Till innehåll på sidan

Brandfarliga vätskor

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Med hantering avses i stort sett allt handhavande av dessa vätskor, inklusive förvaring.

Fakta

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.

Tillstånd

Beroende på vilken mängd brandfarliga vätskor du hanterar kan du behöva söka tillstånd hos kommunen för hanteringen. Via länken nedan kan du få reda på om du behöver ha tillstånd för dina brandfarliga vätskor. Observera att kraven i övriga föreskrifter gäller oavsett om du behöver tillstånd eller inte.

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Hantering

I föreskrifterna finns grundläggande bestämmelser om

  • hantering av brandfarliga vätskor,
  • krav på behållare, bergrum, cisternrum och hur brandfarliga vätskor får förvaras.
  • uppgifter om avstånd, invallning, riskutredning och annat som har med säker hantering av brandfarliga vätskor att göra.

Ytterligare upplysningar om hantering i speciella situationer finns i föreskrifter om hantering på försäljningsställen och i anslutning till vissa transportmedel.

Cisterner och rörledningar

Föreskrifterna (MSBFS 2018:3) om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor gäller från 1 juli 2018. De ger tekniska krav på cisterner, rörledningar och viss annan utrustning för brandfarliga vätskor. Vidare finns information om olika typer av obligatorisk kontroll och i vilka fall certifiering krävs.

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Explosionsfarlig miljö

Dessa föreskrifter gäller vid yrkesmässig hantering av brandfarliga vätskor och omfattar krav gällande explosionsfarlig miljö. Vissa paragrafer gäller även vid icke yrkesmässig hantering. Bland annat finns här krav på klassningsplaner och dokumentation. Föreskrifterna är en implementering när det gäller brandfarliga varor av direktivet 1999/92/EG om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär.

SRVFS 2004:7 föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Ytterligare bestämmelser om brandfarliga vätskor

Bestämning av flampunkt, indelning i klasser av brandfarliga vätskor och anvisningar om hur man ska bedöma blandningar av vätskor finns i en särskild föreskrift.

SRVFS 2005:10 föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor

Skyltar och märkning

Anslag samt märkning av rörledningar

Typgodkända/certifierade objekt för brandfarliga vätskor

Att till exempel cisterner, rörledningar och katodiska skydd ska vara typgodkända eller certifierade innebär att de ska uppfylla lagstiftningskrav i de avseenden och under de förutsättningar som anges i de certifikat eller typgodkännanden som utfärdats.

MSB har i dagsläget ingen förteckning över vilka certifikat som finns.

Information om certifiering måste efterfrågas hos den som tillverkar produkten eller hos den instans som utfärdat certifikatet.

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

En sammanställning av de regler som gäller skydd mot brand och explosion för bensinstationer finns i MSB:s handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.

 

Senast granskad: 15 januari 2024

Till toppen av sidan