Till innehåll på sidan

Samlade vägledningar, publikationer och handböcker inom Sevesolagstiftningens tillämpningsområde

Här finns publikationer och dokument samlade som rör Sevesolagstiftningen.

Dokumentation och lagstiftning

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem - Ett stöd vid det systematiska arbetet

Farliga verksamheter skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud

Säkerhetsrapport - ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska en säkerhetsrapportVägledning: Att informera allmänheten om SevesolagenNödlägesplanering : Skyldigheter i Sevesolagstiftningen för SevesoverksamheterSummeringsregeln - tillämpning av bilaga 1 till Sevesoförordningen

Planering av Sevesotillsyn - Metodstöd inför länsstyrelsens planering av Sevesotillsyn

Metodstöd för länsstyrelsernas planering av SevesotillsynenMall: metodstöd för länsstyrelsernas planering av SevesotillsynenTillordning av ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt Sevesoförordningen

Hantering av risker

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer: vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnenKarttjänst: naturliga omgivningsfaktorerSamhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehanteringKemikalieolyckors miljöskadorOlycksrisker och MKB - Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processenRiskutredning för mindre och medelstora verksamheter: vägledningHandbok för riskanalysVärdering av olycksrisker : fyra kunskapsområdens syn på riskvärderingKan era kemikalier användas för terrorattacker? : En vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemiska produkter

Studier och sammanställningar

Analys av olycks- och tillbudsrapporter: Studie av rapporter i samordnat olycks- och tillbudsrapporteringssystem (SOOT) 2014Behov av skyddsåtgärder vid inträffade olyckor: en studie av kemikalieolyckor under 2009-2013Händelser med farliga ämnen 2006-2010 : en sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBEHändelser med farliga ämnen 2015 - 2016 - En sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBEHändelser med farliga ämnen 2017 - 2018 - En sammanställning av verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE

Nationella bilden över Sevesolagen 2023

Nationella bilden över Sevesolagen 2022

Nationella bilden över Sevesolagen 2021Nationella bilden över Sevesolagen 2020Studie: Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk Studie: Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 2 metodstöd

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan