Till innehåll på sidan

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i MSB:s och SMHI:s informationssystem Brandrisk skog och mark.

Informationen i Brandrisk skog och mark finns som en inloggningsskyddad tjänst. I första hand riktar den sig till kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och skogsnäringen. Den ger information om brandriskprognoser och uppgifter om rådande väder.

Handledning för Brandrisk skog och mark

Vad är brandriskkartor?

Brandriskkartorna består av tre olika kartor:

 • Gräsbrandsrisken avser det torra fjolårsgräset under våren.
 • Skogsbrandriskkarta antändning anger vatteninnehållet i marken.
 • Skogsbrand spridning visar hur lätt en eld sprider sig och hur den beter sig.

Brandrisken kan variera lokalt

Brandrisken på kartan är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00. Efter en längre torrperiod kan brandrisken fortfarande lokalt vara stor även om närliggande områden har fått regnskurar. Kartan delas in i rutor om 11x11 kilometer, prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandbeteendet och brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket ofta gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig.
 
Även om brandrisken och brandbeteendet har ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det är torrt eller om det har varit en längre tids torka. Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (till exempel eldningsförbud).

Kartor för brandriskprognoser

Antändningsrisk

Skogsbrandriskkarta HBV anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse för skogsbrandsfaran. Graden av uttorkning i marken påverkar vegetationens vattentillgång och vatteninnehåll och har därmed stor betydelse för antändningsrisken i skogsmark.

Så fungerar kartan

Markförhållandena beskrivs på kartan med sex olika markfuktighetsindex, där röd (5E), ljusröd (5) och orange (4) färg representerar torra förhållanden då antändningsrisken är stor. Indexen 5E och 5 förekommer i samband med långvarig torka, då det är mycket torrt även i djupare markskikt. Eftersom vegetationen då är uttorkad, kan antändning under dessa förhållanden ofta leda till att en svår brand utvecklas.

 • Karta: antändningsrisk

     

Gräsbrandsrisk

Under våren beror gräsbrandsrisken på vädret och på om det finns gammalt gräs från förra året som kan börja brinna. Gräsbrandsrisken börjar vanligen i februari i södra Sverige och avslutas i juni i norr.

Den aktuella vädersituationen påverkar gräsbrandrisken. Risken kan förändras snabbt till exempel när snön smälter bort i vissa lägen. Gräsbrandrisken gäller givetvis bara där det är snöfritt. Observera att gräsbrandriskprognosen körs året om och att prognosen endast avser gammalt fjolårsgräs. Uttorkat gräs på sommaren eller hösten kan också brinna. Skogsbrandriskprognoserna kan under sommaren och hösten ge vägledning och hur uttorkat gräs kan brinna.

Så fungerar kartan

Kartan bygger på SMHI:s beräkningar för gräsbrandsrisk som tar hänsyn till väderförutsättningarna och till om fjolårsgräs kan vara brännbart. Framför allt väger man in fuktigheten i gräsbädden och i luften. Kartan visar också när så mycket nytt grönt gräs vuxit upp att brandrisken hämmas.
Men långvarig torka och högsommarvärme kan göra att även årets uppväxta gräs kan torka ut och bli brännbart. Följ prognoserna för skogsbrand som ger en god vägledning om risken för brand i vegetation under sommaren och hösten.

 • Ljusgrå markering på kartan innebär att beräkningarna visar att marken är snötäckt. Då är det alltså inte gräsbrandsäsong.
 • I de orangefärgade områdena kan fjolårsgräs börja brinna om väderförhållandena medför att gräset torkar upp. Risken för gräsbrand är liten eller måttlig. Lokala variationer eller snabba väderomslag kan dock medföra att gräsbrandsrisken snabbt kan ändras mot prognosen.
 • Den röda färgen på kartan anger stor risk för gräsbrand. Prognosen innebär att förhållandena antas bli sådana att fukthalten i fjolårsgräset är så låg att en brand lätt uppstår och sprider sig snabbt. Lokala variationer eller snabba väderomslag kan dock medföra att gräsbrandsrisken snabbt kan ändras mot prognosen.
 • Markeringar med gröna linjer innebär att det fortfarande finns fjolårsgräs, men att nytt grönt gräs börjat komma. Risken för gräsbränder blir mindre, allteftersom nytt gräs växer in.
 • Grön markering betyder att nytt grönt gräs har vuxit upp. Risken för rena gräsbränder är alltså liten.
 • Karta: gräsbrandsrisk

Skogsbrandriskkarta FWI visar hur lätt en brand sprider sig och hur brandbeteendet är i terrängen.

5E - Extremt stor brandrisk

Förekommer ofta i samband med långvarig torka och högsommarvärme. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här ska man vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner innebär "5E" eldningsförbud.

5 - Mycket stor brandrisk

En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska man vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner innebär "5" eldningsförbud.

4 - Stor brandrisk

Här sprider sig en brand normalt av sig själv. Det är påtaglig risk för brandspridning.

3 - Normal brandrisk

Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.

2 - Liten brandrisk

I vissa skogstyper kan det vara svårt för en brand att sprida sig.

1 - Mycket liten brandrisk

 • Karta: spridningsrisk

     

Presentera brandriskprognoser på din webbplats

Har din kommun, länsstyrelse eller organisation en webbplats som har möjlighet att bädda in information från annan webbplats? Då kan du presentera brandriskprognoserna där.

För skogsbrandsrisk antändning (HBV-index), använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och fem dagar framåt:

http://wpt-msb.smhi.se/products/msb/open/hbv_index/

För skogsbrandsrisk spridning (FWI-index), använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och fem dagar framåt:

http://wpt-msb.smhi.se/products/msb/open/fwi_index/

För gräsbrandsrisk, använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och fem dagar framåt:

http://wpt-msb.smhi.se/products/msb/open/grass_fire/

Tjänsten Brandrisk skog och mark

Alla räddningstjänster och länsstyrelser har fått lösenord och användarnamn till tjänsten "Brandrisk skog och mark".

Även andra aktörer som arbetar med att hindra eller begränsa bränder i vegetation kan få  tillgång till den lösenordsskyddade versionen. Det gäller exempelvis dig som arbetar med skogsbrandbevakning med flyg, naturvårdsbränning eller skogsavverkning.

 • Ansökan om tillgång till tjänsten Brandrisk skog och mark

  Tillgång till Brandrisk skog och mark

  MSB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna göra bedömningen om du har behörighet att få tillgång till det inloggningsskyddade systemet Brandrisk skog och mark.

  Ditt inlämnande bygger på en överenskommelse mellan MSB och SMHI ”Överenskommelse brandriskprognoser och leverans av information, dnr 2015-686” om du inte godkänner detta så kan du ej få tillgång till systemet Brandrisk skog och mark. Dina uppgifter kommer att sparas som längst i 1 år.

  De personuppgifter MSB behandlar om dig kommer inte delas till tredje part. Personuppgiftsansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organisationsnummer 202100-5984.

  Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240.

  Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Se MSB:s film om hur vi tar fram brandriskprognoser 

I den här filmen, från arbetet med skogsbränderna sommaren 2018, berättar Patrik Perbeck, chef enheten för brand- och olycksförebyggande arbete, om hur brandriskprognosen tas fram. Han förklarar även hur MSB samarbetar med andra aktörer för att upptäcka bränder i ett tidigt skede.

Senast granskad: 12 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan