Till innehåll på sidan

Explosionsrisker med ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat används främst som kvävekälla i mineralgödsel och som ingrediens i sprängämnen.

Ammoniumnitrat (AN) är inget sprängämne i sig självt men kan, under vissa omständigheter, bringas till explosion. Därför är det viktigt att känna igen AN och AN-baserade mineralgödsel, och vara medveten om riskerna och hur de undviks.

Farliga egenskaper hos ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat (AN) är ett fast oorganiskt salt som är svagt oxiderande och inte brännbart. Vid kraftig upphettning sönderfaller det, varvid giftiga brun-orangea nitrösa gaser (NOx) bildas. Sönderfallet kan eskalera, särskilt om det sker under inneslutning, och resultera i en explosion (en detonation).

Vissa föroreningar kan sänka tröskeln för att AN ska sönderfalla. Om AN blandas med brännbara ämnen uppstår ett sprängämne som är betydligt känsligare för explosion än AN självt, och dessutom exploderar det med mycket större kraft.

Eftersom AN och mineralgödsel baserade på AN ofta lagras i mycket stora mängder (tusentals ton) kan konsekvenserna av explosion bli katastrofala, trots att det inte är något effektivt sprängämne. De flesta större olyckor har börjat med en omfattande brand i närheten, som lett till sönderfall av AN och påföljande explosion. Det är därför mycket viktigt att undvika att en större brand kan uppstå.

Kommersiella former av ammoniumnitrat

Den största andelen ammoniumnitrat (AN) används som kvävekälla i mineralgödsel och som ingrediens i sprängämnen. Båda dessa produkter är granuler (prillor) som är ett par millimeter i diameter. Produkterna levereras oftast i storsäckar om cirka ett ton.

I de flesta AN-baserade mineralgödsel som används i Sverige är AN utspätt med andra ämnen, vilket minskar explosionsbenägenheten betydligt. AN förekommer dock i ren form både som mineralgödsel (N34) och som ingrediens till sprängämnen (teknisk AN, ANPP).

Produkter med högt innehåll av AN får bara transporteras om de uppfyller vissa säkerhetskrav. Eftersom alla sådana produkter måste transporteras gäller samma krav indirekt även förvaring. Mineralgödsel med hög halt AN ska dessutom klara ett prov som visar att de motstår detonation för att få sättas på EU-marknaden.

Kvävehalt och ammoniumnitrathalt

Kväve är ett viktigt näringsämne för växter, och för mineralgödsel anges därför kvävehalten och inte halten ammoniumnitrat. Kvävet i ett mineralgödsel behöver dessutom inte komma ifrån AN utan kan komma från ett annat nitratsalt eller urea. För att veta vilken halt AN ett mineralgödsel innehåller behövs mer information än bara halten kväve. I MSB:s PM om tillordning av AN-baserade mineralgödsel enligt Sevesoförordningen förklaras detta utförligt, se länk under avsnittet om regler nedan.

Hur man känner igen ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat (AN) och mineralgödsel med hög halt AN ska klassificeras som farligt gods i Klass 5.1 (oxiderande ämnen). Storsäckar och andra transportförpackningar med dessa produkter ska därför vara försedda med den gula varningsetiketten med symbolen ”flamma-över-cirkel”. UN-nummer 1942 och 2067 är unika för AN respektive AN-baserade mineralgödsel.

Klassificeringen av AN-baserade mineralgödsel är mycket komplex och inte bara halten AN avgör om produkten är farligt gods i Klass 5.1. Förfarandet finns i avsnitt 39 i FN:s Testmanual (Manual of Test and Critera).


Undvik upphettning, inneslutning och förorening av ammoniumnitrat

Genom att undvika upphettning, inneslutning och förorening av ammoniumnitrat (AN) kan risken för sönderfall och påföljande explosion minimeras. MSB har publicerat ett faktablad med information för en säker förvaring.

Publikation

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat

Publikationsnummer: MSB0820

Utgivningsår: 2020

Genom åren har det skett flera explosionsolyckor med ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat är i sig självt inget sprängämne men kan explodera om det utsätts för kraftig upphettning, särskilt om det sker unde...

Omslagsbild för  Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat

Publikationsnummer: MSB0820

Utgivningsår: 2020

Regler för hantering av ammoniumnitrat

Förvaring och annan hantering av produkter med mer än 80 viktprocent ammoniumnitrat (AN) omfattas av särskilda regler från MSB. 80 viktprocent AN motsvarar 28 viktprocent kväve från AN i mineralgödsel (N28). Kraven återfinns i MSB:s föreskrifter SÄIFS 1995:6. Därmed omfattas hanteringen också av lagen om brandfarliga och explosiva varor, och tillstånd enligt denna lag kan behövas. Är det fråga om stora mängder av AN eller AN-baserade mineralgödsel omfattas hanteringen av Sevesoreglerna, och MSB har gett ut en PM för tillordningen av dem.


Hantering av en brand där ammoniumnitrat är inblandat

Vid en brand som involverar ammoniumnitrat (AN) är det viktigt att vara medveten om risken för sönderfall och explosion. Ett tecken på att AN är inblandat i en brand är utvecklingen av brun-orangea nitrösa gaser (NOx), som tyder på sönderfall av AN. I allmänhet behövs en omfattande brand för att AN ska börja sönderfalla och inte alla sönderfall leder vidare till explosion. Men då mängderna ofta är mycket stora kan konsekvenserna av en explosion blir omfattande.

Branschorganisationen Fertilizers Europe, som företräder de flesta europeiska tillverkare av mineralgödsel, har gett ut detaljerad vägledning om brandbekämpning när AN-baserade mineralgödsel är inblandade. Den kan laddas ned från organisationens webbplats.

Vägledning om brandbekämpning från Fertilizers Europe

Ammoniumnitrat och brottslighet

Ammoniumnitrat (AN) har flera gånger använts för att tillverka hemgjorda bomber. Det är därför viktigt att det inte faller i orätta händer, och ett särskilt EU-regelverk finns för att förhindra det. Utgångsämnen till sprängämnen kallas sprängämnesprekursorer. MSB har gett ut vägledning till lantbrukare om hur de göra det svårare för obehöriga att komma åt mineralgödsel med hög halt AN.

Sprängämnesprekursorer

Publikation

Undvik att din mineralgödsel används i våldsamma brott

Publikationsnummer: MSB532

Utgivningsår: 2017

Mineralgödsel (”handelsgödsel”) med högt innehåll av ammoniumnitrat eller andra nitrater kan användas för att tillverka sprängämnen. I flera terrordåd världen över, även i vår omedelbara närhet, har m...

Omslagsbild för  Undvik att din mineralgödsel används i våldsamma brott

Publikationsnummer: MSB532

Utgivningsår: 2017

Senast granskad: 20 augusti 2020

Till toppen av sidan