Till innehåll på sidan

Rakel G2 utredningsuppdrag

I februari 2021 redovisade MSB förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Med förslaget som utgångspunkt arbetar vi tillsammans med bland annat Trafikverket med ett nytt regeringsuppdrag för att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av nästa generations kommunikationslösning.

MSB har i analys och bedömning utgått från behoven av robust och effektiv kommunikation hos Rakelsystemets användarorganisationer. Det system som föreslagits ska på sikt kunna ersätta det nuvarande Rakelsystemet och ska därför kunna leva upp till de mycket höga krav som ställs på Rakel idag, eller ännu högre krav, i termer av säkerhet, robusthet och tillgänglighet.

MSB:s redovisning

Redovisning av uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses (pdf)

MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel

Vad gör MSB nu?

Nu arbetar vi med regeringsuppdraget som innebär att vi tillsammans med Trafikverket planerar och förbereder vidare utveckling och etablering av nästa generations kommunikationslösning.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 mars 2022 och slutredovisas senast den 1 februari 2023.

Ta del av uppdragen på regeringens webbplats

Ramarna för uppdragen beskrivs på regeringens webbplats.

Uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses (regeringen.se)

Uppdrag till MSB och Trafikverket att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2 (regeringen.se)

Rakel G2 steg 1

Parallellt med Rakel G2 utredningsuppdrag pågår regeringsuppdraget Rakel G2 steg 1 där MSB ska anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakel. Utredningsuppdraget ska förhålla sig till dessa tjänster för mobil data kommunikation så att det förslag som lämnas bildar ett sammanhållet system ur ett användarperspektiv.

Rakel G2 steg 1

Frågor och svar om Rakel G2 utredningsuppdrag

Senast granskad: 14 januari 2022

Till toppen av sidan