Till innehåll på sidan

Samverkan och ledning

Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning syftar till att stärka en aktörs förmåga att samverka och leda vid samhällsstörningar.

Hur resurserna förfrågas

Resurserna förfrågas via:

Tjänsteman i beredskap
054-150 150 (Samtalet kopplas via SOS Alarm)

Sambandsledarpool

Erfarenheter från hanteringen under de  senaste årens samhällsstörningar (skogbränderna 2014 och 2018 samt flykting situationen 2015) har tydliggjort behovet av en mer utvecklad förstärkningsresurs inom samverkan och ledning. Förstärkningsresursen kan bistå med kompetens.

MSB:s sambandsledarpool består av utbildade och rutinerade sambandsledare som kan sättas in som en extra förstärkning vid större räddningsinsatser för att upprätta ett hållbart samband. I form av:

  • stöd till stabschef ( i upprättandet och planeringen av verksamheten i en stab utifrån dess inriktning och ramar)
  • stöd i olika stabsfunktioner / stöd till organisering(stöd till utformningen och anpassningen av ledningsorganisationen för hanteringen av händelsen)
  • stöd till kriskommunikation ( kriskommunikation på operativ och strategisk nivå)

Men från och med sommaren 2019 även:

  • stöd till sambandsledning (stödja en aktör med sambandsplaner)
  • GIS experter  (GIS kompetens för stöd med prognoser,analyser, underlag till beslut, lägesbild och samlad lägesbild)
  • Lantmäteriets Geocell ( kartstöd, produktion i fält)

Resursen ska främst kunna bistå myndigheter  såsom länsstyrelser, landsting/ regioner, kommuner och räddningstjänster.

Stödet utgår från ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”.

Kommunikationssystemet Rakel

Fungerande kommunikationer och samband är avgörande för att insatser ska fungera effektivt när större händelser som exempelvis skogsbränder inträffar.  När ordinarie Rakel-resurser inte räcker till kan MSB stödja med förstärkningsresurser. Dessa är möjliga att efterfråga och ansöka om.

Terminalpool

MSB:s terminalpool består av Rakelterminaler för utlåning vid större räddningsinsatser. Terminalerna är förprogrammerade med nationella samverkanstalgrupper.

Verktyg för tillfällig nätförstärkning

MSB har flera verktyg för tillfällig nätförstärkning, varav mobila basstationer är ett. De mobila basstationerna är ett komplement till övriga verktyg för nätförstärkning och finns i flera modeller.

Senast granskad: 20 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan