Till innehåll på sidan

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Föreskrifterna som reglerar detta heter ADR-S och RID-S.

Lagen om transport av farligt gods – gränsdragning mot andra lagar

MSB får en del frågor om när en transport av farligt gods kan anses som påbörjad respektive avslutad. Detta gäller särskilt gränsdragning mot bestämmelser som gäller för lagring.

Coronavirus - covid-19

Den rådande situationen med coronavirus och covid-19 påverkar vissa bestämmelser för transport av farligt gods, som transport av avfall ( UN 3291) i containrar, giltighetstid för ADR-intygen och säkerhetsrådgivare. 

Handboken "Transport av farligt gods Väg och järnväg 2019/2020"

Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

ADR-utbildning

När du ska transportera farligt gods eller vara delaktig i transporten, måste du ha genomgått ADR-utbildning.

Förlorat ADR-intyg

Kontakta oss om du har förlorat ditt ADR-intyg eller har andra frågor om intygen och ADR-utbildningen.

Farligt gods som tas med vid ett arbete

Företag som tar med farligt gods  för att kunna utföra ett arbete i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Litiumbatterier

För att få skicka utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning med batterier krävs att bestämmelser om hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs.

Privatpersoner

Följande bestämmelser gäller för privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon eller skickar farligt gods med något fraktbolag.

ADR-S

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Säkerhetsrådgivare

För att kunna arbeta som säkerhetsrådgivare för ett företag eller verksamhet måste du ha genomfört en examination med godkänt resultat.

Nyheter

27 oktober 2020
Klockan 23.01

FN-möte om regler för transport av farligt gods

Inför det kommande mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg 9-13 november är du välkommen att lämna synpunkter på de förslag som ska diskuteras på mötet. Förslagen kan medföra ändringar i 2023 års utgåva av ADR.
2 oktober 2020
Klockan 15.29

Rapport från Joint-möte RID/ADR/ADN

I september hölls det senaste Joint-mötet för gemensamma regler för transport av farligt gods, på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).
24 september 2020
Klockan 10.00

MSB-app ska tillgängliggöra information om farliga ämnen

Nu släpper MSB en app som ska hjälpa blåljuspersonal att snabbt få information om ett farligt ämne.
21 september 2020
Klockan 8.33

Nationellt godkända tankar, batterifordon och slamsugare som tillämpar avsnitt 10.1.1 i bilaga S fasas ut fr.o.m. den 1 januari 2021

Enligt nationella övergångsbestämmelser i reglerna om transport av farligt gods, ADR-S (avsnitt 10.1.1 i bilaga S) är det sedan många år tillåtet att använda nationellt godkända fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, batterifordon och slamsugartankar. I 2015 års utgåva av ADR-S infördes ett slutdatum för användning av dessa tankar och fordon som innebär att dessa inte får användas för transport av farligt gods från och med den 1 januari 2021.

Senast granskad: 25 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan