Till innehåll på sidan

Operativa lägesbilder och bedömningar

Samlad information om läget och bedömningar utifrån ett nationellt samt internationellt perspektiv.

I hanteringen av pandemin har alla aktörer ett stort behov av information. För att regeringen, berörda myndigheter och andra aktörer ska ha en god bild av helheten och kunna fatta väl avvägda beslut behövs samlad information om läget, om hur smittspridningen utvecklas och om hur samhällsviktiga verksamheter påverkas.

Följer händelseutvecklingen

MSB har under året följt händelseutvecklingen både i Sverige och internationellt. MSB har verkat för informationsdelning mellan ansvariga aktörer och regelbundet samlat in och analyserat information. Det aktuella läget har hela tiden analyserats, både på kort och lång sikt, dels på en övergripande strategisk nivå och dels inom olika områden såsom flöden av kritiska varor, läkemedel, social oro och vaccin.

Tar fram en samlad nationell lägesbild

MSB har regelbundet tagit fram och delat en samlad nationell lägesbild. I den situation som råder förekommer en betydande mängd vilseledande information i och utanför Sverige rörande hanteringen av pandemin.

Analyserar informationspåverkan

Utifrån det uppdrag MSB har vad gäller att identifiera och möta informationspåverkan har myndigheten följt och analyserat informationspåverkan kopplat till hanteringen av pandemin, rapporterat till Regeringskansliet samt erbjudit stöd till nationella och regionala aktörer.

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan