Till innehåll på sidan

CBRNE i vår omvärld

I vårt samhälle används dagligen en mängd olika ämnen. De är till stor nytta i många olika användningsområden. Många av dessa ämnen är också farliga och kan, om de hanteras fel, vara skadliga eller rentav dödliga.

Sådana ämnen kallas CBRNE-ämnen vilket är en internationell förkortning för chemical, biological, radiological, nuclear and explosives. Ibland kallas CBRNE även för farliga ämnen.

Gemensamt för dessa ämnen är att de kan orsaka skador på människor, djur, växter, egendom och miljö. Ämnenas egenskaper skiljer sig dock åt, liksom på vilket sätt de kan orsaka skada.

 • Vad är en CBRN-händelse?

  Uttrycket CBRNE-händelse omfattar händelser i hela hotskalan, allt från naturlig smittspridning och olyckor i fredstid till avsiktlig användning av CBRNE-ämnen för att göra skada vid till exempel krig, terrorhandlingar eller kriminalitet (antagonistisk användning).

  Flödesdiagram vid en CBRNE-händelse.

  Händelser med CBRNE-ämnen kan uppstå av en mängd olika anledningar. Därmed blir den potentiella hot- och riskbilden inom området mycket bred. Följderna av en CBRNE-händelse kan också medföra allvarliga konsekvenser under lång tid.

  CBRNE-händelser kan leda till omfattande insatser för de som har ansvar att hantera själva händelsen. Det kan också behövas samverkan och samordning mellan aktörer, ett stort behov av information och kommunikation till allmänheten och i vissa fall även in- eller utrymning av större områden under längre tid. Dessutom finns många verksamheter i samhället som kan komma att påverkas av en inträffad CBRNE-händelse.

  Exempel på CBRNE-händelser uppdelat på ämnesområden

  C-händelse: Händelse, eller risk för händelse, där C-ämnen kan orsaka skada på människor, miljö, djur eller växter. Orsaken kan vara

  • en olycka vid transport, lagring eller tillverkning av kemikalier
  • avsiktlig användning för att göra skada (till exempel vid kriminalitet, terrorism eller angrepp med kemiska stridsmedel).

  B-händelse: Händelse, eller risk för händelse, där B-ämnen kan orsaka infektion, allergi eller förgiftning hos människor, djur eller växter. Orsaken kan vara

  • naturlig spridning av ämnet
  • en olycka som orsakar spridning
  • avsiktlig användning för att göra skada (till exempel vid kriminalitet, terrorism eller angrepp med biologiska stridsmedel).

  R- eller N-händelse: Händelse, eller risk för händelse, som kan orsaka joniserande strålning som kan skada människor, miljö, djur eller växter. Orsaken kan vara

  • en olycka vid en kärnteknisk anläggning
  • annan olycka med radioaktiva ämnen eller joniserande strålning
  • avsiktlig användning för att göra skada (till exempel vid kriminalitet, terrorism eller angrepp med kärnvapen).

  E-händelse: Händelse, eller risk för händelse, som innebär fara för tryckvåg, splitter, kaststycken eller värmestrålning från explosion av E-ämnen eller föremål som innehåller E-ämnen, inklusive oexploderad ammunition (OXA). Orsaken kan vara

  • en olycka vid transport, lagring, tillverkning eller användning av E-ämnen eller föremål som innehåller E-ämnen
  • avsiktligt framkallande av explosion.

CBRNE-ämnen

C-ämnen är kemiska ämnen som kan orsaka skada på människor, miljö, djur eller växter. Det kan exempelvis vara giftiga industrikemikalier, toxiner eller kemiska stridsmedel.

B-ämnen avser de mikroorganismer, toxiner (producerade av organismer) och parasiter som kan orsaka infektion, allergi eller förgiftning hos människor, djur eller växter. En egenskap som skiljer B-ämnen från övriga CBRNE-ämnen är att de kan vara smittsamma.

RN-ämnen avser radioaktiva och nukleära ämnen. Radioaktiva ämnen sänder ut joniserande strålning som kan ge direkta eller indirekta hälsoeffekter (t.ex. cancer). Nukleära ämnen kan genomgå kärnklyvningar, vilket nyttjas i kärnkraftsreaktorer samt vid kärnvapenexplosioner, vilket innebär att stora mängder energi frigörs samtidigt som det bildas radioaktiva ämnen.

E-ämnen är explosivämnen inklusive blandningar. De kan orsaka skada genom tryckvåg, splitter eller värmestrålning genom snabba självunderhållande kemiska reaktioner. De kan också användas för att sprida andra farliga ämnen.

Webbkurs inom CBRNE – en introduktion till farliga ämnen

Det har även tagits fram en webbkurs om CBRNE. I webbkursen varvas filmer, faktatexter, reflektionsfrågor och interaktiva övningar. Webbkursen tar cirka 50 minuter att genomföra och består av tre kapitel:

 • CBRNE – vad är det?
 • Hot och risker 3
 • Skydd och beredskap

Webbkurs CBRNE – en introduktion till farliga ämnen

Senast granskad: 22 juni 2023

Till toppen av sidan