Till innehåll på sidan

Brandfarligt och explosivt

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. MSB skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Information om handsprit och ytdesinfektionsmedel

Informationen vänder sig i första hand till tjänstemän inom kommuner och regioner med ansvar för lagerhållning av brandfarliga insatsvaror för vård-och omsorgsändamål, verksamheter inom vård och omsorg som hanterar produkterna och till den lokala räddningstjänsten, som vanligtvis har rollen som tillstånds- och tillsynsmyndighet under lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram.

Explosiva varor

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor. Explosiva varor har många användningsområden. Gruvindustrin och företag som utför större anläggningsarbeten såsom bergtäkter, väg- och tunnelbyggen är stora användare.

Sprängämnesprekursorer

För att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter.

Brandfarliga gaser

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga gaser.

Brandfarliga vätskor

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Med hantering avses i stort sett allt handhavande av dessa vätskor, inklusive förvaring.

Nyheter

18 december 2020
Klockan 8.31

MSB föreslår åtgärder för att stärka kommunernas arbete med tillsyn och tillstånd avseende sprängämnen

I maj fick MSB ett regeringsuppdrag där syftet var att se över hur kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fungerar avseende sprängämnen, tändämnen och sprängkapslar. Nu föreslår MSB ett antal åtgärder.

7 augusti 2020
Klockan 15.15

Uppdatering: Svenskt stöd till Libanon

För att att lindra effekterna av explosionen i Libanon den 4 augusti har MSB svarat på förfrågningar från EU och FN för att bidra med personal till gemensamma insatser. Med kort varsel antogs tre svenska experter - en miljöexpert och två experter inom informationshantering och logistik som nu skickats till Beirut.

6 augusti 2020
Klockan 14.46

Svensk hjälpsändning av sjukvårdsmaterial till Libanon

Libanon har accepterat ett svenskt erbjudande med efterfrågat sjukvårdsmaterial som kan användas vid vård av skadade människor efter tisdagens kraftiga explosion i Beiruts hamnområde. MSB och Socialstyrelsen packar just nu materiel i respektive lager som bland annat omfattar skyddshandskar, skyddsmasker, skyddskläder, kanyler, förband och annan sjukvårdsutrustning.

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan