Till innehåll på sidan

Internationellt regelarbete för farligt gods

När MSB skickar ut remisser på föreskrifterna om ADR/RID kan endast språkliga synpunkter på texterna beaktas eftersom det handlar om regler som redan har beslutats internationellt. Genom internationella överenskommelser är Sverige skyldigt att följa dessa bestämmelser. Det finns dock möjlighet att lämna synpunkter till MSB innan beslut om en regeländring tas.

Rapport från det senaste mötet med WP.15

Här kan du läsa rapporten från det senaste mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15. Mötet beslutade om ändringar som kommer att påverka bestämmelserna i ADR 2025.
WP.15-möten

För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR och RID behöver synpunkter från branschorganisationer, myndigheter och övriga berörda nå MSB innan besluten fattas internationellt. Det är enbart vid dessa internationella möten som Sverige har möjlighet att påverka reglerna genom att föreslå ändringar och att rösta för eller emot en ny eller ändrad bestämmelse. MSB gör därför en svensk sammanställning över de förslag som kommer att diskuteras vid respektive möte, vilken du kan ta del av och lämna synpunkter på till MSB.

Information om aktuella möten finns på webbsidan Mötesdokumentation

Bakgrund

ADR fastställs av FN:s arbetsgrupp WP.15, medan den mellanstatliga organisationen OTIF gör motsvarande för RID.

Sverige har förbundit sig att följa ADR och RID, och enligt EU-rätt ska överenskommelserna även tillämpas vid transport av farligt gods inom Sverige och mellan EU- och EES-medlemsstaterna.

FN och OTIF har även andra arbetsgrupper som utvecklar reglerna.

Inom FN finns en expertkommitté inom det ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) med två underkommittéer till expertkommittén, som alla utvecklar och fastställer regler som ska vara gemensamma för samtliga transportslag. Dessutom har FN och OTIF gemensamma möten, så kallade joint meetings, för att ta hand om frågor som är gemensamma för både väg- och järnvägstransporter.

EU bedriver också arbete inom området och tillfälliga arbetsgrupper kan inrättas av FN och OTIF för särskilda frågor eller utvecklingsområden.

MSB representerar Sverige i det internationella arbetet och anordnar bland annat samrådsmöten inför mötena där branschen, myndigheter och andra aktörer har möjlighet att exempelvis lämna synpunkter på förslag till förändringar.

Senast granskad: 15 april 2024

Till toppen av sidan