Till innehåll på sidan

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

För att kunna gå grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) måste du först ha fått anställning inom den kommunala räddningstjänsten som deltidsbrandman eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentliga namnet är.

Anmäl dig till utbildningen

Du anmäler dig till kurs ett och kurs två samtidigt.

 • Andra sökande

  MSB kan efter prövning även anta sökande som organisatoriskt ingår i kommunens räddningstjänstverksamhet utan att vara anställd i den kommunala räddningstjänsten. Detta kan ske genom att en skriftlig kopia av räddningstjänstavtalet som har upprättats mellan Industribrandkår och kommunal räddningstjänst skickas in till MSB i samband med anmälan till Grib-utbildningen sker.

 • Bidrag till kommuner

  Efter avslutad och godkänd Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap - Grib utbetalas en schablonersättning till kommunen som bidrag till studerandes kostnader i samband med utbildningen.

  Schablonersättningen delas in i fyra nivåer beroende på avstånd mellan kommunen och utbildningsplatsen:

  • Nivå 1: 12 000 kronor om avståndet understiger 200 km
  • Nivå 2: 13 000 kronor om avståndet överstiger 200 km
  • Nivå 3: 14 000 kronor om avståndet överstiger 400 km samt för studerande från Gotland
  • Nivå 4: 15 000 kronor om avståndet överstiger 600 km

  Nivåerna beräknas på avståndet mellan räddningstjänstens huvudort och utbildningsplatsen.

  Ersättningen utbetalas endast för studerande som är anställda som räddningstjänstpersonal i kommunal beredskap och som ska arbeta som deltidsbrandmän. 

  Utbetalningen sker efter avslutad utbildning av utbildningsställena Revinge eller Sandö alternativt av enheten för utbildningssamordning om utbildningen genomförs av externa leverantörer.

  Studerande får mat och boende om avståndet mellan kommunens huvudort och utbildningsplatsen är mer än 50 km. Om det finns särskilda skäl kan MSB godkänna mat och boende även vid kortare avstånd. Samtliga studerande får fri lunch under utbildningen.

 • Övergångsbestämmelser

  När Grib startade 2018, avvecklades samtidigt Utbildning för räddningsinsats.

  För de som ändå inte genomgått hela den tidigare utbildningen gäller följande:

  • De som genomgått Preparandkurs för räddningsinsats får inte tillgodoräkna sig den. Däremot kan din handledare bedöma om du har kunskaper nog att direkt efter delkurs A - Introduktion till yrkesrollen genomföra examinationerna till delkurs B - Praktik i räddningstjänst utan att behöva genomföra de 40 timmarna i delkurs B - Praktik i räddningstjänst. Examinationerna bedöms av instruktören i delkurs A- Introduktion till yrkesrollen. Observera att du behöver genomföra utbildningens alla kurser i rätt följd.
  • De som med godkänt resultat genomgått Grundkurs del 1 eller Grundkurs del 1 och Grundkurs del 2 i den tidigare utbildningen Räddningsinsats kan påbörja Delkurs B, Praktik i räddningstjänst direkt.

Utbildningens struktur

Utbildningen är på 6 veckor och är uppdelad i två delar:

 • Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 3 veckor
 • Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor

Kurs 1 Kommunal räddningstjänst

Delkurs A: Introduktion till yrkesrollen, 2 veckor (80 timmar).

Studierna inleds med delkurs A-Introduktion till yrkesrollen som syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen och miljö för att bygga vidare på under delkurs B. Lärandeprocessen sker bland annat genom föreläsningar, diskussionsövningar och grupparbeten. Arbetssättet innebär att samarbets- och problemlösningsförmågan förstärks. Vad avser de praktiska övningsmomenten i kurs 1 så ligger tyngdpunkten på dem inom delkurs B.

Delkurs A genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Delkurs B: Praktik i räddningstjänst, 1 vecka (40 timmar).

Under den här kursen befinner sig den studerande på sin lokala räddningstjänst och genomgår där en praktikperiod utifrån uppsatta lärandemål från kursplanen.

När den studerande genomgått kurs 1, Kommunal räddningstjänst med godkända resultat kan kurs 2, Räddningsinsatsen påbörjas.

Kurs 2 Räddningsinsatsen, 3 veckor

Kursen knyter ihop de kunskaper den studerande fått med sig under kurs 1 och ger den studerande förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer de studerande delta i och öva på olika typer av räddningsinsatser av typen vanligt förekommande olyckor.

Kurs 2 genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Efter genomgången och godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Utbildning innan arbete

Utbildningen ska påbörjas inom kort efter anställning i räddningstjänsten och syftet är att den anställde ska utbildas innan operativt arbete påbörjas fullt ut.

Behörighet

För att bli antagen till utbildningen måste du ha anställning som räddningstjänstpersonal i beredskap eller deltidsbrandman inom kommunal räddningstjänst.

MSB kan efter prövning även anta dig som organisatoriskt ingår i kommunens räddningstjänstverksamhet även om du inte är anställd där. Det kan ske genom att du skickar in en skriftlig kopia av räddningstjänstavtalet, som har upprättats mellan industribrandkår och kommunal räddningstjänst, till MSB när du anmäler dig till Grib-utbildningen.

Inga förkunskapskrav

Grundutbildningen utgår från att den studerande genomgår utbildningen i ett tidigt skede i sin anställning, och därmed fordras inga särskilda förkunskapskrav.

Ämnesintegrerad undervisning

Utbildningens undervisning är ämnesintegrerad i den mån det är möjligt. Det vill säga att lärare inom till exempel akut omhändertagande, brand, räddning och farliga ämnen bedriver undervisning tillsammans för att skapa en helhetssyn kring uppdragen för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Möjlighet till lokal anpassning

Utbildningens struktur ger möjlighet till att planera och genomföra lokala anpassningar i samband med delkurs B eller mellan kurs 1 och kurs 2. Dessa anpassningar kan genomföras i den egna räddningstjänstorganisationen eller i samverkan med andra på lämpligt sätt.

Frågor och svar om Grib

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan