Till innehåll på sidan

Internationellt regelarbete

Reglerna i ADR-S och RID-S baseras på de internationella överenskommelserna ADR och RID som reglerar internationell transport av farligt gods på väg respektive järnväg.

ADR fastställs av FN:s arbetsgrupp WP.15, medan den mellanstatliga organisationen OTIF gör motsvarande för RID.

Sverige har förbundit sig att följa ADR och RID, och enligt EU-rätt ska överenskommelserna även tillämpas vid transport av farligt gods inom Sverige och mellan EU- och EES-medlemsstaterna.

FN och OTIF har även andra arbetsgrupper som utvecklar reglerna.

Inom FN finns en expertkommitté inom det ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) med två underkommittéer till expertkommittén, som alla utvecklar och fastställer regler som ska vara gemensamma för samtliga transportslag. Dessutom har FN och OTIF gemensamma möten, så kallade joint meetings, för att ta hand om frågor som är gemensamma för både väg- och järnvägstransporter.

EU bedriver också arbete inom området och tillfälliga arbetsgrupper kan inrättas av FN och OTIF för särskilda frågor eller utvecklingsområden.

MSB representerar Sverige i det internationella arbetet och anordnar bland annat samrådsmöten inför mötena där branschen, myndigheter och andra aktörer har möjlighet att exempelvis lämna synpunkter på förslag till förändringar.

Nedan finns mer information om regelarbetet och också dokumentation och rapporter inför och från mötena.

Senast granskad: 3 september 2021

Till toppen av sidan