Till innehåll på sidan

MSB i EU-projekt

MSB deltar i flera olika EU-finansierade projekt. Här kan ni läsa mer om projekten.

MSB deltar antingen som partner eller som så kallad LEAD. LEAD innebär att myndigheten söker på egen hand eller är projektledare i ett så kallat konsortium som består av flera partner och som ofta består av olika medlemsländer i EU. 

Projekt som beskrivs nedan finansieras helt eller delvis av Europeiska Unionen.

Olika EU-finansierade projekt som MSB deltar i

 • BSR CASCADE

  Namn: BSR CASCADE – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development (BSR= Baltic Sea Region)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument, Prevention and Preparedness Projects

  MSB:s kontaktperson: Viveca Norén

  Om projektet: CASCADE syftar till att förbättra kapaciteten att förstå, utvärdera och behandla aktuella och framtida klimatrelaterade risker på lokal nivå med fokus på Östersjöregionens förutsättningar.

  CASCADE syftar till att:

  • Öka kunskap om klimatrisker inkl. riskbedömningar
  • Öka kapaciteten att hantera klimatrisker
  • Öka kunskap om Sendairamverket och hur det kan tillämpas på lokal nivå
  • Skapa samverkan och synergier i Östersjöregionen kring dessa frågor

  Det unika med projektet är att det sammanför säkerhets/krisberedskaps- och klimatanpassningsfrågor samt implementeringen av FN:s Sendairamverket för katastrofriskreducering. Projektet ska ta fram riktlinjer för klimatanpassning och riskhantering.

  I det ingår att identifiera nuvarande och kommande klimatrelaterade risker genom att:

  • Ta fram en portfolio av riskvärderingsmetoder
  • Ta fram riktlinjer för att värdera klimatrisker
  • Analysera hinder
  • Testa riktlinjerna

  Syftet med detta är att höja kunskapen och kapaciteten hos dessa genom att ta fram en kurs i katastrofriskreducering som innehåller klimatriskbedömningar och Sendairamverket.

  Projektet webbplats

 • Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)

  Projekt: Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)

  Finansiär: DG DEVCO - DG for International Cooperation and Development

  MSB:s kontaktperson: Carl-Johan Breitholtz

  Om projektet: LACER är ett EU-finansierat projekt med övergripande mål att bidra till stärkt katastrofriskreducering inom ASEAN-regionen. Mer specifikt handlar det om att institutionellt stärka den regionala samarbetsorganisationen ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) inom katastrofövervakning, beredskap och respons samt att förbättra ASEAN:s kollektiva responsförmåga vid katastrofer.

  Startdatum för projektet var den 1 mars 2020 och det kommer att genomföras under en fyraårsperiod. Projektet leds av MSB tillsammans med Estlands civilskyddsmyndighet, Estonian Rescue Board.

  MSB kommer att ha en teamledare på plats vid AHA Centre som har sitt säte i Jakarta, Indonesien. Den sammanlagda budgeten är 2,2 miljoner euro.

  Projektets webbplats

 • Support for coordination and promotion of activities of the Policy Area Secure

  Projekt: Support for coordination and promotion of activities of the Policy Area Secure

  Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG Baltic Sea

  MSB:s kontaktperson: Julia Fredriksson

  Om projektet: I samverkan med Östersjösekretariatet samordnar MSB policyområde Secure inom EU:s Östersjöstrategi. EU-medel används för koordineringsuppdraget som täcker PA Secure styrgruppsmötena och deltagandet i strategins aktiviteter.

  Policy Area Secure:s webbplats

 • ARCTIC REIHN 2021

  Projekt: ARCTIC REIHN 2021

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument

  MSB:s kontaktperson: Pelle Postgård

  Om projektet: Sverige är en av flera partner i övningsprojektet ARCTIC REIHN 2021. Syftet med övningen ARCTIC REIHN 2021 är att pröva och verifiera beredskapsförmågan i händelse av en kärn- eller radiologisk olycka i norra Norge. Scenariot kommer att bli en marinolycka med konsekvenser för både hav och land. Att verifiera och pröva de internationella och europeiska varnings och insatsstrukturerna kommer vara av central vikt.

 • SE – rescEU medical stockpiling

  Projekt: SE – rescEU medical stockpiling (svenska: EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument

  MSB:s kontaktperson: Josefin Gullstrand

  Om projektet: Genom EU:s civilskyddsmekanism har en förstärkt gemensam beredskaps- och responskapacitet kallad rescEU skapats med resurser för olika typer av händelser. MSB fick i augusti 2020 uppdraget av EU att hysa ett lager för sjukvårdsmateriel inom ramen för rescEU. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Socialstyrelsen och Försvarets materielverk. Syftet med lagret, vilket är ett av flera runt om i Europa, är öka den medicinska beredskapen så att materiel och stöd snabbt ska kunna sändas ut till ett behövande land, exempelvis under en pandemi.

  Uppdraget gäller i fem år, med projektstart den 1 september 2020.

  EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel

 • PPRD East 3

  Projekt: Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)

  Finansiär: European Commission, ECHO

  MSB:s kontaktperson: Jessica Forsman

  Budget: 5 999 971 Euro

  Om projektet: Den 1 oktober 2020 inledde MSB OA-RI arbetet med myndighetens hittills största internationella kapacitetsutvecklande insats; ”Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)”. Syftet med programmet är att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan i länderna i det Östliga partnerskapet (Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan).

  Programmet startade redan 2010 som ett flaggskeppsinitiativ när det Östliga partnerskapet etablerades och har sedan dess genomförts i två faser. MSB OA-RI vann anbudsförfarandet för den tredje fasen, tillsammans med Emergency Service Academy of Finland (ESAF), Section of Crisis Management, Ministry of Interior, Slovakian Republic (SKR MV), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) och Italienska Röda Korset (CRI).

  Programmet har tre övergripande mål som är att: 1) stärka civilskyddsmyndigheternas kapacitet för katastrofriskhantering, 2) stärka samverkan mellan relevanta myndighetsaktörer och civilsamhället och akademi för en inkluderande approach till katastrofriskreducering och 3) stärka regional samverkan, institutionell och operationell samverkan mellan EU civilskyddsmekanism och det östra grannskapet samt mellan länderna i regionen.

  Programmet pågår i 4 år med full kostnadstäckning.

  Läs mer om resiliensbyggande insatser

 • IPA Floods and Forest Fires

  Projekt: IPA II Multi country Action Programme 2019: “EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey” (IPA Forest Fires and Floods)

  Finansiär: Europeiska kommissionen, DG ECHO

  MSB:s kontaktperson: Joakim Eriksson

  Budget: 4 998 878 euro

  Om projektet: Projektet leds av den italienska civilskyddsmyndigheten (DPC) i ett konsortium bestående av fem andra europeiska civilskyddsaktörer, däribland MSB. Partnerländerna består av Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Projektmålen handlar om att förbättrad rättsliga och institutionella ramverk och samverkan avseende EU:s översvämningsdirektiv, samt att förbättra förberedelse- och responskapacitet på central, regional och EU-nivå. MSB ansvarar för en delkomponent som handlar om värdlandsstöd avseende skogsbrandsmoduler. MSB kommer dessutom stödja insatsen med expertstöd kring utvärdering och uppföljning. Projektet bygger vidare på resultat från tidigare IPA-insatser.

  Projektet inleddes den 1 november 2020 och avslutas den 31 oktober 2023 (36 månader)

 • MODEX- LOT 4

  Projekt: MODEX- LOT 4

  Finansiär: DG ECHO (Humanitärt bistånd och civilskydd) / Civil protection call for tender MODEX

  MSB:s kontaktperson: Peter Holmström

  Budget: Lot 4: EUR 700 000

  Om projektet: Lot 4: Design, plan, conduct and self-evaluate two field exercise programmes, with a refresher programme and a field exercise in each, primarily for Experts of a European Union Civil Protection Team (EUCPT) and Technical Assistance and Support Teams (TAST).

  • Modex Lot 4 Cycle 10: Då sista övningen ställdes in på grund av covid-19 så kommer innevarande pengar från Cycle 10 att användas till att genomföra webinars under 2021.
   • Fokus på webinars blir koordineringen mellan olika aktörer under Beirut explosionen och hur covid-19 påverkade insatserna
  • Modex Lot 4 Cycle 11: 3 övningar som kommer att genomföras från HT21 fram till HT22.
  • 2017-12-01 - pågår

  MSB, Italy Civil Protection

   

 • MODEX- LOT 3 samt 5

  Projekt: MODEX- LOT 3 samt 5

  Finansiär: DG ECHO (Humanitärt bistånd och civilskydd) / Civil protection call for tender MODEX

  MSB:s kontaktperson: Peter Holmström

  Budget: Lot 3: EUR 2 260 000 – out of which EUR 110 000 for the participation of third countries

  Om projektet: Lot 3: Design, plan, conduct and self-evaluate  five field exercises primarily for Medium/Heavy, Urban Search and Rescue (USAR), USAR in CBRN conditions (CBRNUSAR) and one field exercise primarily for Advanced Medical Posts (AMP’s) and Emergency Medical Teams  (EMT’s).

  • Modex Lot 3 och 5 Cycle 10:  Lot 5 kommer att genomföra digitala övningar på test under VT21 samt ev. implementera lärdomarna i Lot 3.
  • 2017-12-01 – pågår
  • Modex Lot 3 och 5 Cycle 11: Övningar kommer att genomföras från HT21 fram till HT22 med en chans till förlängning beroende på Covid 19.
  • 2017-12-01 – pågår

  Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., MSB

 • NEMAUSUS

  Namn: NEMAUSUS

  Finansiär: DG ECHO UCPM-2021-KN

  MSB:s kontaktperson: Fredrik Zäll

  Budget: Totalt 499 892 EURO, SWE 39 967 EURO

  Om projektet: Connect, Share and Grow.

  Projektet finansieras inom ramen för kunskapsnätverket UCP KN. Projektet ska utveckla en skalbar modell som omfattar struktur och finansiering som kan användas av alla MS för att samla expert och deras kunskaper oavsett område. Bränder, översvämningar och naturkatastrofer ligger till grund för utvecklingen.

  Kunskapsbyggandet har till syfte att göra det möjligt i en europeisk struktur sammanföra forskargrupper och praktiker som arbetar med katastrofhantering inom civilskydd och tillsammans utveckla gemensam förståelse samt kultur inom förebyggande, beredskap, respons och återhämtning.

  Projektet har ännu inte någon webbplats

 • NIS Directive Implementation Action

  Namn: NIS Directive Implementation Action

  Finansiär: HaDEA - Health and Digital Executive Agency

  MSB:s kontaktperson: Linda Ericson

  Budget: EUR 1 573 689

  Om projektet: Ett projekt som sträcker sig till och med 2023 och baseras på en överenskommelse mellan MSB och EU-organet HaDEA (Health and Digital Executive Agency). Projektet syftar till att utveckla MSB:s roll som nationell kontaktpunkt inom NIS genom 6 olika aktiviteter.

  I stort rör det sig om aktiviteterna:

  • NIS-konferens
  • Privat-offentligt samverkansforum mellan MSB, tillsynsmyndigheterna inom NIS samt representanter från NIS-sektorernas olika branschorganisationer
  • Strategisk analys
  • Uppdatering av NIS-föreskrifter
  • Nationellt samarbetsforum med MSB och tillsynsmyndigheterna inom NIS
  • Internationellt samarbete

  Projektet har ingen webbplats.

EU-flagga, illustration
EU-flagga, illustration

Senast granskad: 18 januari 2023

Till toppen av sidan