Till innehåll på sidan

Metod och teknikutveckling för räddningstjänsten

MSB och svensk räddningstjänst för en kontinuerlig dialog kring den nationella utvecklingen inom metod-och teknikområdet. Metod & teknikutvecklingsutskottet (M&T-utskottet) är det forum där MSB tillsammans med svensk räddningstjänst diskuterar och samordnar utvecklingsområden inom metod- och teknik.

Utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla metoder och tekniker bedrivs ofta av MSB och svenska räddningstjänster tillsammans via utvecklingsprojekt med gemensam finansiering, via EU-finansierade projekt eller genom andra initiativ där MSB tillsammans med svensk räddningstjänst är en delaktig part vid till exempel internationella samarbeten.

MSB utför även omvärldsanalyser inom metod-och teknikområdet som dels syftar till att kunna skapa kunskapssammanställningar inom specifika områden och dels för att kunna ta del av och omsätta utvecklingsarbeten utanför Sverige till svensk räddningstjänst.

MSB har ofta en koordinerande roll i de utvecklingsprojekt som bedrivs tillsammans med svensk räddningstjänst där ingående sakkunskap från räddningstjänster, MSB, forskning, studier och andra sakkunniga inom området omsätts till kunskapssammanställningar, vägledningar, riktlinjer, utbildningar eller ny teknik.

Utskottet för metod och teknikutveckling

 • Utskottet för metod- och teknikutveckling

  MSB koordinerar metod & teknikutvecklingsutskottet (M&T-utskottet). Syftet är att genom ett långsiktigt och strategiskt arbete tillsammans med kommunal räddningstjänst främja metod- och teknikutveckling inom svensk räddningstjänst. M&T-utskottet är inordnat under räddningstjänstrådet, som är ett samarbetsforum mellan kommunal räddningstjänst och MSB. Målet med M&T-utskottet är att ständigt utveckla förmågan att genomföra räddningsinsatser på ett effektivt och säkert sätt.

  M&T-utskottet har i uppdrag att arbeta systematiskt med att identifiera kunskapsluckor och förmågebrister och även fungera som arbets- och referensgrupp avseende forskning, studier, vägledningar och andra typer av utvecklingsarbeten.

  MSB och svensk räddningstjänst har ett behov av att föra en kontinuerlig dialog  på ett strategiskt och strukturerat sätt för att tillsammans kunna bedriva utveckling avseende kortsiktiga och långsiktiga behov av metod- och teknikutveckling.

  Erfarenheter och kunskaper om räddningstjänsternas behov är ett viktigt ingångsvärde som kompletterar övriga underlag vilka MSB utgår ifrån vid till exempel verksamhetsplanering och inriktning och prioritering av kommande utvecklingsarbeten inom räddningstjänstområdet.

  Andra exempel på underlag som styr vilka behov MSB samordnar och prioriterar kan till exempel vara olycksundersökningar, regleringsbrevsuppdrag, krav på normering, kunskap om framtida risker samt större olyckor och händelser.

  M&T-utskottet träffas regelbundet i form av möten, Skype-möten samt deltagande i olika projekt, konferenser och seminarier.

Kontakta utskottet för metod och teknik för räddningstjänsten

Du som vill komma i kontakt med din representant i utskottet för metod och teknikutveckling för räddningstjänsten kan göra det i formuläret. Ditt meddelande skickas först till MSB som skickar vidare det till rätt person.

Senast granskad: 21 februari 2022

Till toppen av sidan