Till innehåll på sidan

Ledningskurs Styrkeledare

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap, färdighet och kompetens för att verka inom ledningsfunktionen styrkeledare samt i rollen som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:
1. anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett kommunalförbund,
2. a. avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning
Skydd mot olyckor, eller
b. genomgått Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap med betyget Godkänd,
c. eller genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem

Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av att tidigare ha arbetat som räddningstjänstpersonal för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning.

Lagkrav, arbetsmiljö, riskbedömning, taktik, metoder, teknik och ledarskap är några av de områden som påverkar ledning av kommunal räddningstjänst, oavsett om ledning bedrivs skadeområdesnära eller övergripande. Ledningsprocessen är central, liksom de rättsliga krav som ställs på arbetet och ledningssystemet. Även förhållningssätt, principer, systemsyn, beslutsdomäner, roller, taktik och makt och normer är aspekter som behöver förstås och hanteras.

Ledningsfunktionen styrkeledare beskrivs inom Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) som en ledningsfunktion som förväntas kunna agera i rollerna sektorchef, räddningsledare och insatschef, såväl som i stödjande roller i både system-, insats- och uppgiftsledning.

Räddningsledare beskrivs av ELS som en enhetlig roll med ansvar för att leda genomförandet av räddningsinsatser. En räddningsledare leder en räddningsinsats utifrån avsikter och ramar från räddningschefen eller den roll som har räddningschefens beslutsbefogenhet i detta avseende. Räddningsledaren ansvarar för att skapa inriktning och samordning av den pågående räddningsinsatsen över tid för att tillgodose det specifika hjälpbehovet. Kursens underliggande syfte är således att bidra till att skapa en enhetlighet för ledningsfunktionen styrkeledare och dess roller.

Om kursen

Kursen som riktar till ledningsfunktionen styrkeledare består av tre delkurser som bildar en helhet. 

  • Delkurs A, Gruppledare. Första delkursen motsvarar kursinnehållet och lärandemålen för Ledningskurs Gruppledare
  • Delkurs B, Fortsättning Styrkeledare. Andra delkursen utgör progressionssteget från gruppledare till styrkeledare
  • Delkurs C, Behörighetsgivande kurs för räddningsledare. Tredje delkursen utgör behörighetsgivande kurs som räddningsledare.

Under kursens genomförande behandlas en rad olika ämnesområden, både integrerat med varandra och som enskilda delar.

Kursplan Ledningskurs Styrkeledare

Kurskatalog vidareutbildning våren 2022

Första och sista anmälningsdag

Datum för anmälan höst 2021: 1 september - 8 oktober.
Vi återgår till ordinarie anmälningsperiod för vidareutbildningar från och med våren 2022.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bland annat föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar/case, seminarier, simulering samt interaktivt via lärplattform.

Kursen omfattar totalt nio studieveckor, fördelat på studier genom både distans- och platsförlagd undervisning på MSB:s skolor. Den totala omfattningen för utbildning riktat till ledningsfunktion styrkeledare är nio studieveckor, då de tre första studieveckorna motsvarar Ledningskurs  Gruppledare, sedan byggs innehållet på för Ledningskurs Styrkeledare samt Juridik för räddningsledare för kommunal räddningstjänst (RLK)

Kursupplägg Styrkeledare

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 16 maj 2022
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 45 dagar
Anmälan stängd
Ort: Sandö
Antal platser: 24
Längd: 45 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 45 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 45 dagar

Senast granskad: 20 januari 2022

Till toppen av sidan