Till innehåll på sidan

Jämställdhet och jämlikhet

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med individen och samhället i fokus. Som arbetsgivare ska vi behandla alla likvärdigt och med respekt. I vår verksamhet ska vi säkerställa att vi bygger säkerhet för en hel befolkning.

Jämställdhetsintegrering

Olika individer har olika förutsättningar och möjligheter att klara av en kris. Det kan handla om resurser, inflytande över beslut eller vilka risker man är utsatt för. Män och kvinnor har också historiskt haft skilda roller i den svenska krisberedskapen och det civila försvaret. Att jämställdhetsintegrera myndighetens verksamhet innebär att tillse att vårt uppdrag uppfylls så att alla invånare i Sverige, oavsett kön, på likvärdiga villkor blir delaktiga av och delaktiga i arbetet med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Detsamma gäller i de internationella sammanhang där MSB verkar.

MSB har i uppdrag av regeringen att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Myndigheten ska därför ta i beaktande att kvinnor, män, flickor och pojkar har delvis olika förutsättningar och behov i de kontexter som vi verkar i. I Sverige utgår arbetet från regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Likabehandling

En arbetsplats helt fri från diskriminering är målet för MSB:s systematiska likabehandlingsarbete. Arbetet syftar till att säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter oavsett till exempel kön, sexuell läggning eller ålder.

Att begränsa andra människors rättigheter och möjligheter utifrån den grupp de antas ingå i kan klassas som diskriminering. Inom MSB har vi valt att kalla vårt arbete mot diskriminering för likabehandlingsarbete.

Grunden för MSB:s likabehandlingsarbete är diskrimineringslagen. Lagen detaljreglerar dock inte vad varje arbetsgivare ska göra utan åtgärder måste utgå från varje arbetsplats förutsättningar. Vi har därför byggt upp en systematik för att årligen undersöka och analysera risker, vidta förebyggande och främjande åtgärder och för att följa upp och utvärdera resultatet av arbetet.

Styrande för hur vi ska arbeta med likabehandling är vår strategi, en rutin och en årlig plan för vilka aktiviteter och åtgärder som ska genomföras av mer eller mindre alla avdelningar och enheter. Om något oönskat trots allt skulle hända finns en plan för åtgärder och för hur vi ska stötta den medarbetare som känner sig diskriminerad eller trakasserad på arbetsplatsen.

Allas ansvar

Vår inställning är att likabehandlings- och jämställdhetsarbete ska bedrivas på samma sätt som all annan verksamhet. Myndighetens ledning har det övergripande och inriktande ansvaret och chefer det operativa ansvaret. Men den viktigaste resursen för att åstadkomma förändring på området är varje enskild medarbetare. Likabehandling och jämställdhet skapas inte av några andra, utan av var och en där vi är verksamma.

Jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten

Senast granskad: 24 juni 2020

Till toppen av sidan