Till innehåll på sidan

Kriskommunikation

Med fokus på kommunikationens betydelse vid samhällsstörningar ger kursen dig kunskaper för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer inom offentlig och privat sektor och frivilligorganisationer som arbetar med kommunikation inom samhällets krisberedskap och samhällsviktig verksamhet på lokal, regional eller nationell nivå.
Även personer som kan utses som talespersoner och företrädare för organisationen kan gå kursen.

Förkunskaper

Deltagaren ska arbeta som kommunikatör eller utsedd företrädare för organisationen. Inga särskilda förkunskaper behövs inom kriskommunikation. Deltagaren ska ha kunskap om sin egen organisations roller och ansvar vid samhällsstörningar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. Deltagaren rekommenderas också att avsätta tid efter avslutad kurs, för att ta tillvara på kursens innehåll i förhållande till det egna arbetet och den egna organisationen.

Kostnad

Kursavgiften är 11 900 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva. 

 

OBS! Distanskursen omfattar tre heldagars studier men genomförs under fyra dagar, med start kl 14.00 första kursdatum.

Bakgrund

Kursen Kriskommunikation fokuserar på kommunikationens betydelse vid samhällsstörningar och är utvecklad av och genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation är avgörande vid samhällsstörningar. En förutsättning för effektiv kriskommunikation är att allmänhetens perspektiv och behov är centrala. Det ömsesidiga förtroendet mellan medborgare, myndigheter och medier handlar ytterst om tilliten till demokratin. De demokratiska värdena är grundfundament för att kriskommunikationen ska fungera både före, under och efter en samhällsstörning, när ansvarsfrågor och efterarbete kommer i fokus.

Om kursen

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sin kunskap, färdighet och kompetens för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan kursdeltagare och deras organisationer.

Kursen omfattar tre dagars utbildning och genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete. Kursen genomförs platsbundet eller nätbaserat.

Kriskommunikationsplanering ur ett processperspektiv är ett viktigt fundament i kursen för att ge förutsättningar för att kunna verka inom en ledningsorganisation och för att kunna vara en del av samverkan och samordning mellan myndigheter.

Kursplan Kriskommunikation

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Sandö
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 9 juli 2023
Ort: Sandö
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 10 september 2023
Ort: Distansstudier
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 7 oktober 2022

Till toppen av sidan