Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 september 2021
Ort: Distansstudier
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 12 september 2021
Ort: Sandö
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar

Kriskommunikation

Med fokus på kommunikationens betydelse vid olyckor och samhällskriser ger kursen dig kunskaper för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom offentlig och privat sektor, som kommunikatörer eller motsvarande inom samhällets krisberedskap och samhällsviktig verksamhet på lokal, regional eller nationell nivå. Även personer som kan utses som talespersoner och företrädare för organisationen kan gå kursen.
Kursen vänder sig också till heltidsanställda kommunikatörer vid frivilliga organisationer.

Förkunskaper

Deltagaren ska arbeta som kommunikatör eller utsedd företrädare för organisationen. Inga särskilda förkunskaper behövs inom kriskommunikation. Deltagaren ska ha kunskap om sin egen organisations roller och ansvar vid samhällsstörningar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. Deltagaren rekommenderas också att avsätta tid efter avslutad kurs, för att ta tillvara på kursens innehåll i förhållande till det egna arbetet och den egna organisationen.

Kostnad

Kursavgiften är 9 200 SEK exklusive moms.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Kurstillfället i september

Kursen genomförs på distans via e-mötesverktyget Zoom som man kan nå via webbläsare. Kursens upplägg för genomförande på distans är under bearbetning och utveckling för att skapa en så bra lärandesituation som möjligt. Det innebär att kursen startar redan på måndag efter lunch med uppstart kl. 14:00-16:00, även om angivna kursdatum är tisdag-torsdag. Den totala kurslängden är densamma men kommer att fördelas över fyra dagar istället för tre. Du får detaljerad information om programmet i ditt välkomstbrev men vi ber dig boka även måndag eftermiddag i din kalender.

Inför vårens och höstens tidiga utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-pandemin och de skärpta allmänna råden i flera regioner. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. Bland annat ska distansalternativ väljas i första hand. För de kurser som inte kan genomföras på distans ska platsundervisning bedrivas med stöd av särskilt framtagna hygienrutiner eller kursen kan komma att ställas in.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

Kursen Kriskommunikation fokuserar på kommunikationens betydelse vid samhällsstörningar och är utvecklad av och genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation är avgörande vid samhällsstörningar. Ett viktigt syfte med kommunikationen är att väga in allmänhetens perspektiv och behov, ett annat är att ge förutsättningar för förtroende för myndigheter. Förtroendet mellan medborgare, myndigheter och medier handlar ytterst om tilliten till demokratin. De demokratiska värdena är grundfundament för en effektiv kriskommunikation som ska fungera både före, under och också efter en samhällsstörning, när ansvarsfrågor och efterarbete kommer i fokus.  

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sin kunskap, färdighet och kompetens för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan kursdeltagare och deras organisationer.

Kursen omfattar tre dagars utbildning och genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete. Kursen genomförs platsbundet eller nätbaserat.

Kriskommunikationsplanering ur ett processperspektiv är ett viktigt fundament i kursen för att ge förutsättningar för att kunna verka inom en ledningsorganisation och för att kunna vara en del av samverkan och samordning mellan myndigheter.

Kursplan Kriskommunikation

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan