Till innehåll på sidan

MSB i EU-projekt

MSB deltar i flera olika EU-finansierade projekt. Här kan ni läsa mer om projekten.

MSB deltar antingen som partner eller som så kallad LEAD. LEAD innebär att myndigheten söker på egen hand eller är projektledare i ett så kallat konsortium som består av flera partner och som ofta består av olika medlemsländer i EU. 

Projekt som beskrivs nedan finansieras helt eller delvis av Europeiska Unionen.

Olika EU-finansierade projekt som MSB deltar i

 • BSR CASCADE

  Namn: BSR CASCADE – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development (BSR= Baltic Sea Region)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument, Prevention and Preparedness Projects

  MSB:s kontaktperson: Janet Edwards

  Om projektet: CASCADE syftar till att förbättra kapaciteten att förstå, utvärdera och behandla aktuella och framtida klimatrelaterade risker på lokal nivå med fokus på Östersjöregionens förutsättningar.

  CASCADE syftar till att:

  • Öka kunskap om klimatrisker inkl. riskbedömningar
  • Öka kapaciteten att hantera klimatrisker
  • Öka kunskap om Sendairamverket och hur det kan tillämpas på lokal nivå
  • Skapa samverkan och synergier i Östersjöregionen kring dessa frågor

  Det unika med projektet är att det sammanför säkerhets/krisberedskaps- och klimatanpassningsfrågor samt implementeringen av FN:s Sendairamverket för katastrofriskreducering. Projektet ska ta fram riktlinjer för klimatanpassning och riskhantering.

  I det ingår att identifiera nuvarande och kommande klimatrelaterade risker genom att:

  • Ta fram en portfolio av riskvärderingsmetoder
  • Ta fram riktlinjer för att värdera klimatrisker
  • Analysera hinder
  • Testa riktlinjerna

  Syftet med detta är att höja kunskapen och kapaciteten hos dessa genom att ta fram en kurs i katastrofriskreducering som innehåller klimatriskbedömningar och Sendairamverket.

  Projektet webbplats

 • Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)

  Projekt: Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)

  Finansiär: DG DEVCO - DG for International Cooperation and Development

  MSB:s kontaktperson: Carl-Johan Breitholtz

  Om projektet: LACER är ett EU-finansierat projekt med övergripande mål att bidra till stärkt katastrofriskreducering inom ASEAN-regionen. Mer specifikt handlar det om att institutionellt stärka den regionala samarbetsorganisationen ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) inom katastrofövervakning, beredskap och respons samt att förbättra ASEAN:s kollektiva responsförmåga vid katastrofer.

  Startdatum för projektet var den 1 mars 2020 och det kommer att genomföras under en fyraårsperiod. Projektet leds av MSB tillsammans med Estlands civilskyddsmyndighet, Estonian Rescue Board.

  MSB kommer att ha en teamledare på plats vid AHA Centre som har sitt säte i Jakarta, Indonesien. Den sammanlagda budgeten är 2,2 miljoner euro.

  Projektets webbplats

 • Support for coordination and promotion of activities of the Policy Area Secure

  Projekt: Support for coordination and promotion of activities of the Policy Area Secure

  Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG Baltic Sea

  MSB:s kontaktperson: Julia Fredriksson

  Om projektet: I samverkan med Östersjösekretariatet samordnar MSB policyområde Secure inom EU:s Östersjöstrategi. EU-medel används för koordineringsuppdraget som täcker PA Secure styrgruppsmötena och deltagandet i strategins aktiviteter.

  Policy Area Secure:s webbplats

 • Safety & Security Test Arena

  Projekt: Safety & Security Test Arena

  Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden

  MSB:s kontaktperson: Louisa Rolandsdotter

  Om projektet: Safety & Security Test Arena Är ett stort regionalt samarbetsprojekt i norra Sverige. Projektet följer triple helix-modellen, där partner från näringslivet, offentliga sektorn och universitetet samverkar. Blåljusmyndigheter, dvs polis, ambulans och räddningstjänst, och företag vill tillsammans med forskare vid Umeå universitet ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan vid olycksplatsen och skadehändelser. Projektet samordnas av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  Projektets webbplats

 • ARCTIC REIHN 2021

  Projekt: ARCTIC REIHN 2021

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument

  MSB:s kontaktperson: Pelle Postgård

  Om projektet: Sverige är en av flera partner i övningsprojektet ARCTIC REIHN 2021. Syftet med övningen ARCTIC REIHN 2021 är att pröva och verifiera beredskapsförmågan i händelse av en kärn- eller radiologisk olycka i norra Norge. Scenariot kommer att bli en marinolycka med konsekvenser för både hav och land. Att verifiera och pröva de internationella och europeiska varnings och insatsstrukturerna kommer vara av central vikt.

 • Enhancing the Civil Protection in Armenia

  Projekt: Enhancing the Civil Protection in Armenia

  Finansiär: DG NEAR. Sida kompletterar även finansieringen.

  MSB:s kontaktperson: Marie Velasquez Fredriksson

  Om projektet: Projektet består av tre komponenter: juridiskt ramverk, civilskydd och förbättring av HR-systemet inom civilskyddet. Målet är att effektivisera civilskyddet i Armenien. Projektet genomförs i samarbete med Fire and Rescue Department i Litauen, och målgruppen är Ministry of Emergency Situations/Armenian Rescue Services. Projektet kommer att inledas i april/maj 2020, varar 2 år och innefattar 12 miljoner kr. Avtal med EU skrivs under i mars/april 2020.

  Samarbetet inleddes i oktober 2020 och innefattar två år.

  Projektet har ännu ingen webbplats.

 • Tillsammans bromsar vi smittan

  Projekt: Tillsammans bromsar vi smittan

  Finansiär: Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) i Sverige via Migrationsverket.

  MSB:s kontaktperson: Christina Andersson

  Om projektet: Asyl-, migrations- och integrationsfonden inom EU ska stödja projekt i medlemsländerna som bidrar till att:

  • säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik,
  • värna asylrätten,
  • underlätta rörlighet över gränserna,
  • ta tillvara på migrationens utvecklingsmöjligheter. 

  Målgruppen för satsningarna är tredjelandsmedborgare, personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater.

  I arbetet med att stärka integrationen i Sverige stöttar fonden projekt som syftar till att genomföra insatser på områdena sysselsättning, sociala- och hälsorelaterade åtgärder och lika möjligheter för tredjelandsmedborgare.

  MSB har beviljats medel ur AMIF-fonden för projektet Tillsammans bromsar vi smittan. Projektets effektmål är att nå gruppen tredjelandsmedborgare (primärt asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare) med målgruppsanpassad myndighetsinformation om covid-19 för att på så sätt bidra till förbättrad hälsa och minskad smittspridning av covid-19 i samhället.

  Inom projektet ska en målgruppsundersökning genomföras för att öka kunskapen om  målgruppens behov och förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig samhällsviktig information. Därefter ska ett anpassat material tas fram utifrån målgruppens efterfrågade informationsbehov om covid-19 samt på de mest efterfrågade språken och i de format och kanaler som målgruppen föredrar. Informationen ska spridas både i sociala mediekanaler och ute i samhället. Efter informationssatsningen ska en uppföljande effektmätning göras för att få kunskap om och hur informationen har nått fram, tagits emot och fyllt behovet hos målgruppen.

  Projektperioden löper från 20-06-15 till 21-03-01.

  Relaterade länkar

  AMIF-fondens webbplats

  Målgruppsundersökning: Tillsammans bromsar vi smittan (pdf)

  Slutrapport av effektmätning

 • SE – rescEU medical stockpiling

  Projekt: SE – rescEU medical stockpiling (svenska: EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument

  MSB:s kontaktperson: Josefin Gullstrand

  Om projektet: Genom EU:s civilskyddsmekanism har en förstärkt gemensam beredskaps- och responskapacitet kallad rescEU skapats med resurser för olika typer av händelser. MSB fick i augusti 2020 uppdraget av EU att hysa ett lager för sjukvårdsmateriel inom ramen för rescEU. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Socialstyrelsen och Försvarets materielverk. Syftet med lagret, vilket är ett av flera runt om i Europa, är öka den medicinska beredskapen så att materiel och stöd snabbt ska kunna sändas ut till ett behövande land, exempelvis under en pandemi.

  Uppdraget gäller i fem år, med projektstart den 1 september 2020.

  EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel

 • CSDP Warehouse II

  Projekt: CSDP Warehouse II (på svenska: EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser?

  Finansiär: European Commission's Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

  MSB:s kontaktperson: Filip Staake

  Budget: 527 miljoner kr

  Om projektet: MSB stödjer EU:s civila insatser genom en centraliserad logistiktjänst med systemstöd och ett strategiskt lager. Uppdraget går under namnet CSDP (Common Security and Defence Policy) Warehouse II, sträcker sig över tre år och omfattar inköp, transporter, lagerhållning av strategiska produkter samt utveckling av ett globalt affärssystem i syfte att effektivisera planering och resurssättning. Logistiktjänsten möjliggör ett mer flexibelt och skalbart arbetssätt gentemot insatserna eftersom den bland annat innehåller en mekanism för snabb mobilisering.

  Projektperioden löper från 2018-05-30 till 2021-05-30.

  EU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

 • PPRD East 3

  Projekt: Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)

  Finansiär: European Commission, ECHO

  MSB:s kontaktperson: Emilio König, Matilda Axelsson

  Budget: 5 999 971 Euro

  Om projektet: Den 1 oktober 2020 inledde MSB OA-RI arbetet med myndighetens hittills största internationella kapacitetsutvecklande insats; ”Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3)”. Syftet med programmet är att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan i länderna i det Östliga partnerskapet (Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan).

  Programmet startade redan 2010 som ett flaggskeppsinitiativ när det Östliga partnerskapet etablerades och har sedan dess genomförts i två faser. MSB OA-RI vann anbudsförfarandet för den tredje fasen, tillsammans med Emergency Service Academy of Finland (ESAF), Section of Crisis Management, Ministry of Interior, Slovakian Republic (SKR MV), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) och Italienska Röda Korset (CRI).

  Programmet har tre övergripande mål, 1) stärka civilskyddsmyndigheternas kapacitet för katastrofriskhantering, 2) stärka samverkan mellan relevanta myndighetsaktörer och civilsamhället och akademi för en inkluderande approach till katastrofriskreducering och 3) stärka regional samverkan, institutionell och operationell samverkan mellan EU civilskyddsmekanism och det östra grannskapet samt mellan länderna i regionen.

  Programmet pågår i 4 år med full kostnadstäckning.

  Webbsida är under uppbyggnad.

 • MODEX- LOT 4

  Projekt: MODEX- LOT 4

  Finansiär: DG ECHO (Humanitärt bistånd och civilskydd) / Civil protection call for tender MODEX

  MSB:s kontaktperson: Peter Holmström

  Budget: Lot 4: EUR 700 000

  Om projektet: Lot 4: Design, plan, conduct and self-evaluate two field exercise programmes, with a refresher programme and a field exercise in each, primarily for Experts of a European Union Civil Protection Team (EUCPT) and Technical Assistance and Support Teams (TAST).

  • Modex Lot 4 Cycle 10: Då sista övningen ställdes in p.g.a Covid 19 så kommer innevarande pengar från Cycle 10 att användas till att genomföra webinars under 2021.
   • Fokus på webinars blir koordineringen mellan olika aktörer under Beirut explosionen och hur Covid 19 påverkade insaserna
  • Modex Lot 4 Cycle 11: 3 övningar som kommer att genomföras från HT21 fram till HT22.
  • 2017-12-01 - pågår

  MSB, Italy Civil Protection

   

 • MODEX- LOT 3 samt 5

  Projekt: MODEX- LOT 3 samt 5

  Finansiär: DG ECHO (Humanitärt bistånd och civilskydd) / Civil protection call for tender MODEX

  MSB:s kontaktperson: Peter Holmström

  Budget: Lot 3: EUR 2 260 000 – out of which EUR 110 000 for the participation of third countries

  Om projektet: Lot 3: Design, plan, conduct and self-evaluate  five field exercises primarily for Medium/Heavy, Urban Search and Rescue (USAR), USAR in CBRN conditions (CBRNUSAR) and one field exercise primarily for Advanced Medical Posts (AMP’s) and Emergency Medical Teams  (EMT’s).

  • Modex Lot 3 och 5 Cycle 10:  Lot 5 kommer att genomföra digitala övningar på test under VT21 samt ev. implementera lärdomarna i Lot 3.
  • 2017-12-01 – pågår
  • Modex Lot 3 och 5 Cycle 11: Övningar kommer att genomföras från HT21 fram till HT22 med en chans till förlängning beroende på Covid 19.
  • 2017-12-01 – pågår

  Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., MSB

 • IPA II Multi country Action Programme 2019

   

  Projekt: IPA II Multi country Action Programme 2019: “EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey” (IPA Forest Fires and Floods)

   

  Finansiär: Europeiska kommissionen, DG ECHO

   

  MSB:s kontaktperson: Carl-Johan Breitholtz

  Budget: 4 998 878 euro

   

  Om projektet: 

  Projektet leds av den italienska civilskyddsmyndigheten (DPC) i ett konsortium bestående av fem andra europeiska civilskyddsaktörer, däribland MSB. Partnerländerna består av Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Projektmålen handlar om att förbättrad rättsliga och institutionella ramverk och samverkan avseende EU:s översvämningsdirektiv, samt att förbättra förberedelse- och responskapacitet på central, regional och EU-nivå. MSB ansvarar för en delkomponent som handlar om värdlandsstöd avseende skogsbrandsmoduler. MSB kommer dessutom stödja insatsen med expertstöd kring utvärdering och uppföljning. Projektet bygger vidare på resultat från tidigare IPA-insatser.

  Projektet inleddes den 1 november 2020 och avslutas den 31 oktober 2023 (36 månader)

Senast granskad: 4 mars 2021

Till toppen av sidan