Till innehåll på sidan

Samverkan och ledning (FSOL)

Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning (FSOL) syftar till att stärka en aktörs förmåga att samverka och leda vid samhällsstörningar.

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL)

Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning, FSOL, består av personer med bred erfarenhet och kunskap inom krishan­tering och syftar till att förstärka aktörens ledningsförmåga. FSOL är tänkt att kunna bistå alltifrån centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och räddningstjänster.

Hur resurserna förfrågas

Resurserna förfrågas via:

Tjänsteman i beredskap
054-150 150 (Samtalet kopplas via SOS Alarm)

FSOL kan bistå med:

 • stöd till stabschef vad gäller upprättande, planering och genomförande av verksamheten i en stab
 • stöd till organisering: vad gäller utformning och anpassning av en lednings-organisation för hantering av en händelse
 • stöd i olika stabsfunktioner
 • stöd till en Inriktning och Samordningsfunktion, ISF
 • stöd till kriskommunikation på en operativ eller  strategisk nivå.

FSOL kan också kompletteras med följande delresurser:

FSOL–Samband kan ge stöd till:

 • sambandsledning exempelvis gällande sambandspla­ner
 • kompetens och materiel för förstärkning av Rakelnätet samt Rakel-terminaler

FSOL-GIS/Geocell kan ge stöd med:

 • prognoser, analyser och visuali­sering av lägesbilder
 • stöd med produktion av kartor i fält via Lantmäteriet

FSOL–Räddningstjänst kan ge stöd kring:

 • ledning inom kommunal räddningstjänst

FSOL:s insatspersonal ställs till aktörens förfogande och utgår från ”Gemensamma grunder för samverkans och ledning vid samhällsstörningar”

Förstärkningsresursen medför vid behov egen kontors- och kommunikationsmateriel såsom dator (skrivare medtas endast av FSOL-GIS/Geocell), Rakel-handenhet, funktionsmail samt mobiltelefon.

Att förbereda för mottagande aktör av FSOL:

 • Kontorsplats med skrivbord och tillgång till nät och skrivare (om möjligt dator, inlogg, funktionsmail)
 • Genomgång av händelsen, arbetssätt, arbetsuppgifter, stödsystem, kontaktpersoner mm
 • WIS-konto vid behov
 • Informationsmateriel såsom: planer, funktionsbeskrivningar med mera.

Delresurs FSOL-Samband

Fungerande kommunikationer och samband är avgörande för att insatser ska fungera effektivt när större händelser som exempelvis skogsbränder inträffar. När ordinarie Rakel-resurser inte räcker till kan MSB stödja med förstärkningsresurser som efterfrågas via MSB:s Tjänsteman i beredskap.

Terminalpool
MSB:s terminalpool består av Rakelterminaler för utlåning vid större räddningsinsatser. Terminalerna är förprogrammerade med nationella samverkanstalgrupper.

Verktyg för tillfällig nätförstärkning
MSB har flera verktyg för tillfällig nätförstärkning, varav mobila basstationer är ett. De mobila basstationerna är ett komplement till övriga verktyg för nätförstärkning och finns i flera modeller.

Delresurs FSOL-GIS/Geocell

Delresursen GIS är ett stöd för att säkerställa tillgång till olika typer av geografiska analyser och sammanställningar av händelsedata för att kunna presentera en kartbaserad lägesbild.

I resursen ingår även Lantmäteriets Geocell som kan aktiveras via MSB:s TIB när det också finns ett behov av kartsstöd, det vill säga dvs en karta i handen för att underlätta samverkan vid en samhällsstörning.

Delresursen består dels av GIS-experter ur MSB:s , men även en förstärkningsresurs som tillhandahålls av Lantmäteriet i form av en Geocell.

GIS experter - stödjer en aktör med GIS-kompetens i en analysfunktion i en stab med prognoser, analyser och visualisering av lägesbilder och samlad lägesbilder. GIS-experterna tar med egen kontors- och kommunikationsmateriel samt skrivare.

Geocell - stödjer en aktör med, förutom uppgifterna ovan, även utskrifter av kartor. Geocellen medför även en stor så kallad plotter, vilken kräver utrymme.

Delresurs FSOL-Räddningstjänst

Delresursen räddningstjänst, FSOL-RTJ, är ett stöd till att kunna stärka och utöka öka ledningskapaciteten vid omfattande räddningsinsatser.

FSOL-RTJ är ett stöd bestående av personer i MSB:s resursbas med gedigen operativ erfarenhet från kommunal räddningstjänst. Stödet är tänkt till kommunal räddningstjänst, men kan också användas för andra aktörer som behöver experter i samband med händelser inom ramen för lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778).

FSOL-RTJ kan bistå med:

 • Stöd till organisering: Sakkunnig LSO, stöd till utformning och anpassning av ledningsorganisationen för räddningstjänsten
 • Stöd till kvalificerad insatsledning: Stöd inom beslutsdomän insatsledning
 • Stöd till kvalificerad övergripande ledning: Stöd till räddningschefen inom beslutsdomän systemledning

FSOL-RTJ inkluderar inte stöd för övriga ledningsfunktioner såsom styrkeledare, lednings­operatörer, volymen av insatsledare etc. Det är en begränsad resurs vilket innebär behov av samordning och inriktning nationellt så att resursen används så effektivt som möjligt. 

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan