Till innehåll på sidan

CBRNE-strategi

Området CBRNE, eller farliga ämnen som det också benämns, omfattar flera olika verksamheter, ställer krav på många olika kompetenser och berör alla nivåer i samhället.

Varför en strategi?

Det stora antalet aktörer inom området ställer omfattande krav på samverkan inom och över områdesgränser och mellan lokal, regional och nationell nivå. Det är bland annat för att underlätta de omfattande samarbetsbehoven inom området som denna strategi tagits fram.

Hur ska strategin användas?

Alla aktörer som är verksamma inom och berörda av området ska kunna använda strategin som grund för gemensam planering och samverkan samt för att identifiera hur de kan bidra till ett samlat svenskt CBRNE-arbete på alla nivåer; från lokal till internationell nivå.

Mål och delmål

Strategin innehåller fyra mål:

 1. Samverkan och samordning
 2. Hot och risker
 3. Skapa förmåga
 4. Styrinstrument

Varje mål innehåller också delmål för aktörer på olika nivåer, samt vägledning som beskriver hur aktörerna kan arbeta och vilka verktyg som kan användas för att nå målen.

Prioriterade områden

I arbetet med CBRNE-strategin identifierades ett behov av att ta fram områden som det krävs särskilda satsningar för. Detta har resulterat i nio så kallade prioriterade områden, som bedöms vara särskilt allvarliga och viktiga att utveckla under kommande år. Aktörerna bör därför genomföra ytterligare åtgärder och öka resurserna inom dessa nio områden.

 • Prioriterade områden

  Katastrofmedicin

  Utbildad sjukvårdspersonal med tillgång till rätt skyddsutrustning är avgörande för hur framgångsrikt sjukvården kommer att kunna omhänderta patienter vid en CBRNE-händelse. Kompetensen inom det katastrofmedicinska området behöver kvalitetssäkras.

  Bedömning av skyddsnivå

  Det saknas en gemensam metodik för att bedöma vilken skyddsnivå som olika situationer kräver. Vid flera olika typer av händelser och övningsscenarier har det framkommit att olika aktörer gör olika bedömningar vilket försvårar ett framgångsrikt hanterande av en händelse, i vissa fall råder det även brist på skyddsutrustning.

  Samverkan

  Samverkan kan brista på alla nivåer speciellt när det gäller sällanhändelser och händelser där aktörer som normalt inte arbetar tillsammans ska samverka.

  Krav på operativ CBRNE-förmåga

  Avsaknad av en gemensam syn på de grundkrav som ska gälla för operativ förmåga inom CBRNE-området skapar osäkerhet hos aktörer och kan vara orsak till att förmåga saknas och/eller att en insats inte genomförs optimalt.

  "Det kända okända"

  Vi förbereder oss inte för osannolika CBRNE-händelser vilket ökar risken att vi ska bli överrumplade och att hanterandet av en händelse blir mindre framgångsrikt.

  Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och utomhusalarmering

  För att säkerställa att viktiga budskap förstås, t.ex. vid olyckor med farligt gods eller i Seveso-anläggningar, är det viktigt att allmänheten har kunskap om VMA och utomhusalarmering.

  Analys av mikroorganismer

  Det finns brister när det gäller förmåga att analysera mikroorganismer. Laboratorieresurserna är inte tillräckliga, vanliga avtalslaboratorier saknar metoder för vissa organismer och i tecknade avtal inkluderas ofta inte behovet av snabba analyser vid akuta lägen.

  Gränskontroll av farliga ämnen

  Förmågan att kontrollera farliga ämnen vid Sveriges gränser bör förbättras, för att minska risken för avsiktlig och oavsiktlig införsel. Behovet gäller särskilt radioaktiva ämnen, sprängämnen och andra explosiva varor.

  Experter och nyckelfunktioner

  Inom flera områden bedöms tillgången på experter och nyckelpersoner inte vara tillräcklig för att kunna hantera en samhällsstörning kopplat till CBRNE-ämnen. Bristen på experter och nyckelpersoner påverkar också det förebyggande arbetet t.ex. vid samverkan och planering.
   

Årsrapport CBRNE-strategin

Det ska finnas möjlighet för aktörer på alla nivåer att ha en överblick över hur det svenska arbetet inom CBRNE utvecklas. Ett bidrag till detta är den årliga rapport som förvaltaren tar fram och som ska redogöra för det arbete som skett inom strategins område under året.

Rapporten beskriver även arbetet med förvaltningen av strategin och ger annan information som kan vara till nytta för aktörer i systemet, bland annat ny lagstiftning, nya regeringsuppdrag, EU-initiativ, och viktigare utvecklingsarbeten.

Årsrapport CBRNE-strategi 2018Årsrapport CBRNE-strategi 2016-2017

Öppna verktyget - Radioaktiva och nukleära ämnen - informationsfilm

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan