Till innehåll på sidan

Studie – Helhetsbild av risk inom industriparker - Del 2 – Metodstöd

Studie – Helhetsbild av risk inom industriparker - Del 2 – Metodstöd

Detaljer

Studie – Helhetsbild av risk inom industriparker - Del 2 – Metodstöd
Publikationsnummer
MSB833
ISBN-nummer
978-91-7383-556-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
60 s.
Pris
0 kronor
Begreppen dominoeffekt respektive kumulativ risk
bedöms vara centrala vidhantering av riskbilden
inom industriparker utifrån ett helhetsperspektiv.
Helhetsbilden är viktig oavsett om det rör sig om
Sevesoverksamheter ellerandra typer av storskaliga
industrier/verksamheter som utgör en fara för
omgivningen. Genom att skapa en helhetsbild av
riskerna underlättaskontrollen över den totala
riskbilden. Ett stöd inom metodiken för att få fram
helhetsbilden är en tydlig och transparent behandling
av dominoeffekter, samtatt kumulativ riskpåverkan
beaktas för att få ett bättre beslutsunderlag vid
förändring eller nyetablering både inom eller utanför
industriparker.Denna studie har avgränsats till
att omfatta följande delar:- Jämförande studie
mellan befintliga säkerhetsrapporter respektive
litteratur med utgångspunkt i hantering av
dominoeffekter.- Översiktlig genomgång av metoder
och acceptanskriterier för attkvantitativt bedöma
dominoeffekter.- Framtagande av ett metodstöd som
beskriver de grundläggande stegsom krävs för att
en verksamhet eller myndighet ska kunna bedöma
helhetsbilden avseende risk vid en industripark.
Med utgångspunkt i resultatet av litteraturstudien och
den jämförande studiensom beskrivs ovan skapas
metodstödet i form av ett antal checklistor.
Checklistorna delas upp för att motsvara de olika
delarna inom riskhanteringsom beskrivs i ISO 31000
Riskhantering - Principer och riktlinjer.Syftet
med checklistorna är att de ska vara en hjälp för
verksamhetsutövare ochmyndigheter att säkerställa
att samtliga delar i riskhanteringsprocessen
beaktas, samt att detta sker i erforderlig omfattning
utifrån den kunskap somfinns tillgänglig gällande
risker i allmänhet och dominoeffekter respektive
kumulativ risk i synnerhet.Metodstödet återfinns i
kapitel 5 och kan läsas och användas fristående från
denna rapport
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan