör avsätta 2-4 timmar för detta arbete.

Kostnad

Kursavgiften är 13 500 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Bakgrund

Området samhällsskydd och beredskap handlar om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar – verksamheter som syftar till att värna viktiga värden i samhället och som involverar många aktörer på alla samhällets nivåer. För att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar krävs att aktörer har goda kunskaper om eget och andra aktörers ansvar, mandat och roller i samhällets krisberedskap och det civila försvaret samt god kunskap om aktörsgemensamma arbetsformer.

Den här kursen behandlar området samhällsskydd och beredskap på en grundläggande nivå med fokus på utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt utifrån Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kursen har erbjudits av MSB sedan myndigheten bildades men utvecklas och uppdateras löpande för att följa samhällsutvecklingen och tillgodose aktörernas behov av kunskapsutveckling. 

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på lärande i samarbete med andra och varvar teori och praktik genom bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner samt aktiviteter där deltagarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara.

Kursen omfattar tre dagars utbildning och genomförs platsförlagd och/eller nätbaserat. Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar. Exempel från inträffade samhällsstörningar är återkommande inslag under kursen. Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där kursdeltagaren förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. Deltagare bör avsätta 2-4 timmar för detta arbete innan kursstart. Deltagaren rekommenderas också att avsätta tid efter avslutad kurs, för att ta tillvara kursens innehåll i förhållande till det egna arbetet och den egna organisationen.

Kursplan Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats.
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 13 augusti 2024
Ort: Revinge
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 7 oktober 2022

Till toppen av sidan