Till innehåll på sidan

Frågor och svar om farligt gods

Här har vi samlat vanliga frågor om farligt gods.

Vanliga frågor om passagerare och övningskörning

 • Får en praktikant åka med i fordon som transporterar farligt gods?

  I utbildningssyfte kan blivande lastbilschaufförer följa med transporten. Praktikanten kan anses tillhöra fordonsbesättning och det innebär att personen har uppgifter i samband med utförandet av transporten.

  Det är viktigt att den som följer med har fått en 1.3 utbildning så personen är medveten om risker och kan agera på ett lämpligt sätt om det händer något oförutsett.

 • Får man övningsköra med farligt gods?

  Övningskörning med fordon lastade med farligt gods får inte ske om det krävs ett förarintyg för transporten (ADR-intyg), även om föraren har ett giltigt ADR-intyg.

 • Får passagerare åka med i fordon som transporterar farligt gods?

  Enligt reglerna i ADR (8.3.1) får inga passagerare utöver fordonsbesättningen följa med i fordonet.

  Med besättningsmedlem menas förare eller annan person som medföljer föraren av skäl som avser säkerhet, transportskydd, utbildning eller drift.

  Det kan vara en person som har en uppgift i transporten, till exempel att hjälpa till med lastning/lossning eller visa vägen.

  Även säkerhetsrådgivare samt kvalitets- och miljöansvariga personer kan åka med och räknas som fordonsbesättning, fastän de inte har direkta uppgifter i samband med utförandet av transporten.

  Elever som genomgår yrkesförberedande utbildning inom området transport kan också omfattas av begreppet fordonsbesättning, då det är en del i deras utbildning.

  Den som åker med som besättningsmedlem måste ha genomgått utbildning för detta.

  I kapitel 1.3 i ADR anges vilka krav som ställs på denna utbildning.
  Förbud av passagerare gäller inte vid transport av farligt gods som så kallad "begränsad mängd" (3.4 i ADR), "värdeberäknad mängd" (1.1.3.6 i ADR) och "reducerad mängd" (3.5 i ADR).

Vanliga frågor om bestämmelser och tillsyn

MSB får ofta frågor som rör tolkningar kring bestämmelserna i ADR och hur dessa tillsynas av Polisen och Kustbevakningen.

De två frågor som senaste tiden varit vanligast förekommande är:

 • storlekskrav på den i delavsnitt 8.1.5.3 föreskrivna tätningsanordningen för brunnar och avlopp, och
 • huruvida den svarta ramen på en orangefärgad skylt får vara dold av skylthållaren eller inte.

MSB har diskuterat olika tolkningsfrågor med tillsynsmyndigheterna och här följer en kort sammanfattning av diskussionerna samt förtydligande om de två ovan beskrivna frågeställningarna.

 • (a) Krav på utrustning

  Vad gäller frågeställningen i (a) så är det ett faktum att det för all den utrustning som anges i avsnitt 8.1.5 genomgående saknas mått och specifikationer. Detta gör kraven allmänt hållna och öppna för viss tolkning.

  Enligt tillsynsmyndigheterna är det dock generellt sett så att i de fall det saknas mått och övriga specifikationer så tittar man på syftet med bestämmelsen vid en tillsyn. T.ex. ska en skyffel vara ändamålsenlig och kraftig nog för att skyffla upp jord och grus även vid hårt underlag, en brunnstätning vara tillräckligt stor för att klara av att täta en brunn eller ett avlopp osv. För att göra en sådan bedömning kontrolleras storleken på tätningen mot befintlig brunn eller avlopp som finns på platsen för tillsynen.

  Om tätningen är stor nog för att täcka brunnen anses den uppfylla syftet med regeln, och i det fall den inte är stor nog för att täcka den aktuella brunnen/avloppet anses den inte uppfylla syftet. Trots detta kommer inte Polisen att kräva en tätning som täcker alla de typer av brunnar och avlopp som finns. Exempelvis förekommer det brunnar/avlopp som i detta sammanhang har en ”extrem utformning”, t.ex. där brunnsgallret löper längs en hel parkeringsplats. Polisen anser denna typ av brunn/avlopp som mycket sällsynt och kommer därför inte att kräva att en sådan kan tätas.

  Sammanfattningsvis kan olika storlek på tätning komma att godtas på olika platser för tillsyn. För att alla förare som omfattas av kravet på att medföra en brunnstätning ska veta vad som gäller vill MSB härmed vidareförmedla den information som Polisen gett till MSB angående denna fråga:

  (a) Polismyndigheten har, trots att det förekommit uppgifter om detta, aldrig krävt något specifikt ”minsta-mått” på en tätning för brunnar och avlopp. Däremot har man sagt att om en tätning med måtten 1500 mm x 1500 mm medförs på transporten så kommer kravet på tätningsanordning för brunn och avlopp anses vara uppfyllt på samtliga platser i Sverige.

  Såväl MSB som tillsynsmyndigheterna har noterat att det förekommer företag som säljer s.k. ”ADR-väskor” vars innehåll inte alltid uppfyller ovanstående rekommendation. Var därför uppmärksam på vad en sådan väska innehåller, detta för att undvika böter om exempelvis brunnstätningen eller skyffeln inte skulle uppfylla ovan nämnda rekommendationer.

 • RG - (b) Orangefärgad skylt

  Vad gäller frågeställningen i (b) så finns ett tydligt mått (15 mm) angivet för den svarta ram som ska finnas på de orangefärgade skyltarna (detta mått får avvika ±10 %). När det finns ett mått angivet så menar Polisen att det måttet måste hållas vid tillsynen, annars kan kravet i delavsnitt 5.3.2.2.1 inte anses vara uppfyllt. Om en skylthållare är så konstruerad att den greppar runt skylten på ett sätt som gör att den svarta ramen skyms anser Polisen att den synliga delen av den svarta ramen blir för liten. Det viktigaste är dock att skyltens symbolvärde (skylt med ram) vidmakthålls, vilket det kan anses göra om skylthållaren är svart.

  Själva skylthållaren får då utgöra den skymda delen av skyltens svarta ram. Att hela ramen är tydligt synlig (dvs. i sin fulla bredd) är enligt Polisen viktigt för att man snabbt och på avstånd ska kunna urskilja en orangefärgad skylt och därmed kunna avgöra ifall man har att göra med ett fordon lastat med farligt gods eller inte. Det är vanligt förekommande att svenska ADR-fordon är försedda med kromade skylthållare som täcker den svarta ramen, vilket medför att skylten blir betydligt svårare att uppfatta, t.ex. i vägdamm som yrt upp. Med resonemanget ovan följer att en skylthållare som inte är svart heller inte kan anses utgöra den skymda delen av en svart ram. Enligt Polisen tar en kromad yta lätt upp omgivningsfärger och kan då smälta in i den färg fordonet har. Med anledning av detta vill MSB härmed vidareförmedla den information som Polisen gett till MSB angående denna fråga.

  (b) I det fall en skylthållare är konstruerad så att den skymmer den svarta ramen på en orangefärgad skylt så kommer, trots detta, skylten anses uppfylla kravet i delavsnitt 5.3.2.2.1 i det fall skylthållarens färg är svart. Polismyndigheten avråder från att använda en skylthållare i annan färg än svart.

Fråga om brandsläckare

ADR-S (MSBFS 2016:8) delavsnitt 8.1.4.5 anger följande:
”Brandsläckarna ska installeras på transportenheten så att de är lättillgängliga för fordonsbesättningen. Installationen ska utföras så att brandsläckarna är skyddade från vädrets inverkan, så att funktionsduglighet hos dem inte påverkas. Under transport får det datum som krävs enligt 8.1.4.4 inte ha passerats.”

Den fråga som har diskuterats är vad som avses med att släckarna ska vara ”lättillgängliga”.

 • Vad innebär tillgänglig brandsläckare?

  Polismyndigheten har här meddelat att de anser att minst en släckare ska finnas i eller i nära anslutning till hytten för att minimera den tid det tar att få fram släckare. I nära anslutning till hytten är lämpligen det verktygsskåp som är åtkomligt från såväl insidan hytten som från utsidan. Övriga släckare kan finnas placerade i skåp utanpå dragfordonet. Skåpet ska aldrig vara låst under någon del av transportkedjan, dvs. inte heller under rast.

  Så som texten är formulerad i 8.1.4.5 ges ett visst utrymme för tolkning. MSB kan inte läsa in att bestämmelserna i ADR-S ställer krav på att det ska finnas släckare installerade i hytten.

   

E-handel med farliga ämnen

Produkter som t.ex. fyrverkerier, sprayburkar, poolrengöringskemikalier, tändstickor, viss kosmetika, litiumbatterier och utrustning med litiumbatterier (laptops, mobiltelefoner, skruvdragare etc.), omfattas av särskilda krav när de avsänds och transporteras. Det beror på att produkterna innehåller ämnen som har farliga egenskaper och utgör en risk för bl.a. liv, hälsa och miljö. Produkter med sådana ämnen kallas för farligt gods.

 • Vad gäller för e-handel med farliga ämnen?

  Produkterna (som kan vara både ämnen och föremål) saluförs och avsänds ofta av internethandelsföretag (e-handel, online). Många av dessa produkter omfattas av reglerna för transport av farligt gods, och för att höja medvetenheten och säkerheten vid transport informerar MSB om dessa regler.

  En avsändare är ansvarig för att bl.a. klassificera, förpacka och märka det farliga godset på rätt sätt inför avsändning/transport. För att känna till vilka bestämmelser som gäller för det farliga godset finns därför ett allmänt krav på att en särskild utbildning har genomförts. Beroende på hur och i vilka mängder produkterna förpackas kan vissa lättnader från bestämmelserna om transport av farligt gods användas.

  Det finns också ett allmänt krav (vissa undantag finns) på att avsändare och transportörer har en så kallad säkerhetsrådgivare för farligt gods kopplad till företaget. Säkerhetsrådgivarens huvudsakliga uppgift är att se till att företaget uppfyller bestämmelserna i ADR-S och att alla de som har en uppgift i avsändningen också har rätt kunskap.

Senast granskad: 16 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan