Till innehåll på sidan

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Det här är fortsättningskurs för dig som har gått Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 1. Kursen ger dig förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad. Intygande om säkerhetsprövning kan komma att krävas i samband med antagning till kursen.

Förkunskaper

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass:
Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

Du ska ha god kunskap om din egen organisation samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Du behöver tidigare ha genomfört Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1.

Kostnad

Kursavgiften är 127 000 SEK exklusive moms och faktureras av MSB vid kursstart.

Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende.

Under kursen genomförs obligatoriska studieresor där FHS ansvarar för bokning av resor samt boende. Efter varje delkurs (höst och vår) faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för deltagarens hotellkostnader samt vissa måltider.

Läs mer om FHS återbudsregler: https://www.fhs.se/utbildningar/hogre-kurs-i-samhallets-krisberedskap-och-totalforsvar-steg-2.html

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar. Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen. Du får kunskaper att medverka i arbetet med utveckling av svensk krisberedskap och totalförsvar.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2 (HK2-kurs) ska ses som en fortsättning på Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1. Medan första delen av Högre kurs- programmet avhandlar det svenska systemet och dess strukturer, organisationer samt kris- och säkerhetspolitiska miljön som präglar Sverige, syftar HK2-kursen att vidga vår förståelse för omvärlden och knyta an den till svenska systemet.

HK2-kursen har en utforskande och analyserande ansats som innefattar geografiska områden i vårt närområde, kris,- säkerhets,- och försvarspolitiska sakfrågor samt stater och politiska aktörer som är aktuella i vår samtid. 

Kursen har särskilt fokus på Sveriges närliggande regioner där regionens kris- och säkerhetspolitiska utmaningar och komplexitet utforskas och analyseras. Insikterna om dessa regioners status och utveckling framåt, blir en del av analysen hur Sveriges kris- och totalförsvarssystem kan utvecklas och anpassas för dagens och morgondagens hotbild. Kursen har också särskilt fokus på multilaterala- och bilaterala strukturer samt samarbeten som direkt påverkar Sveriges egna strukturer och krisberedskap- och försvarskoncept.

Med kunskaperna från HK1-kurs samt kunskapsinhämtningen i HK2-kurs, bearbetas hotbilderna i kursens tematiseringsmoment med hjälp av kris- och krigsspel och övningar. Dessa tematiseringar syftar till att omhänderta och bidra till en helhetsförståelse som ska stödja utvecklingen och motståndskraften av Sveriges kris- och totalförsvarssystem.  Kursen innefattar även ett övergripande gemensamt analysarbete som löper under kursens gång med ett specifikt tema som är aktuellt för kris- och totalförsvarssystemet. Kursdeltagarnas fynd och slutsatser av analysarbetet behandlas med stöd av experter inom aktuellt tema i seminarieform och presenteras i slutet av kursen för inbjudna myndighetschefer. 

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan (FHS) på uppdrag av MSB.

Kursplan Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Här kan du läsa intervjuer med tidigare kursdeltagare för Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 1 och steg 2.

Kurstillfälle hösten 2024 / våren 2025

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor genomförs i september och oktober 2024, inklusive två studieresor, och resterande tre kursveckor, inklusive en studieresa, genomförs i mars 2025.

Kursdatum:

 • 23 september - 4 oktober och 14 oktober - 25 oktober 2024

samt:

 • 3 mars - 14 mars och 24 mars - 28 mars 2025

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats.
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

Urval av deltagare till kursen görs av MSB och FHS i dialog med Försvarsmakten, i syfte att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer. Vid urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 35 dagar

Senast granskad: 19 augusti 2022

Till toppen av sidan