Till innehåll på sidan

Farligt gods som tas med vid ett arbete

Transport av farligt gods som tas med av företag för att kunna utföra ett arbete i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Detta gäller exempelvis leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller anläggningsområden. Undantaget finns i 1.1.3.1 (c) och huvudsyftet med dessa transporter är att ta sig till en plats där det farliga godset behövs för att ett arbete ska kunna utföras, inte att transportera farligt gods från en plats till en annan. Notera att mängden farligt gods som ska transporteras bör stå i proportion till storleken på det arbete som ska utföras.

Förutsättningar för undantag

Vissa förutsättningar gäller för att undantaget ska kunna användas och dessa handlar om:

 1. mängdbegränsningar per förpackning, storförpackning och IBC-behållare, och
 2. den totala mängden farligt gods inte överstiger de högsta tillåtna totalmängderna enligt delavsnitt 1.1.3.6 (värdeberäknad mängd) i del 1 till ADR-S och RID-S. Det vill säga mängden farligt gods på transportenheten måste vara inom de mängdbegränsningar som gäller enligt värdeberäknad mängd. Med transportenhet menas ett motordrivet fordon med eller utan släp.

Undantag kan inte tillämpas av företag som transporterar farligt gods för sin egen förrådshållning eller för intern eller extern distribution. Det får heller inte användas vid transport av radioaktiva ämnen i klass 7.

Mängden avgör

Tillåten mängd farligt gods per förpackning, storförpackning och IBC-behållare beror på vilken typ av ämne/föremål som transporteras. Det är mängden farligt gods som är avgörande och inte storleken på själva förpackningen eller behållaren. Dessutom beror tillåten totalmängd farligt gods också av typ(er) av ämne(n)/föremål.

Exempel på tillåten mängd

Nedan ges några exempel på tillåtna mängder för vissa ämnen på en transportenhet.

 • Acetylen, UN 1001: 333 kg
 • Bensin, UN 1203: 333 liter
 • Diesel, UN 1202: 1000 liter (Maximalt 450 liter per förpackning)
 • Koldioxid, UN 1013: 1000 liter (Maximalt 450 liter per förpackning)
 • Syre, UN 1073: 1000 kg (Maximalt 450 liter per förpackning)
 • Litiumjonbatterier, UN 3480: 333 kg
 • Litiumjonbatterier i utrustning, UN 3481: 333 kg (vikt på batterierna)
 • Litiumbatterier installerade i lastbärare, UN 3536: 333 kg (vikt på batterierna)

Mängderna gäller endast om respektive ämne transporteras utan att samlastas med annat farligt gods.

Personbil med släpvagn
Personbil med släpvagn

En transportenhet är ett motordrivet fordon utan släpvagn, eller en kombination bestående av ett motordrivet fordon med släpvagn.

Användning av undtantaget

MSB anser att undantaget kan användas i följande situationer:

 • En svetsare/rörmokare ska utföra ett arbete och transporterar sin svetsutrustning, inklusive de gasflaskor som behövs för att driva svetsutrustningen i till exempel en servicebil. I dessa fall är det vanligt att 5 litersflaskor av acetylen och syrgas används och i vissa fall även 10 litersflaskor.
 • En skogsmaskinförare transporterar en behållare med diesel till sin skotare som står uppställd på avverkningsplatsen och transporterar efter dagens arbete behållaren med rester av diesel till sitt företag (returtransport).
 • En arbetare tar med sig diesel och gasol för att genomföra geotekniska undersökningar (tar reda på hur marken ser ut, djup till berg, hållfasthet och så vidare) med hjälp av borrbandvagn och transporterar tillbaka återstoden av diesel och gasol till sitt företag (returtransport).

MSB anser att undantaget inte kan användas i följande situation:

 • En tredje person i samma företag transporterar det farliga godset till någon av de som utför själva arbetet i något av exemplen ovan. Detta anses vara intern distribution.
 • Det farliga godset transporteras av ett annat företag (externt) till någon av de som utför själva arbetet i något av exemplen ovan. Detta anses vara extern distribution.

Senast granskad: 25 augusti 2023

Till toppen av sidan