Till innehåll på sidan

Menyval och WIS-ytor

Informationsdelning i WIS sker genom olika typer av WIS-ytor.

Om WIS-ytor

WIS-ytor är grupperade efter typ. Du når dem via menyvalen till vänster. Exempel på WIS-ytor är samhällsstörningar, regelbunden samverkan med andra aktörer, övningar eller intern samverkan inom en aktör.

Alla aktörer i WIS kan skapa WIS-ytor. Den som skapar en WIS-yta bestämmer utifrån situationen och behovet vilken typ av WIS-yta som passar bäst. 

Det finns också andra typer av WIS-ytor såsom Rakel driftinformation och SMHI vädervarningar. Dessa WIS-ytor är anpassade utifrån ett särskilt behov. Enskilda aktörer kan inte administrera eller skapa inlägg i dessa WIS-ytor.

Lista över menyvalen i WIS: Samhällsstörning, övning, samverkan, intern arbetsyta är inringade. Sedan följer aktörsnätverk, SMHI vädervarningar, Rakel driftinformation.

Samhällsstörning (menyval)

I WIS finns en särskild typ av ytor som används i hantering av samhällsstörningar. Det kan vara både hastigt uppkomna och sedan länge planerade händelser som bedöms hanteras effektivare i en egen yta.

Typen av samhällsstörning, omfattning och andra faktorer påverkar vilka aktörer som ingår i de ytor som skapas i WIS. Vid en större samhällsstörning kan det även finnas behov av att skapa flera ytor i WIS (exempelvis uppdelat per län) för att göra informationen mer lättillgänglig.

WIS-ytor för samhällsstörningar är vanligtvis mer kortlivade än WIS-ytor för regelbunden samverkan.

WIS-ytor för samhällsstörningar erbjuder möjlighet att skapa inlägg som kan vara anteckningar, dokument, kartposter, kalendernoteringar eller skapa och rikta en begäran till olika mottagare.

Övning (menyval)

WIS-ytor för övningar erbjuder samma funktioner som samhällsstörningar. Du kan skapa olika typer av inlägg såsom anteckningar, använda kalendern och dela dokument. Genom att använda övningsytor är det tydligt att WIS-ytan inte ska förväxlas med skarp samhällsstörning.

Samverkan (menyval)

WIS-ytor av typen samverkan kan med fördel användas vid återkommande samverkan. Ett vanligt användningsområde är regelbunden nationell, regional eller lokal samverkan. Exempel på sådan samverkan kan vara omvärldsbevakning, veckomöten, nätverksmöten eller aktörsgemensamt planeringsarbete. Det är vanligt att WIS-ytor för samverkan har längre livstid än WIS-ytor för samhällsstörningar och övningar eftersom syftet är att dela information över en längre tid, ofta årsvis. 

WIS-ytor för samverkan erbjuder samma funktioner som WIS-ytor för samhällsstörningar och övningar. Det går att skapa inlägg som kan vara anteckningar, dokument, kartposter, kalendernoteringar eller skapa och rikta en begäran till olika mottagare.

Intern arbetsyta (menyval)

WIS-ytor av typen intern arbetsyta är användbara när informationen inte ska delas med andra aktörer utan bara inom den egna organisationen. Användningsområdet kan vara olika typer av loggar eller när information behöver delas med hela eller delar av den egna krisorganisationen. Det går också att skapa en begäran som riktar sig till en eller flera organisationsdelar inom den egna aktören.

Interna arbetsytor erbjuder samma funktioner som WIS-ytor för samhällsstörningar, övningar och samverkan. Det går att skapa inlägg som kan vara anteckningar, dokument, kartposter, kalendernoteringar eller skapa och rikta en begäran till olika mottagare.

Interna samverkansgrupper

En intern samverkansgrupp består av ett valfritt antal WIS-ytor som väljs av aktörsadministratören. Interna samverkansgrupper är ett sätt att underlätta för sina användare att hitta och följa WIS-ytor. Det kan vara en mix av olika typer av WIS-ytor såsom samhällsstörningar, samverkan och övningar.

De samverkansgrupper användaren tillhör listas i en lista. Två exempel visas i listan: Test av grupp och WIS-supporten. Lista med två interna samverkansgrupper: Test av grupp och WIS-supporten. I respektive samverkansgrupp kan aktörsadministratören lägga till en eller flera WIS-ytor efter eget val.

Aktörsadministratören väljer vilka användare i sin egen organisation som ska ha tillgång till vilka interna samverkansgrupper. Exempelvis kan TiB-organisationen (tjänsteperson i beredskap) ha en eller flera interna samverkansgrupper för att underlätta arbetet att följa ett urval av WIS-ytor som har betydelse för just deras arbete.

Aktörsnätverk (menyval)

En grupp aktörer som regelbundet samverkar kan använda möjligheten att skapa ett aktörsnätverk i WIS. Syftet är att underlätta för aktörerna i aktörsnätverket att hitta till samma WIS-ytor.

Aktörsnätverket administreras av den aktör som skapar aktörsnätverket. Denna kan lägga till eller ta bort WIS-ytor som gruppen bedöms ha nytta av. Alla typer av ytor kan läggas till och på så sätt enkelt hittas av användaren. För varje aktörsnätverk bestäms vilka aktörer som ska ingå, men det kan justeras vid senare tillfälle.

Ett annat användningsområde är när det skapas nya ytor. Då kan du välja att aktörer i ett eller flera aktörsnätverk får läsrätt hos varandra och eventuellt direkt deltar i ytan. Ett bra exempel är när ett område med tät samverkan råkar ut för en ny samhällsstörning och urvalet för deltagande aktörer finns upprättat och kan väljas.

Lista över aktörsnätverk som en aktör deltar i. Exempelvis: Samordnad transportsektor och Samverkan Dalarnas län.

Rakel driftinformation (menyval)

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för kommunikation inom och mellan aktörer som arbetar med samhällsviktig verksamhet. I WIS publiceras driftinformation om planerade arbeten, störningar och avbrott i Rakel. Driftinformation visar vilka geografiska områden som är påverkade.

Aktörer som har tillgång till Rakel driftinformation kan välja att dela ut läsrätt till driftinformationen inom sin organisation till alla eller enskilda användare. Läsrätt till Rakel driftinformation administreras av aktörsadministratören i användarprofilen.

Under valet aktörsadministration användare behörighet och roller finns en kryssruta där administratören kan godkänna användarens läsrätt för Rakel driftinformation.

Grader av driftstörningar

Störningar och avbrott delas in i tre olika kategorier; pågående, kommande och återkallade. Därutöver kan du filtrera störningar utifrån geografisk plats och tider för störningen.

En störning eller avbrott kan ha olika driftstörningsgrad. Varje driftpost som visar en störning eller avbrott markeras med en bedömd driftstörningsgrad.

Röd oval med tre vertikala streck Kritiskt läge är en betydande incident.
Exempelvis att flera närliggande basstationer slutar fungera vilket kan leda till att ett större område blir helt utan täckning i området.

Orange oval med ett vertikalt streck Allvarligt läge är en mindre incident.
Exempelvis att en basstation med lägre kapacitet slutar fungera vilket kan leda till att ett mindre område blir utan yttäckning, eller att användarna kan uppleva försämrad kapacitet i systemet.

Grå oval Planerade arbeten har status ej angivet läge i WIS.
Exempelvis underhållsarbete på en basstation som kan vara trafikstörande.

Få e-post eller sms vid störningar och avbrott

Du kan välja att få e-post eller sms när en driftpost skapas eller uppdateras i Rakel driftinformation. Aktivera möjligheten under menyerna WIS Inställningar/ Meddelanden/ Rakel driftinformation. Välj önskade län, driftstörningsgrad och om du vill ha e-post och/eller sms.

Rakel driftinformation, möjlighet att välja län och rullgardinsmenyer för att välja att bli meddelad via e-post och/eller sms.

Publicering och uppdatering av driftinformationen

Driftinformation om Rakel publiceras i WIS när något som påverkar Rakelanvändare har hänt eller ska hända.

En driftpost skapas eller uppdateras:

 • När det finns mer information att dela än den som senast är publicerad.
 • När det finns en förväntad klartid.
 • När händelsen som drabbar slutanvändarna har upphört.
 • Minst var fjärde timme.

SMHI vädervarningar (menyval)

Skärmklipp från WIS. Menyval i WIS, SMHI vädervarningar. Exempel på varningar i en lista: Snöfall, medelvind till havs. Till höger en karta över delar av Norge och Sverige.

Det konsekvensbaserade vädervarningssystemet i Sverige innebär att SMHI beslutar och utfärdar vädervarningar i samverkan med andra krisberedskapsaktörer.

WIS ger stöd i processen på två olika sätt:

 • Informationsdelning och samverkan vid påverkansbedömningar och ställningstagande till vädervarningsförslag från SMHI.
 • Varningar och meddelanden publiceras i WIS.

Påverkansbedömningar och ställningstagande

När det finns ett varningsförslag från SMHI att ta ställning till publiceras förslaget i WIS under menyvalet SMHI vädervarningar. Länsstyrelserna i berörda län utser vem som är mottagare. Ofta är det tjänsteperson i beredskap (TiB) som bevakar varningsförslag i WIS från SMHI. Mottagaren hos länsstyrelsen kan aktivera meddelandeutskick i WIS för att få e-post och sms när det finns ett vädervarningsförslag i WIS att ta ställning till. Meddelandeutskicket innehåller en direktlänk till varningsförslaget i WIS.

Tillsammans med länets krisberedskapsaktörer gör länsstyrelsen en påverkansbedömning utifrån varningsförslaget. Resultatet återkopplas i WIS till SMHI i ett ställningstagande från länsstyrelsen. För att återkoppla med ställningstagande krävs att användaren har särskilda rättigheter i sin användarprofil för att besvara påverkansbedömningar. Det är aktörsadministratören som aktiverar särskilda rättigheter för önskade användarprofiler.

Mer information om SMHI:s konsekvensbaserade varningssystem finns i den nationella vägledningen för vädervarningar.

Nationell vägledning för vädervarningar (smhi.se)

Meddelandeutskick av vädervarningar

Alla WIS-användare kan prenumerera på meddelandeutskick av publicerade vädervarningar via e-post och/eller sms utifrån sina egna önskemål och behov. Med prenumerationen kan du följa meddelandeutskick för ett eller flera län. På motsvarande sätt kan du också följa vindvarningar för havsområden och större sjöar. Som användare administrerar du önskade meddelandeutskick via menyvalen WIS inställningar/ Meddelande/ SMHI vädervarningar.

Användare med särskilda rättigheter, exempelvis länsstyrelsernas TiB (tjänsteperson i beredskap), kan även aktivera meddelandeutskick för att följa föreslagna vädervarningar från SMHI.

Hitta vädervarningar i WIS

Menyvalet SMHI vädervarningar visar vädervarningar som är publicerade eller förslag till vädervarningar från SMHI. Äldre vädervarningar visas om du väljer Avpublicerade/ Återkallade.

Listan med vädervarningar kan sorteras antingen på varningens start- eller uppdateringstid. Använd filtreringsfunktionen för att visa ett urval av vädervarningar.

Du kan filtrera vädervarningar utifrån följande filter:

 • påverkade geografiska områden
 • varningstyp
 • varningsnivå
 • datum och tid.

Användare och rättigheter till vädervarningar

Användare i WIS har olika rättigheter i hanteringen av vädervarningar.

En WIS-användare ingår i någon av dessa tre rättighetsgrupper i WIS:

 1. Användare med standardrättigheter
  Exempelvis användare hos länsstyrelser, regioner, kommuner och myndigheter.

  a. Kan se varningsförslag och publicerade vädervarningar.

  b. Kan prenumerera på meddelandeutskick om publicerade vädervarningar och meddelanden och föreslagna vädervarningar.

 2. Användare utan standardrättigheter
  Exempelvis frivilligorganisationer, privata aktörer, utländska aktörer.

  a. Kan prenumerera på meddelandeutskick om publicerade vädervarningar och meddelanden.
 3. Användare med särskilda rättigheter
  Urval av användare hos länsstyrelserna, exempelvis TiB. Länsstyrelsens aktörsadministratör aktiverar särskilda rättigheter i användarprofilen.

  a. Kan lämna ställningstagande och utvärdera vädervarningar för det egna länet.

  b. Kan prenumerera på meddelandeutskick när det egna länet får begäran att lämna ställningstagande eller besvara en nationell varningsutvärdering.
Skärmklipp från WIS. WIS behörighet och roller. Användarinformation och användarprofil. Länsstyrelsens aktörsadministratör kan ge valda användare särskilda rättigheter att besvara påverkansbedömningar. Inställningen aktiveras i användarprofilen. Kryssruta för nej och ja.

Susie elstatus (menyval)

Menyvalet Susie elstatus presenterar en översiktsbild av aktuella störningar inom elförsörjningen. Den innehåller utöver drabbad elleverantör, starttid och beräknad sluttid för störningen, geografiskt område samt hur många som är drabbade. 

Informationen hämtas från Susie (Samverkan under störningar inom elförsörjningen) som är ett verktyg där elnätsägarna rapporterar in störningar och uppskattad reparationstid för sina nät till Susie. 

ISI Allocation (menyval)

Menyvalet ISI Allocation används för bokning av ISI-talgrupper för samverkan i Rakel. Du som använder tilläggstjänsterna ISI-migrering Finland och ISI-migrering Norge i Rakel kan få tillgång till ISI Allocation. Om du inte har läsrätt till menyvalet skickar du ett mejl till WIS-supporten och ber om detta. 

Mallar (menyval)

Menyvalet mallar innehåller en lista över WIS-mallar, din aktörs sparade mallar och andra aktörers delade mallar. Mallarna kan du använda i Begäran. Ett exempel på delade mallar är standardfrågorna i lägesrapportering. Du kan redigera din aktörs mallar men inte andra aktörers mallar. 

Listan sorteras i första hand på "skapad av" men kan ändras och sorteras på till exempel namn. 

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan