Till innehåll på sidan

Aktuellt

Här får du som aktör en mer detaljerad bild av vad MSB gör just nu.

Nyheter

1 juli 2020
Klockan 15.43

Förlängning av vissa intyg för säkerhetsrådgivare för sjö och luft

Mot bakgrund av den pågående coronaviruspandemin har MSB beslutat att förlänga giltighetstiden för vissa intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss och i luft.
30 juni 2020
Klockan 13.51

Ändring av föreskrifterna om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Mot bakgrund av den pågående coronaviruspandemin har MSB undertecknat så kallade multilaterala avtal med andra fördragsstater till ADR och RID för att möjliggöra att vissa behörigheter i samband med transport av farligt gods på väg och järnväg fortsatt ska gälla under en begränsad tid även om de löper ut (se M324 respektive RID 1/2020). Bland annat förlängs giltigheten på intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och järnväg.
30 juni 2020
Klockan 13.45

Senaste enkätresultaten från Kantar Sifo

Sett till hela mätperioden (från 14 maj) är de äldsta, 65-79 år, de som är bättre än andra åldersgrupper vad gäller uthålligheten, generellt sett. Kantar Sifos enkätresultat visar också att många i Sverige anger att de är bra på att följa rekommendationerna.
30 juni 2020
Klockan 11.54

Rapport nr.2 om de långsiktiga effekterna på samhället efter Covid-19

Den 11 juni arrangerade MSB tillsammans med Utrikespolitiska institutet (UI) ett internationellt rundabordssamtal. Fokus låg på vikten av att nyttja det internationella samarbetet inom EU för att förebygga och hantera gränsöverskridande kriser. Nu har den sammanfattande rapporten från samtalet kommit.
30 juni 2020
Klockan 9.16

Föreskriften MSBFS 2020:1 kompletterad med två handböcker

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.

Kalender

Sista anmälan: 20 aug 2020
Lokal: Karlstad
Sista anmälan: 19 jul 2020
Lokal: Karlstad
Sista anmälan: 19 jul 2020
Lokal: Revinge
Sista anmälan: 18 aug 2020
Klockan: 00:00
Lokal: Linköping

Händelser och insatser

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Samlad information om vad MSB gör och vilken roll vi har i Sveriges hantering av covid-19, samt länkar till andra myndigheters information.

Brand i skog och mark 2020

Just nu råder extremt hög risk för gräs- och skogsbrand i delar av Sverige. Här finns information om vilka förstärkningsresurser vi kan stötta med, vägledning om eldningsförbud för kommuner och länsstyrelser samt råd om vad du som privatperson ska tänka på om du ska elda och grilla i skog och mark.

Höga flöden

MSB följer just nu utvecklingen när det gäller höga flöden på flera håll i Sverige. MSB stöttar kommuner och regioner för att skydda samhällsviktig verksamhet.

Avslutade händelser och insatser

Här finns de senaste avslutade händelser och insatser som MSB deltagit i. 

Nytt inom publikationer

Om krisen eller kriget kommer
UTGIVNINGSÅR:

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följ...
Till toppen av sidan