Till innehåll på sidan

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Kursen ger dig kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Förkunskaper

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass:
Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

Du ska ha god kunskap om din egen organisation samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Du behöver tidigare ha genomfört Högre kurs i samhällets krisberedskap, steg 1 eller Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1.

Kostnad

Kursavgiften för Högre Kurs Steg 2, del 1 är 22 000 SEK exklusive moms och för Steg 2, del 2 är avgiften 22 000 SEK exklusive moms.

Avgiften faktureras av MSB vid kursstart för respektive delkurs. Observera också att förutom kursavgiften så kommer FHS att fakturera kostnader för de obligatoriska studieresor som ingår i kursen.
Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende.

Under kursen genomförs studieresor där Försvarshögskolan (FHS) ansvarar för inbokning av resor, mat och boende. Efter att varje delkurs genomförts (del 1 respektive del 2) faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för de kostnader som avser deltagarens resor, mat och boende i samband med studieresorna. Kostnaderna för detta beräknas för Steg 2, del 1 till max 18 000 SEK och för Steg 2, del 2 till 14 000 SEK (beloppen avser exklusive moms).

Vid återbud som lämnas senare än åtta veckor före kursstart kommer FHS att debitera återbudsavgift. Avgiften baseras på sådana kostnader där inte avbeställning kan göras av bokningar (främst i samband med studieresor) som gjorts för deltagarens räkning. Återbudsavgiften kan variera beroende på vilka avbokningar som är möjliga att göra men kan maximalt uppgå de belopp som anges ovan (22 000 respektive 22 000 SEK).

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Kursen genomförs som kombination av distansstudier, närträffar och studieresor. E-mötesverktyget Zoom och lärplattform Canvas används vid distansstudier.

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2020 och 2021.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar. Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen. Du får kunskaper att medverka i arbetet med utveckling av svensk krisberedskap och totalförsvar.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2 (HK2-kurs) ska ses som en fortsättning på Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1. Medan första delen av Högre kurs- programmet avhandlar det svenska systemet och dess strukturer, organisationer samt kris- och säkerhetspolitiska miljön som präglar Sverige, syftar HK2-kursen att vidga vår förståelse för omvärlden och knyta an den till svenska systemet.

HK2-kursen har en utforskande och analyserande ansats som innefattar geografiska områden i vårt närområde, kris,- säkerhets,- och försvarspolitiska sakfrågor samt stater och politiska aktörer som är aktuella i vår samtid. 

Kursen har särskilt fokus på Östersjöregionen, Arktis samt Svarta Havsregionen där varje regions kris- och säkerhetspolitiska utmaningar och komplexitet utforskas och analyseras. Insikterna om dessa regioners status och utveckling framåt, blir en del av analysen hur Sveriges kris- och totalförsvarssystem bör utvecklas och anpassas för dagens och morgondagens hotbild. 

Med kunskaperna från HK1-kurs samt kunskapsinhämtningen i HK2-kurs, bearbetas hotbilderna i kursens tematiseringsmoment med hjälp av kris- och krigsspel och övningar. Dessa tematiseringar syftar till att omhänderta och bidra till en helhetsförståelse som ska stödja utvecklingen och motståndskraften av Sveriges kris- och totalförsvarssystem.  Kursen innefattar även ett övergripande gemensamt analysarbete som löper under kursens gång med ett specifikt tema som är aktuellt för kris- och totalförsvarssystemet. Kursdeltagarnas fynd och slutsatser av analysarbetet behandlas med stöd av experter inom aktuellt tema i seminarieform och presenteras i slutet av kursen för inbjudna myndighetschefer. 

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kurstillfälle hösten 2021 / våren 2022

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor (Steg 2, del 1) genomförs i september och oktober 2021 och resterande tre kursveckor (Steg 2, del 2) inklusive studieresa utomlands genomförs i mars och april 2022.

Steg 2, del 1:

27 september - 8 oktober (första veckan i Stockholm, andra veckan studieresa i Sverige) och 18-29 oktober 2021 (första veckan i Stockholm, andra veckan studieresa till Bryssel).

Steg 2, del 2:

7-11 mars,  21-25 mars samt 4-8 april 2022.

Kursplan Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2021

Till toppen av sidan