Till innehåll på sidan

Metod och teknikutveckling för räddningstjänsten

MSB och svensk räddningstjänst för en kontinuerlig dialog kring den nationella utvecklingen inom metod-och teknikområdet. Metod & teknikutvecklingsutskottet (M&T-utskottet) är det forum där MSB tillsammans med svensk räddningstjänst diskuterar och samordnar utvecklingsområden inom metod- och teknik.

Utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla metoder och tekniker bedrivs ofta av MSB och svenska räddningstjänster tillsammans via utvecklingsprojekt med gemensam finansiering, via EU-finansierade projekt eller genom andra initiativ där MSB tillsammans med svensk räddningstjänst är en delaktig part vid till exempel internationella samarbeten.

MSB utför även omvärldsanalyser inom metod-och teknikområdet som dels syftar till att kunna skapa kunskapssammanställningar inom specifika områden och dels för att kunna ta del av och omsätta utvecklingsarbeten utanför Sverige till svensk räddningstjänst.

MSB har ofta en koordinerande roll i de utvecklingsprojekt som bedrivs tillsammans med svensk räddningstjänst där ingående sakkunskap från räddningstjänster, MSB, forskning, studier och andra sakkunniga inom området omsätts till kunskapssammanställningar, vägledningar, riktlinjer, utbildningar eller ny teknik.

Utskottet för metod och teknikutveckling

 • Utskottet för metod- och teknikutveckling

  MSB koordinerar metod & teknikutvecklingsutskottet (M&T-utskottet). Syftet är att genom ett långsiktigt och strategiskt arbete tillsammans med kommunal räddningstjänst främja metod- och teknikutveckling inom svensk räddningstjänst. M&T-utskottet är inordnat under räddningstjänstrådet, som är ett samarbetsforum mellan kommunal räddningstjänst och MSB. Målet med M&T-utskottet är att ständigt utveckla förmågan att genomföra räddningsinsatser på ett effektivt och säkert sätt.

  M&T-utskottet har i uppdrag att arbeta systematiskt med att identifiera kunskapsluckor och förmågebrister och även fungera som arbets- och referensgrupp avseende forskning, studier, vägledningar och andra typer av utvecklingsarbeten.

  MSB och svensk räddningstjänst har ett behov av att föra en kontinuerlig dialog  på ett strategiskt och strukturerat sätt för att tillsammans kunna bedriva utveckling avseende kortsiktiga och långsiktiga behov av metod- och teknikutveckling.

  Erfarenheter och kunskaper om räddningstjänsternas behov är ett viktigt ingångsvärde som kompletterar övriga underlag vilka MSB utgår ifrån vid till exempel verksamhetsplanering och inriktning och prioritering av kommande utvecklingsarbeten inom räddningstjänstområdet.

  Andra exempel på underlag som styr vilka behov MSB samordnar och prioriterar kan till exempel vara olycksundersökningar, regleringsbrevsuppdrag, krav på normering, kunskap om framtida risker samt större olyckor och händelser.

  M&T-utskottet träffas regelbundet i form av möten, Skype-möten samt deltagande i olika projekt, konferenser och seminarier.

  Kontakta utskottet för metod och teknik för räddningstjänsten

  Du som vill komma i kontakt med din representant i utskottet för metod och teknikutveckling för räddningstjänsten kan göra det i formuläret. Ditt meddelande skickas först till MSB som skickar vidare det till rätt person.

Pågående projekt

UAS 2.0

MSB har tidigare släppt en vägledning till stöd för kommunal räddningstjänst vid användande av obemannade luftfarkoster vid räddningsinsats. Ett fortsatt behov av vägledning finns inom den snabba teknikutveckling som pågår och specifikt obemannade luftfarkoster även kallas UAS. Projektet bidrar till effektivare räddningstjänst genom att utveckla kvalitetssäkrade metoder och tekniker vid användning av UAS (obemannat luftfartyg).

UAS 2.0

Vägledning avseende räddningsinsats mot fordon med alternativa drivmedel (gasfordon)

Vägledning som omfattar taktik, metod och teknik för räddningspersonalens hanterande av gasfordon som är inblandade i olyckor. Förutsättningen är att materialet ska vara tillämpbart i svenska förhållanden. I syfte att minska påverkan på liv, hälsa egendom och miljö till följd av en olycka med gasfordon. Vägledningen riktar sig i första hand till räddningstjänstens personal men målsättningen är att även annan personal som arbetar i samband med trafikolyckor, fordonsbränder eller liknande händelser kommer att få nytta av den. Vägledningen ska sprida erfarenheter från olyckor till räddningspersonal och fordonsindustrin som ett led i att förbättra säkerheten.

Vägledning avseende utformning av brandskydd i oljedepå och genomförande av insatser mot sådana  

Kommande projekt

 • Kunskapssammanställning inom miljöområdet (2020)
 • Omedelbara åtgärder vid brand (2020)
 • System för kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal (2020)
 • Vägledning avseende miljöpåverkan vid val av metod och tekniker vid räddningsinsatser (2021)
 • Koncept för pilotutbildning för UAS (2021)

Avslutade projekt/rapporter/studier

På uppdrag av MSB har Totalförsvarets forskningsinstitut i UMEÅ genomfört en studie i syfte att undersöka hudskadande och systemtoxiska egenskaper vid insats i ett slutet utrymme.

Gasformig HF vid brand i trånga utrymmen

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan